Możliwość powierzenia pracownikowi niepełnosprawnemu pracy w nocy

Możliwość powierzenia pracownikowi niepełnosprawnemu pracy w nocy

28.05.2015

W przypadku osoby niepełnosprawnej, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności i zajmowane stanowisko, istnieje zakaz zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. W zakresie możliwość powierzenia pracownikowi niepełnosprawnemu pracy w nocy należy jednak pamiętać o dwóch wyjątkach.

Zgodnie z art. 66 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do określenia pory nocnej zastosowanie mają regulacje Kodeksu pracy. W myśl art. 1517 § 1 kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin ustalonych w przedziale między godzinami 2100 a 700. Do dokładnego określenia tych 8 godzin uprawniony jest pracodawca, który powinien dokonać tego w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy bądź też informację taką podać pracownikowi w informacji o warunkach zatrudnienia.

Zakaz zatrudniania pracowników niepełnosprawnych w nocy ustala art. 15 ust. 3 ustawy o rehabilitacji, którego treść jasno mówi, że osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Czy i ewentualnie w jakich przypadkach zasada ta doznaje zatem wyjątków?

Powierzenie pracownikowi niepełnosprawnemu pracy w nocy - wyjątki

Zakazu zatrudniania pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nie stosuje się:

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

  • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Pracodawca może polecić pracownikowi niepełnosprawnemu pracę w nocy, w przypadku gdy pracownik posiada zgodę lekarza na niestosowanie wobec niego szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych lub gdy jest zatrudniony przy pilnowaniu.

Innymi słowy, jeżeli pracownik niepełnosprawny przedstawił pracodawcy zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w porze nocnej, może wykonywać pracę na takich samych zasadach, jak pozostali zatrudnieni pracownicy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Seweryn Kamiński

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel