Godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły

Godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły

Małgorzata Krajewska

14.12.2015

Godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły nie mogą przekroczyć liczby większej niż połowa obowiązującego go tygodniowego wymiaru zajęć. Wymiar godzin ponadwymiarowych powinien być proporcjonalny do nowego wymiaru pensum.

Obniżenie dyrektorowi tygodniowego wymiaru godzin zajęć

Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć. Dotyczy to również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole.

Godziny ponadwymiarowe podyktowane koniecznością realizacji programu nauczania

W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel (w tym także nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą) może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością. Jednak liczba tych godzin nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, ale w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Autorem odpowiedzi jest: 

Małgorzata Krajewska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel