Godziny ponadwymiarowe można przydzielić ustnie lub pisemnie

Godziny ponadwymiarowe można przydzielić ustnie lub pisemnie

Dariusz Dwojewski

28.08.2015

Przepisy nie określają, w jakiej formie nauczyciel wyraża zgodę na realizację godzin ponadwymiarowych. Do celów dowodowych korzystniej jest uzyskać zgodę w formie pisemnej. Brak tej formy nie oznacza jednak, że doszło do naruszenia przepisów.

Do 1/4 pensum bez zgody, powyżej – tylko za zgodą nauczyciela

Dyrektor może bez zgody nauczyciela przydzielić mu godziny ponadwymiarowe w wysokości nieprzekraczającej 1/4 obowiązkowego wymiaru zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat czterech oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

Realizacja godzin ponadwymiarowych wymaga więc zgody nauczyciela w ściśle określonych sytuacjach: jeżeli liczba tych godzin przewyższa 1/4 obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, a bez względu na liczbę – jeżeli chodzi o nauczycielki w ciąży, nauczycieli opiekujących się dziećmi w wieku do lat czterech i realizujących staż w awansie zawodowym.

Zgoda na realizację godzin ponadwymiarowych - może być pisemna lub dorozumiana

Przepisy nie określają jednak, w jakiej formie nauczyciel wyraża taką zgodę. Brak narzuconej przepisami formy takiego oświadczenia woli oznacza, że może być ono złożone w dowolny sposób, także w sposób dorozumiany – poprzez realizację przydzielonych godzin.

Z drugiej jednak strony w przypadku ewentualnych kontroli czy sporu łatwiejsze jest wykazanie zgody nauczyciela na pracę w godzinach ponadwymiarowych, jeżeli zgoda ta została wyrażona w formie pisemnej.

Z tego punktu widzenia można przyjąć, że nauczyciel powinien wyrazić zgodę na realizację godzin ponadwymiarowych w formie pisemnej. Należy pamiętać, że zwrot „powinien” nie oznacza, że „musi”. Decyzja w tym zakresie należy do kompetencji dyrektora szkoły.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel