Nauczyciel może zostać zobowiązany do pracy w porze nocnej

Nauczyciel może zostać zobowiązany do pracy w porze nocnej

Agata Piszko

28.05.2015

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej, nauczyciel zatrudniony w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjne z internatami dla dzieci i młodzieży, placówce opiekuńczo-wychowawcze zapewniające całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, internacie i bursie szkolnej lub w domu wczasów dziecięcych może zostać zobowiązany do pracy w porze nocnej

Rozporządzenie określa szkoły i przypadki, w których nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej oraz warunki, na jakich praca w porze nocnej może się odbywać.

Nauczyciel może zostać zobowiązany do pracy w porze nocnej jeżeli zaistnieje jedna z poniższych przesłanek:

  • specyfika szkoły polega na przyjmowaniu dzieci także w porze nocnej,

  • wychowankowie są w wieku przedszkolnym lub szkolnym (klasy I–III),

  • wychowankami są uczniowie niepełnosprawni lub zaburzeni w rozwoju,

  • wychowankowie są niedostosowani społecznie,

  • środowisko lokalne – ze względu na swą specyfikę – stanowi zagrożenie dla wychowanków,

  • szkoła zlokalizowana jest w kilku budynkach lub kilku skrzydłach budynku.

Nauczyciel wychowujący dziecko w wieku do lat 4 oraz nauczyciel samotnie wychowujący dziecko do lat 14 może być obowiązany do zapewnienia opieki wychowawczej w porze nocnej wyłącznie za jego zgodą.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem praca nauczyciela w porze nocnej jest rekompensowana poprzez zapewnienie nauczycielowi przez dyrektora szkoły:

  • dnia wolnego od pracy (po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin),

  • dwu kolejnych nocy wolnych od pracy, przypadających w sobotę i w niedzielę lub w niedzielę i w poniedziałek (co najmniej raz na dwa tygodnie),

  • równomiernego obciążenie nauczycieli pracą w porze nocnej.

Ważne: Nauczycielowi pracującemu w porze nocnej za każdą godzinę pracy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie niższej niż ustalona na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Agata Piszko

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel