Ewidencjonowanie czasu pracy przedstawicieli handlowych

Ewidencjonowanie czasu pracy przedstawicieli handlowych

Katarzyna Wrońska-Zblewska

28.05.2015

Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jej prowadzenie jest niezbędne do właściwego obliczenia wysokości należnego pracownikowi wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Obowiązek pracodawcy dotyczy ewidencjonowania czasu pracy wszystkich pracowników, a więc osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obejmuje zatem – co do zasady - również handlowców.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy przedstawiciela handlowego - zasada

Ewidencja czasu pracy przedstawiciela handlowego – podobnie jak innych pracowników – powinna polega na sporządzaniu w formie papierowej lub elektronicznej szczegółowego zestawienia dni i godzin pracy w poszczególnych dobach.

W szczególności jej zakres obejmuje:

  • pracę w niedziele i święta
  • pracę w porze nocnej
  • pracę w godzinach nadliczbowych
  • pracę w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a także
  • dyżury
  • urlopy
  • zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy

 

Prowadzenie ewidencji czasu pracy przedstawiciela handlowego - wyjątek

Pracodawca jest zwolniony od prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy, tj. zawierającej godziny pracy, jedynie w przypadku pracowników:

  • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (a więc pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępców, pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, głównych księgowych),

  • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w godzinach nocnych (art. 149 § 2 kp).

  • objętych systemem zadaniowego czasu pracy (takim systemem czasu pracy często objęci są handlowcy)

Ważne! W literaturze przedmiotu można spotkać się również z poglądami, że w stosunku do tych osób pracodawca powinien ewidencjonować dni pracy (bez szczegółowych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu) w celu ustalenia np. dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, zwolnień od pracy, urlopów wypoczynkowych czy nieobecności w pracy.

Ryczałt za nadgodziny handlowca a ewidencja godzin nadliczbowych

Handlowcy mają prawo do wynagrodzenia oraz dodatku lub czasu wolnego w zamian za pracę nadliczbową w każdym przypadku wykonywania takiej pracy, chyba że otrzymują ryczałt za pracę nadliczbową. Ryczałt może być bowiem przyznany pracownikom wykonującym stale pracę poza zakładem pracy.

W takim przypadku pracodawca nie ewidencjonuje przepracowanych przez handlowców godzin nadliczbowych i wypłaca im za te godziny ryczałt, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel