Roczny limit godzin nadliczbowych

Roczny limit godzin nadliczbowych

27.07.2016

Roczny limit godzin nadliczbowych nie może przekraczać 416 godzin. W opinii MPiPS ustalając większą liczbę godzin nadliczbowych niż 150 pracodawca powinien uwzględnić to, że pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 lub 26 dni.

Co do zasady, praca w godzinach nadliczbowych, ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, nie może przekraczać w ciągu roku 150 godzin. Ograniczenie to nie dotyczy godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej lub usuwaniem awarii. Z tych powodu pracownicy mogą świadczyć pracę nadliczbową w wyższym wymiarze.

Do rocznego limitu godzin nadliczbowych wlicza się wszystkie nadgodziny, niezależnie od:

  • tego, czy pracownik wykonywał taką pracę w dniu roboczym, w niedzielę lub święto czy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,

  • formy rekompensaty nadgodzin (dodatkiem lub czasem wolnym),

  • tego, u ilu pracodawców był zatrudniony

Ważne! 

W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, dopuszczalne jest ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż wyżej określona.

Maksymalna liczba, do jakiej można podwyższyć 150-godzinny limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, wyznaczona jest pośrednio przez maksymalny 48-godzinny tygodniowy limit pracy. Oznacza to, że limit godzin nadliczbowych w żadnym wypadku nie może przekroczyć 416 godzin na dany rok kalendarzowy (52 tygodnie w roku x 8 godzin).

Ministerstwo Pracy wyraża jednak opinię (odmienną od przedstawianej przez część ekspertów), że liczbę tę trzeba jeszcze pomniejszyć o roczny urlop wypoczynkowy pracownika.

Zdaniem MPiPS: Ustalając większą liczbę godzin nadliczbowych niż 150 pracodawca powinien uwzględnić to, że pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 lub 26 dni. Maksymalny limit może zatem zostać wskazany w wysokości 384 godzin (od 52 tygodni w roku odejmuje się 4 tygodnie urlopu, co daje 48 tygodni, które należy pomnożyć przez dopuszczalną maksymalną liczbę godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu w okresie rozliczeniowym, czyli 8). Natomiast u pracowników korzystających z 26-dniowego urlopu wypoczynkowego maksymalny limit wynosi 376 godzin (od 52 tygodni odejmujemy 5 tygodni urlopu, co daje 47 tygodni, które mnoży się przez 8 godzin nadliczbowych).

Należy podkreślić, że tak ustalony maksymalny limit nie zawsze będzie wykorzystany w praktyce, ponieważ poza rocznym limitem ograniczenia w pracy nadliczbowej wynikają również z konieczności przestrzegania normy przeciętnie 48 godzin tygodniowo w każdym okresie rozliczeniowym

Autorem odpowiedzi jest: 

Seweryn Kamiński

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel