Obrona terytorialna – obowiązki pracodawcy wobec pracownika pełniącego służbę

Obrona terytorialna – obowiązki pracodawcy wobec pracownika pełniącego służbę

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Terytorialna służba wojskowa jest nowym rodzajem czynnej służby wojskowej. Sprawdźmy, na czym ona polega i jak przebiega, a także jakie obowiązki ciążą na pracodawcy zatrudniającym pracownika będącego żołnierzem wojskowej obrony terytorialnej.

Terytorialna służba wojskowa powinna być pełniona w czasie wolnym od pracy…

Osoby pełniące terytorialną służbę wojskową są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej (art. 59 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP). Służba terytorialna trwa od roku do sześciu lat (z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres na wniosek lub za zgodą żołnierza) i jest pełniona rotacyjnie lub dyspozycyjnie. Ideą leżącą u podstaw terytorialnej służby wojskowej było pogodzenie służby z życiem rodzinnym i zawodowym w takim stopniu, aby nie kolidowała ona z innymi obowiązkami i zajęciami żołnierza.

Jak wyjaśnia resort Obrony Narodowej:

Zdaniem MON
Założeniem istnienia WOT (wojskowej obrony terytorialnej) jest uniknięcie nakładania się takich terminów – ćwiczenia wojskowe będą się odbywać w dni wolne od pracy, a w programach ćwiczeń zostaną uwzględnione terminy świąt państwowych i kościelnych. Służba w WOT w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia (rodzinnego i zawodowego) zainteresowanych.
Źródło: Obrona Terytorialna. Uprawnienia, powinności i obowiązki, www.mon.gov.pl

Służba rotacyjna jest pełniona w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy. Służba może również być pełniona w inne dni – zgodnie z rocznym wykazem przygotowanym przez dowódcę jednostki w uzgodnieniu z żołnierzem. O konkretnych dniach, w których służba będzie pełniona w ciągu roku żołnierz zawiadamia swojego pracodawcę. Natomiast w przypadkach wezwania żołnierza do służby rotacyjnej w trybie natychmiastowym, to wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia pracodawcę żołnierza. Służbę można również pełnić dyspozycyjnie poza jednostką wojskową pozostając w gotowości do stawienia się do służby rotacyjnej w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej.  

Żołnierze, którzy nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie złożyli przysięgi pełnią służbę rotacyjnie i w pierwszym jej okresie odbywają szkolenie podstawowe po czym składają przysięgę wojskową. Takie szkolenie trwa nieprzerwanie 16 dni lub – w uzasadnionych przypadkach – może być odbywane w kilku krótszych okresach w ciągu 4 miesięcy w czasie wolnym od pracy zawodowej. Szkolenie wyrównawcze zaś odbywają osoby, które przeszły wcześniej przeszkolenie wojskowe.

...albo w ramach urlopu bezpłatnego

Pracownik powołany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie powinien otrzymać od zatrudniającego go pracodawcy:

  • odprawę pieniężną w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (taka odprawa przysługuje jednak tylko raz, w razie ponownego powołania do tej samej służby pracownik nie otrzyma jej ponownie), oraz

  • urlop bezpłatny na okres trwania służby rotacyjnej (w czasie tego urlopu, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia).

Rekompensata pieniężna, względnie wynagrodzenie

Utracone zarobki żołnierzy obrony terytorialnej pełniących służbę rotacyjnie rekompensuje świadczenie pieniężne (nie dotyczy to jednak służby jednorazowej odbywanej w czasie wolnym od pracy). Aby je uzyskać pracownik – żołnierz powinien złożyć udokumentowany wniosek o jego wypłatę. W tym celu pracodawca zatrudniający żołnierza powinien wystawić mu stosowne zaświadczenie o wysokości osiąganych zarobków (za każdy dzień pełnienia służby żołnierz otrzymuje 1/21 miesięcznego wynagrodzenia). Świadczenie wypłaca  dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

W przypadku, gdy obowiązujące w zakładzie przepisy płacowe przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia, pracownik może otrzymać tylko jedno świadczenie – to, które jest dla niego korzystniejsze. Uzyska więc albo wynagrodzenia albo rekompensatę.

Podstawa prawna: 
  • art. 59 ust. 1, art. 98j, art. 98m, art. 98o, art. 119b, art. 124-125 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1430).

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Prawnik, specjalista prawa pracy. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Od wielu lat zajmuje się zawodowo prawem pracy, autorka licznych publikacji z tego zakresu.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel