Dodatek do wynagrodzenia kierowcy za pracę w nocy

Dodatek do wynagrodzenia kierowcy za pracę w nocy

Bartłomiej Muc

22.01.2016

Bez względu na to, czy kierowca pracuje zawsze w porze nocnej, czy ma to miejsce jedynie czasami, jest pracownikiem pracującymi w nocy. Za ten czas przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kierowca, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracownikiem pracującym w nocy. Na jego pisemny wniosek pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników wykonujących pracę w nocy.

Kierowcy wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Dodatek ten należy się bez względu na to, czy kierowca wykonuje pracę w nocy stale, czy epizodycznie.

Dodatek do wynagrodzenia kierowcy za pracę w nocy powinien być wyszczególniony na liście płac otrzymanej przez pracownika. Wypłacany jest w każdym miesiącu, po sporządzeniu ewidencji czasu pracy. Niewywiązanie się przez pracodawcę z powyższego obowiązku może prowadzić do nałożenia kary przez Państwową Inspekcję Pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Bartłomiej Muc

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel