W 2013 roku sporządzając listę płac dla pracowników, będziesz stosował te same wskaźniki

Jak oddać wolne za pracę w niedziele i święta

Izabela Nowacka

Nie zmienią się stawki podatkowe, ani składkowe. Pozostanie również ta sama wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na pewno zmianie ulegnie wymiar czasu pracowników, a także dodatek nocny. Sprawdź co jeszcze się zmieni.

Na kolejny rok zamrożono też próg podatkowy. Co miesiąc będą też potrącane te same koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, w formie zryczałtowanej. Jedyna zmiana, jaka może dotknąć niektórych pracowników dotyczy procentowych kosztów uzyskania przychodu z tytułu pracy twórczej wykonywanej na rzecz pracodawcy.

Wskaźniki podatkowo-składkowe potrzebne do sporządzenia listy płac w 2013 r.

Wskaźnik

Wysokość w 2013 roku

Stawka podatku dochodowego do dochodu w wysokości:

- do 85.528 zł

- ponad 85.528 zł

18%

32%

Kwota zmniejszająca podatek dochodowy:

- roczna

- miesięczna

556,02 zł

46,33 zł

Koszty uzyskania przychodów:

- miesięczne podstawowe

- miesięczne zamiejscowe

- roczne podstawowe - przy przychodach od jednego zakładu pracy

- roczne zamiejscowe - przy

przychodach od jednego zakładu pracy

- roczne podstawowe - przy przychodach z więcej niż jednego zakładu pracy

- roczne zamiejscowe - przy przychodach od więcej niż jednego zakładu pracy

111,25 zł

139,06 zł

1.335 zł

1.668,72 zł

2.002,05 zł

2.502,56 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

- emerytalna

- rentowa

- chorobowa

- wypadkowa

- na Fundusz Pracy

- na FGŚP

19,52% (płatnik składek i ubezpieczony po 9,76%)

8% (płatnik składek 6,5%, ubezpieczony - 1,5%)

2,45% (ubezpieczony)

1,93% (połowa najwyższej stopy, płatnik składek)

2,45% (płatnik składek)

0,1% (płatnik składek)

Składka zdrowotna:

- należna do ZUS

- do odliczenia od podatku PIT

9%

7,75%


Koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w 2013 r.

Przypomnijmy, że pracownicy korzystający z praw autorskich czyli wykonujący dla pracodawcy prace twórcze podlegające ochronie prawem autorskim i pokrewnymi. Obecnie do tej grupy pracowników są stosowane podwyższone, 50% koszty uzyskania przychodu. W 2013 r. pracownicy w stosunku do dochodów uzyskanych z tego źródła będą nadal mogli korzystać z tych kosztów.

Zapamietaj!

Zostanie jednak ograniczona wysokość tych kosztów w danym roku podatkowym.

Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, koszty uzyskania przychodów wynoszą 50% uzyskanego przychodu, przy czym koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W roku podatkowym łączne autorskie koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1⁄2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42.764 zł (85.528 zł : 2). Do sprawdzenia, czy koszty nie przekroczyły kwoty limitu, zlicza się wszystkie przychody uzyskane z praw autorskich i pokrewnych, zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umów cywilnych np. o dzieło.

Jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania 50% normy (42.764 zł), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Zapamietaj!

To podatnik będzie musiał kontrolować roczną wysokość kosztów autorskich i w razie, gdy ustali, że koszty faktycznie dotąd uwzględnione zbliżają się do ustawowej granicy lub ją przekroczyły, składa płatnikowi pisemne oświadczenie o zaprzestaniu ich stosowania. Inaczej, po zakończeniu roku podatkowego, gdy przyjdzie do rozliczenia rocznego podatnik będzie musiał dopłacić podatek, bo wcześniej odliczył zbyt wysokie koszty i wpłacił za mały podatek.

Zakład pracy (bądź np. zamawiający dzieło), przy obliczaniu zaliczki nie stosuje 50% kosztów uzyskania przychodów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik (wykonawca dzieła) złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wymiar czasu pracy w 2013 r.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Tak ustalony, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża ustalony w powyższy sposób wymiar czasu pracy, o 8 godzin.

Przepis art. 130 § 21 Kodeksu pracy, który nie pozwalał na obniżenie wymiaru czasu pracy w sytuacji, gdy święto przypadło w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (np. w sobotę), został uchylony na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11, opublikowany w Dz. U., poz. 1110). Przepis ten uznano za niekonstytucyjny.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie także obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi - dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Miesiąc

Godziny pracy

Dni pracy

(po 8 godzin)

Obliczenia

styczeń

176

22

4 x 40 + 3 x 8 - 1 x 8

luty

160

20

4 x 40

marzec

168

21

4 x 40 + 1 x 8

kwiecień

168

21

4 x 40 + 2 x 8 - 1 x 8

maj

160

20

4 x 40 + 3 x 8 - 3 x 8

czerwiec

160

20

4 x 40

lipiec

184

23

4 x 40 + 3 x 8

sierpień

168

21

4 x 40 + 2 x 8 - 1 x 8

wrzesień

168

21

4 x 40 + 1 x 8

październik

184

23

4 x 40 + 3 x 8

listopad

152

19

4 x 40 + 1 x 8 - 2 x 8

grudzień

160

20

4 x 40 + 2 x 8 - 2 x 8


Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla 3- miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy (po 8 godzin)

Styczeń - marzec

504

63

Kwiecień - czerwiec

488

61

Lipiec - wrzesień

520

65

Październik - grudzień

496

62


Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy (po 8 godzin)

Styczeń - kwiecień

672

84

maj - sierpień

672

84

Wrzesień - grudzień

664

83


Wymiar czasu pracy w 2013 r. dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego wynosi:

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy (po 8 godzin)

Styczeń - grudzień

2008

251


Dodatek za pracę w porze nocnej w 2013 r.

W 2013 r. wzrośnie dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej, który stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Poniżej przedstawiamy tabelę z wyliczonymi kwotami dodatków.

 

Miesiąc

Kwota dodatku za 1 godz.

Wzór obliczenia dla podstawowego

czasu pracy

styczeń

1,82 zł

(1.600 zł : 176 godzin) x 20%

luty

2 zł

(1.600 zł : 160 godzin) x 20%

marzec

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godzin) x 20%

kwiecień

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godzin) x 20%

maj

2 zł

(1.600 zł : 160 godzin) x 20%

czerwiec

2 zł

(1.600 zł : 160 godzin) x 20%

lipiec

1,74 zł

(1.600 zł : 184 godzin) x 20%

sierpień

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godzin) x 20%

wrzesień

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godzin) x 20%

październik

1,74 zł

(1.600 zł : 184 godzin) x 20%

listopad

 2,11 zł

(1.600 zł : 152 godzin) x 20%

grudzień

 2 zł

(1.600 zł : 160 godzin) x 20%


Podstawa prawna: 

- art. 129, art. 130 i art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- art. 1 pkt 2 lit. b, lit. c - e ustawy z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1278),
- rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1026).

Autorem odpowiedzi jest: 

Izabela Nowacka, specjalista ds kadrowo-płacowych

Odpowiedź udzielona:

23 listopada 2012 r.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright © 2007-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel