Urlop młodocianego pracownika – po 6 miesiącach, po roku, bezpłatny w okresie ferii

Urlop młodocianego pracownika – po 6 miesiącach, po roku, bezpłatny w okresie ferii

28.05.2015

Kwestie urlopu wypoczynkowego młodocianych reguluje art. 205 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z nim, z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, zatrudniony przez pracodawcę młodociany pracownik uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych. Sytuacja zmienia się po upływie roku, a także w okresie ferii szkolnych.

Urlop wypoczynkowy młodocianego pracownika

Po upływie roku pracy pracodawca ma obowiązek udzielić młodocianemu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych i to niezależnie od wykorzystanego już urlopu, jaki ten otrzymał po pierwszym półroczu pracy. Oznacza to szczególne uprzywilejowanie w wymiarze urlopu wypoczynkowego pracowników młodocianych, gdyż w pierwszym roku zatrudnienia młodociany ma prawo do 38 dni roboczych urlopu.

W roku kalendarzowym, w którym zatrudniony młodociany ukończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18. roku życia.

Ważne: Prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego przysługuje po przepracowaniu 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. W przypadku pracowników młodocianych, nie znajduje zastosowania ogólna zasada, zgodnie z którą, pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, przysługuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Urlop młodocianego pracownika w okresie ferii szkolnych

Na złożony przez młodocianego – ucznia szkoły dla pracujących wniosek, pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego udzielony z tego tytułu jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze młodocianego.

Ważne: W przypadku, gdy pracownik młodociany nie nabył jeszcze prawa do urlopu, pracodawca może - na jego wniosek - udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna M. Błażejczyk, specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel