Skrócenie odpoczynku tygodniowego pracownikowi ochrony

Skrócenie odpoczynku tygodniowego pracownikowi ochrony

29.07.2015

Pracodawca, który nie zapewnia minimalnych okresów odpoczynków dobowych i tygodniowych podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł. Niezależnie, pracownik może dochodzić od pracodawcy, na drodze przepisów prawa cywilnego, odszkodowania lub zadośćuczynienia. Sankcje takie nie będą jednak groziły w sytuacji, gdy odstąpienie od ogólnej zasady udzielania 35 godzinnego odpoczynku tygodniowego, wynika z zastosowania - wynikającego z przepisów prawa - skróconego odpoczynku tygodniowego w stosunku do pracownika ochrony.

Odpoczynek tygodniowy – co do zasady 35 godzin wolnych od pracy

Oprócz konieczności zapewnienia pracownikowi co najmniej 11-godzinnego odpoczynku dobowego, pracodawca musi także w każdym tygodniu udzielić pracownikowi co najmniej 35 godzin odpoczynku tygodniowego (przy czym wlicza się do niego 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego). Podobnie jak odpoczynek dobowy nie ma on charakteru przeciętnego.

Przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, bez względu na to, w jakim dniu kalendarzowym ten dzień wypada. Skoro udzielanie odpoczynków tygodniowych bada się w ramach każdego z tygodni pracowniczych, to obowiązek ich zapewnienia nie dotyczy dni wykraczających poza pełne tygodnie okresu rozliczeniowego. Inspekcja pracy nie będzie egzekwowała zapewnienia okresów odpoczynku w tych „wystających” dniach.

Zasadniczo nie ma przeszkód, aby odpoczynki tygodniowe w poszczególnych tygodniach okresu rozliczeniowego przypadały w różnych dniach takiego tygodnia. Jednak celem odpoczynku ma być regeneracja sił pracownika, a w przypadku ciągłej pracy przez 12 dni 35-godzinny odpoczynek tygodniowy może takiego celu nie spełnić. Inspektorzy nie powinni karać za udzielanie odpoczynków tygodniowych na początku jednego tygodnia i na końcu drugiego. Niewykluczone jednak, że we wniosku w ewentualnym wystąpieniu zwrócą pracodawcy na to uwagę.

Odpoczynek tygodniowy pracownika ochrony - możliwość skrócenia do 24 godzin

Odpoczynek tygodniowy, w przeciwieństwie do odpoczynku dobowego, pracodawca może w ściśle określonych w przepisach prawa pracy sytuacjach skrócić, nie więcej jednak niż do 24 godzin.

Może to nastąpić, w przypadku gdy:

  • dotyczy pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy,

  • spowodowane jest koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowa ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

  • nastąpiła zmiana pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy.

Skróconego odpoczynku tygodniowego nie trzeba pracownikowi ochrony w żaden sposób rekompensować. Odpoczynek tygodniowy może być skracany, zawsze gdy przepisy prawa to dopuszczają. Może więc zaistnieć sytuacja, że w każdym tygodniu okresu rozliczeniowego pracownik ochrony korzystać będzie ze skróconego odpoczynku tygodniowego.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta, adwokat, specjalista prawa pracy

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel