Plan urlopów pracowników przedszkola gotowy do końca roku kalendarzowego

Plan urlopów pracowników przedszkola gotowy do końca roku kalendarzowego

Agnieszka Kosiarz

17.10.2016

Plan urlopów pracowników przedszkola powinien być przygotowany do końca roku kalendarzowego, gdyż 1 stycznia pracownicy nabywają prawo do nowego urlopu i od tego dnia mogą z niego korzystać. Układając plan dyrektor powinien brać pod uwagę wnioski pracowników, a także uwzględniać wszystkie urlopy, w tym również urlopy zaległe.

Wymiar urlopu pracowników przedszkola

Nauczycielowi przedszkola przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni roboczych w terminie ustalonym w planie urlopów. Natomiast pracownicy niepedagogiczni przedszkoli mają prawo do urlopu w wymiarze 20 lub 26 dni - zgodnie z Kodeksem pracy.

Urlop za dany rok pracownicy przedszkola nabędą 1 stycznia, więc już wówczas musi być opracowany plan, ale niekoniecznie na cały rok z góry. Można planować urlop np. na kwartały czy poszczególne miesiące.

Co najmniej jedna część urlopu w wymiarze 14 dni kalendarzowych

Urlopu wypoczynkowego należy udzielać jednorazowo i w całości. Jego podział może nastąpić wyłącznie na wniosek pracownika. Przy czym co najmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, w tym m.in. prawa do co najmniej 14-dniowego urlopu w danym roku kalendarzowym. Za naruszenie przepisów PIP może nałożyć na pracodawcę karę grzywny.

Plan urlopów uwzględnia wnioski pracowników, jeśli nie zakłócają pracy placówki

Dyrektor powinien uwzględnić wnioski pracowników, jeśli ich propozycje zapewnią normalny tok pracy w placówce. Wyjątkiem od tej zasady jest urlop wypoczynkowy udzielany pracownikowi po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub rodzicielskiego.

Plan urlopów zawiera także urlopy zaległe, nowo nabyte i uzupełniające

W planie urlopów dyrektor powinien uwzględniać wszystkie urlopy, do których nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu są lub będą uprawnieni w okresie, na który ten plan jest sporządzany, a więc urlopy:

  • zaległe, z poprzednich lat, wykorzystanie których powinno nastąpić do 30 września,

  • kolejne, do których pracownicy nabywają prawo 1 stycznia każdego roku,

  • uzupełniające, do których pracownicy nabędą prawo w trakcie zaplanowanego okresu.

Planem urlopów nie obejmuje się przerwy w funkcjonowaniu przedszkola

Jeżeli w przedszkolu przewidziana jest przerwa w jego funkcjonowania, ustalona przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola to oznacza, że w tym samym czasie wszyscy nauczyciele będą korzystać z urlopu wypoczynkowego. Pracownicy niepedagogiczni powinni w tym czasie również korzystać z urlopu wypoczynkowego lub, jeśli nie jest to możliwe, normalnie wykonywać pracę.

Planem urlopów obejmuje się tylko tę część urlopu wypoczynkowego, która nie obejmuje przerwy w funkcjonowaniu przedszkola, o ile jest to więcej niż 4 dni. Nie obejmuje się bowiem planem urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni.

Do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych nie mają zastosowania przepisy ustawy - Karta Nauczyciela odnośnie urlopu wypoczynkowego. Natomiast zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy (w tym m.in. zasady ustalania planu urlopów, wymiaru urlopu, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy).

Podobnie jest z pracownikami niepedagogicznymi takich placówek. Również organ prowadzący przedszkole może przewidzieć przerwę w jej funkcjonowaniu. Wszelkie uregulowania dotyczące przedmiotowej przerwy powinny znaleźć się w przepisach wewnętrznych, obowiązujących w danej placówce.

Autorem odpowiedzi jest: 

Agnieszka Kosiarz

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel