Nauczyciel uzupełniający etat a godziny ponadwymiarowe

Nauczyciel uzupełniający etat a godziny ponadwymiarowe

Agnieszka Kosiarz

08.07.2016

Nauczyciel uzupełniający etat nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych ani w szkole macierzystej, ani w szkole, w której uzupełnia etat. Uzupełnienie etatu nauczyciela stosuje się do zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycieli, dla których brakuje godzin, aby mogli realizować pełne pensum.

Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub tej samej szkole na tym samym stanowisku lub na innym w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego pensum do wymiaru nie wyższego niż ½ etatu.

Nauczyciel taki jest zatrudniony w szkole, która jest podstawowym miejscem pracy (pensum, co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru) i uzupełnia pensum (dopełnia do pełnego wymiaru) w innej szkole lub szkołach. Nie jest zatem możliwe dopełnienie do wymiaru przekraczającego etat.

Jeśli istnieje możliwość przydziału dodatkowych godzin nauczycielowi:

  • w szkole macierzystej - należy zastanowić się nad modyfikacją uzupełniania etatu tj. zmniejszyć liczbę godzin realizowanych w innej szkole;

  • w szkole, w której uzupełnia etat - można przydzielić te godziny nauczycielowi na podstawie odrębnej umowy o pracę.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Gdy nauczanie w każdej z klas I-III prowadzi jeden nauczyciel, który wystawia jedną ocenę opisową, zaś nauczanie ma charakter nauczania zintegrowanego, okoliczność, że nauczycielom tych klas przydzielono także godziny ponadwymiarowe, nie uzasadnia utworzenia etatu dla innego nauczyciela, skoro przyjęcie przez szkołę planu nauczania uniemożliwia nauczanie w każdej z tych klas i wystawianie uczniowi oceny opisowej przez więcej niż jednego nauczyciela.

Autorem odpowiedzi jest: 

Agnieszka Kosiarz

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel