Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela

Anna Trochimiuk

13.01.2016

Przydzielenie nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze tj. 26/26 pensum dodatkowych godzin zajęć wymaga jego zgody. Będą to godziny ponadwymiarowe nauczyciela, za które wynagrodzenie powinno być wypłacane na koniec miesiąca.

Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Godziny te można przydzielać w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, a ich wymiar nie powinien przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Ważne! 

Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 

Nauczyciel może realizować więcej godzin pensum w dwóch przypadkach:

  • podwyższenia pensum na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela

  • przydzielenia godzin ponadwymiarowych

Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane w wymiarze:

  • od 19 do 27 godzin - przez nauczycieli o 18 - godzinnym pensum;

  • od 23 do 26 godzin - przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Aby realizować podwyższone pensum nauczyciel musi złożyć pisemny wniosek przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizację podwyższonego pensum, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły (art. 42 ust. 2a i ust. 4a Karty Nauczyciela).

W przypadku realizowania podwyższonego pensum na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, nauczyciel otrzymuje z góry wynagrodzenie za wszystkie godziny (art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, dlatego wypłaca się je z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna Trochimiuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel