Urlop okolicznościowy dla nauczyciela – zasady i sposób dokumentowania

Urlop okolicznościowy dla nauczyciela – zasady i sposób dokumentowania

28.05.2015

Urlop okolicznościowy dla nauczyciela nie jest regulowany przez Kartę Nauczyciela. Dyrektor szkoły ma obowiązek udzielania go na zasadach określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zasady i sposób dokumentowania prawa do urlopu okolicznościowego powinien określać regulamin pracy.

Dyrektor szkoły nie może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego nauczycielowi w przypadku gdy obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Obowiązujące dokumenty w szkole nie mogą przy tym ograniczać praw przewidzianych dla nauczycieli prawem powszechnie obowiązującym.

Urlop okolicznościowy dla nauczyciela - wymiar

Zwolnienie od pracy dla nauczycieli przewiduje się w wymiarze:

  • 2 dni w przypadku – w przypadku ślubu, urodzenia dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka lub dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy nauczyciela

  • 1 dnia – w przypadku ślubu dziecka, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu nauczyciela lub pod jego bezpośrednią opiekę

Zasady i sposób dokumentowania urlopu okolicznościowego nauczyciela

Dyrektor szkoły w regulaminie pracy wskazuje, w jaki sposób nauczyciel dokumentuje, że nabył prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy muszą określać dokumenty w szkole.

Dokumenty w szkole mogą zawierać zapis, zgodnie z którym, podstawą udzielenie urlopu okolicznościowego nauczycielowi jest wniosek z dołączonym dokumentem stanowiącym uzasadnienie udzielenia zwolnienie od pracy. Jeżeli dyrektor szkoły nie uwzględni w regulaminie takiego zapisu, nie będzie miał podstaw do żądania od nauczyciela takiego zaświadczenia.

Autorem odpowiedzi jest: 

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel