Ewidencja czasu pracy młodocianego pracownika z wykazem czasu pracy przy pracach wzbronionych

Ewidencja czasu pracy młodocianego pracownika z wykazem czasu pracy przy pracach wzbronionych

Małgorzata Gatz

28.05.2015

Dla pracownika młodocianego, jak dla każdego innego pracownika, trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy. Oprócz powszechnie wymaganych danych, należy w niej wykazywać czas pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika młodocianego, zatrudnionego w ramach praktycznej nauki zawodu (na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego). Wypełnieniem tego obowiązku jest założenie i prowadzenie odrębnie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy młodocianego pracownika – zakres informacji

Zgodnie z dokładnym brzmieniem art. 193 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.

W karcie ewidencji czasu pracy, zgodnie z rozporządzenie MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, należy ewidencjonować:

 • czas pracy pracownika w poszczególnych dobach z uwzględnieniem:

  • pracy w niedziele i święta

  • w porze nocnej

  • w godzinach nadliczbowych oraz

  • w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a także

 • dyżury

 • urlopy

 • zwolnienia od pracy

 • oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Do karty ewidencji czasu pracy należy dołączać również wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Ważne: Nie wolno zapominać o zakazie zatrudniania pracownika młodocianego w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Ewidencja czasu pracy młodocianego pracownika – wykaz prac wzbronionych

Dodatkowo, w ewidencji czasu pracy w przypadku pracowników młodocianych, pracodawca ma obowiązek wykazywać także ich czas pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego (oczywiście jeżeli taki czas pracy faktycznie wystąpił).

Autorem odpowiedzi jest: 

Małgorzata Gatz

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel