Odpis na ZFŚS

01.01.2020

Kwota odpisu podstawowego określa dla Twojej firmy minimalny obowiązkowy odpis na ZFŚS w danym roku w przeliczeniu na jednego pracownika. Jeżeli w Twojej firmie został utworzony ZFŚS, to w danym roku musisz przelać na konto ZFŚS kwotę odpowiadającą liczbie zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia w danym roku pomnożoną przez kwotę przypadającą na jednego zatrudnionego.

W 2020 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi:

Odpis

 

Kwota

Na jednego zatrudnionego (37,5% podstawy wymiaru)

1.550,26zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (50% podstawy wymiaru)

2.067,01 zł

Na jednego pracownika młodocianego:

  • w pierwszym roku nauki (5% podstawy wymiaru)
  • w drugim roku nauki (6% podstawy wymiaru)
  • w trzecim roku nauki (7% podstawy wymiaru)

 

206,70 zł

248,04 zł

289,38 zł

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (wysokość odpisu na te osoby może wynieść 43,75% podstawy wymiaru)

258,38 zł

Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy (wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%)

258,38 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

310,05 zł


Kwota odpisu podstawowego zależy od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Odpis na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% , na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 50% tej kwoty. Odpis na jednego pracownika młodocianego w I roku nauki: 5%, w II roku nauki: 6%, w III roku nauki: 7% kwoty przeciętnego rocznego wynagrodzenia.

2020 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 4.134,02 zł.

Podstawa prawna: 
  • art. 5 i art. 5i ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1352 ze zm.),
  • ustawa z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 278),
  • obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2018 r. i w drugim półroczu 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 201).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel