Ewidencja czasu pracy nauczycieli przedszkola

Ewidencja czasu pracy nauczycieli przedszkola

Dariusz Dwojewski

29.07.2016

Zgodnie z art. 42 ust. 7a pkt 1 Karty Nauczyciela nauczyciel przedszkola ewidencjonuje swój czas pracy jedynie w zakresie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum) i robi to wpisami do dziennika lekcyjnego lub dziennika zajęć.

Ewidencja czasu pracy, bez względu na to, w jakiej formie jest prowadzona, ma przedstawiać rzeczywisty (przepracowany) przez nauczyciela czas pracy. Powinna, więc odzwierciedlać faktycznie przez niego przepracowane godziny.

Ewidencja czasu pracy nauczyciela przedszkola - zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze

W myśl rozporządzenia, określającego ramowe statuty publicznego przedszkola, statut przedszkola określa m.in. dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dzienny czas pracy przedszkola nie może być krótszy niż 5 godzin.

Rozliczanie czasu pracy nauczycieli przedszkola – zgodnie z Kartą Nauczyciela

Określone w przepisach Karty Nauczyciela sposoby rozliczania czasu pracy nauczyciela są jedyną dopuszczalną formą ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli. Nie ma podstaw prawnych, aby w tym zakresie sięgać po przepisy Kodeksu pracy, który do nauczycieli ma zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym przepisami Karty Nauczyciela.

Ewidencja realizacji pensum nauczyciela przedszkola

Zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli przedszkola uregulowane zostały w Karcie Nauczyciela w sposób wyczerpujący i odmienny niż regulacje Kodeksu pracy. Zajęcia i czynności realizowane w ramach „pensum” nauczyciela są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach zajęć lub dziennikach lekcyjnych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel