Warunek wykorzystania 14 dni wypoczynku a dzień wolny za sobotnie święto

Warunek wykorzystania 14 dni wypoczynku a dzień wolny za sobotnie święto

09.12.2015

Jak rozumieć warunek wykorzystania co najmniej 14 dni wypoczynku uprawniający do otrzymania dofinansowania do urlopu z funduszu socjalnego? Czy pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego w okresie, w którym pracodawca wyznaczył dzień wolny za święto przypadające w sobotę, spełnia ten wymóg?

Urlop wypoczynkowy powinien być pracownikowi udzielony w całości, w roku, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Podział urlopu na części jest możliwy jedynie na wniosek pracownika i pod warunkiem, że przynajmniej jedna z tych części będzie obejmowała 14 kolejnych dni kalendarzowych. Reguła ta wynika z treści art. 162 Kodeksu pracy i w literalnym jego brzmieniu dotyczy 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku (choć w praktyce najczęściej mówi się o „14 dniach urlopu”). Taki zapis oznacza, że pracownik nie musi wykorzystać całych 14 dni urlopu, lecz musi mieć „w jednym ciągu” 14 kolejnych dni wolnego w związku z urlopem.

14 kolejnych dni wypoczynku...

Urlop udzielany jest na dni będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (na dni wolne w „grafiku” urlopu nie udziela się). Zatem, gdyby chodziło o 14 kolejnych dni urlopu, wypoczynek pracownika byłby zdecydowanie dłuższy – wydłużyłby się o dni wolne przypadające pomiędzy dniami pracy, na które pracodawca udzielił pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

… uprawnia do otrzymania świadczenia urlopowego

Analogicznie do kwestii 14 kolejnych dni wypoczynku podchodzi ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa ta określa m.in. zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i gospodarowania jego środkami oraz zasady ustalania i wypłacania świadczeń urlopowych. Wprawdzie nie reguluje ona kwestii wypłacania konkretnych świadczeń z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pozostawiając to regulaminom funduszy, normuje jednak zasady wypłacania świadczenia urlopowego, stanowiąc, że świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (czyli w praktyce 14 kolejnych dni wolnego, a nie całych 14 dni urlopu).

Podobnie ocenia 14-dniowy termin PIP w kontekście prawa do świadczeń z funduszu socjalnego - stanowisko Departamentu Prawnego GIP w sprawie dofinansowania do wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, GPP-517-4560-23-1/11/PE/RP.

Wynika z tego, że regulamin funduszu świadczeń socjalnych wskazując warunki niezbędne do uzyskania świadczeń z funduszu powinien korespondować z 14-dniowym terminem, o którym mowa w Kodeksie pracy (czyli 14 kolejnych dni wypoczynku, a nie urlopu). Do tego okresu wlicza się nie tylko urlop wypoczynkowy udzielony na dni będące dla pracownika dniami pracy, ale także dni wolne od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, niedziele i święta.

Podstawa prawna: 

art. 152, art. 161, art. 162 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.),
art. 3 ust. 5, art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 111).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel