8 obowiązkowych przerw od pracy

8 obowiązkowych przerw od pracy

24.10.2016

Płatne przerwy w pracy przysługują albo ze względu na długość „dniówki” roboczej, albo szczególną sytuację, jak np. karmienie piersią. Każda z nich jest wliczana do czasu pracy, zatem pracownik nie musi jej odpracowywać. Jest także płatna, dlatego pracownik może odpoczywać w czasie pracy bez obawy o zmniejszenie zarobków.

Rodzaj przerwy

Długość przerwy

Dodatkowe warunki

1.Przerwa „śniadaniowa” (art. 134 Kodeksu pracy)

Co najmniej 15 min

Gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godz.

2.Wydłużona przerwa dla młodocianego (art. 202 § 31 Kodeksu pracy)

Nieprzerwanie

30 min

Gdy dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż4,5 godz.

3.Przerwa na karmienie dziecka piersią (art. 187 Kodeksu pracy)

2 razy po 30 min

– przy 1 dziecku,

2 razy po 45 min

– przy karmieniu

więcej niż 1 dziecka.

Na wniosek pracownicy przerw można

udzielić łącznie

Jeśli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie – przysługuje 1 przerwa 30-minutowa lub 45-minutowa, jeśli nie przekracza 4 godzin – przerwa wcale nie przysługuje. Inne zasady udzielania przerwy na karmienie piersią obowiązują nauczycieli! W sytuacji, gdy czas pracy nauczycielki karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy (art. 69 ust. 2 Karty Nauczyciela). Art. 69 ust. 2 Karty Nauczyciela jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 187 Kodeksu pracy, w związku z czym okres przerwy nie może być dzielony na części.

4.Dodatkowa przerwa dla niepełnosprawnego na gimnastykę usprawniającą lub

15 min

Nie dotyczy

wypoczynek (art. 17 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

   

5.Przerwy dla pracowników zatrudnionych przy komputerze (§ 2 pkt 4 i § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowis­kach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973)

Co najmniej 5 min po każdej godzinie pracy przy komputerze; przerwa nie

przysługuje, jeżeli pracodawca zapewni łączenie przemienne pracy z innymi pracami, nieobciążającymi wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy

przy komputerze

Dla pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy przynajmniej przez połowę dobo­wego wymiaru czasu pracy, tj. przez 4 godz. na dobę

6.Dodatkowe przerwy dla pracownika zatrudnionego w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia* albo przy pracy monotonnej lub w ustalonym z góry tempie (art. 145 Kodeksu pracy)

Czas trwania okreś­lamy w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy

Wykaz tego typu prac ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami

7.Przerwa na odpoczynek dla kierowcy

15 minut jeżeli dobowy wymiar

Przysługuje po 6 kolejnych godz. pracy

(art. 6 ust. 3, art. 13 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.)

czasu pracy wynosi co najmniej 6 godz., 30 min, gdy nie przekracza co najmniej 45 min powyżej 9 godz.

 

8. Przerwy na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy (§ 79 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

Czas trwania okreś­lamy w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy

Nie dotyczy

* Zamiast przerw można zastosować obniżenie norm czasu pracy

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel