Rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę

Rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę

Joanna Kaleta

28.07.2016

Z tytułu pracy w niedzielę pracownikowi samorządowemu należy udzielić przede wszystkim dzień wolny od pracy. W sposób bardziej skomplikowany kształtuje się jednak sytuacja, w której praca pracownika samorządowego wykonywana w niedzielę lub święto jest pracą w godzinach nadliczbowych.

W przypadku, gdy wymagają tego potrzeby jednostki, pracownik samorządowy wykonuje na polecenie przełożonego pracę w godzinach nadliczbowych, w tym - w wyjątkowych przypadkach -także w porze nocnej oraz w niedziele i święta

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że czas wolny, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w godzinach nadliczbowych

Praca pracownika samorządowego w godzinach nadliczbowych przypadających w „normalnym dniu” (innym niż niedziela i święto) rekompensowana będzie zawsze czasem wolnym od pracy w tym samym wymiarze lub wynagrodzeniem bez żadnych dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych przewidzianych w Kodeksie pracy.

Ustawa o pracownikach samorządowych reguluje jednak jedynie rekompensatę pracy nadliczbowej pracowników samorządowych. Nie normuje natomiast kwestii związanych z pracą w niedziele i święta tej grupy pracowników. Z tego względu należy stanąć na stanowisku, iż do pracowników samorządowych znajdą zastosowanie przepisy art. 15111 Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym pracy w niedziele i święta.

Rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w niedzielę lub święto

Za pracę w niedziele i święta pracownicy samorządowi powinni więc, w pierwszej kolejności, otrzymać dodatkowy dzień wolny od pracy.

Dzień wolny należy oddać za pracę wykonywaną w niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, natomiast za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie ma możliwości oddania pracownikom dnia wolnego za niedzielę lub święto, wówczas za pracę w te dni przysługuje im, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w godzinach nadliczbowych w niedzielę lub święto

W sposób bardziej skomplikowany kształtuje się praca pracowników samorządowych w godzinach nadliczbowych w niedzielę lub święto. Przykładowo, jeżeli pracownik samorządowy zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, którego dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, świadczył pracę w niedzielę przez 12 godzin, za taką dodatkową pracę powinien, oprócz dnia wolnego od pracy, otrzymać wynagrodzenie lub czas wolny za 4 godziny, przekraczające jego dobowy wymiar czasu pracy.

Pamiętać jednak należy, iż rekompensata dodatkowej pracy w niedzielę nastąpić musi najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Natomiast rekompensata, w postaci czasu wolnego od pracy, pracy w godzinach nadliczbowych jakie miały miejsce w niedzielę może nastąpić na wniosek pracownika również później niż z końcem okresu rozliczeniowego. Pracownik samorządowy może bowiem czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych wykorzystać w dowolnym czasie, również w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel