Zasady prowadzenia imiennej karty ewidencji czasu pracy

Zasady prowadzenia imiennej karty ewidencji czasu pracy

Jan M. Pióro

10.02.2016

Zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Zasady prowadzenia ewidencji oraz minimalny zakres informacji, jakie powinna ona obejmować określił Minister Pracy i Polityki Socjalnej rozporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Zgodnie przepisami rozporządzenia imienna karta ewidencji czasu pracy pracownika powinna obejmować:

  • pracę w poszczególnych dobach roboczych,

  • pracę wykonywaną w niedziele i święta; z zaznaczeniem sposobu zrekompensowania pracy w tych dniach (inny dzień wolny od pracy, praca w godzinach nadliczbowych),

  • pracę w porze nocnej,

  • pracę w godzinach nadliczbowych,

  • pracę w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy

  • dyżury,

  • urlopy,

  • zwolnienia od pracy,

  • inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy np. urlopy wypoczynkowe, bezpłatne oraz tzw. szkoleniowe, podróże służbowe, zwolnienia od pracy niezależnie od czasu ich trwania (godziny, pełne dniówki robocze), nieusprawiedliwione nieobecności w pracy),

  • w stosunku do pracowników młodocianych podlega uwzględnieniu także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Karta ewidencji czasu pracy

Karta ewidencji czasu pracy na obowiązujący pracownika okres rozliczeniowy powinna być prowadzona systematycznie, w sposób ciągły, odrębnie dla każdego pracownika, niezależnie od tego, czy pracownik przychodząc do pracy jest obowiązany odnotowywać przybycie do pracy podpisem na liście obecności, a każde wyjście poza miejsce pracy i powrót na stanowisko pracy jest obowiązany rejestrować w książce wyjść bez względu na to, czy jest to wyjście w celach służbowych czy prywatnych.

Z upływem ustalonego dla pracownika okresu rozliczeniowego należy dokonać rozliczenia czasu pracy m.in. w celu ustalenia ewentualnego przekroczenia norm czasu pracy.

Na żądanie pracownika, w każdym czasie, pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikowi wypełnioną kartę.

Autorem odpowiedzi jest: 

Jan Pióro

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel