W 2013 roku sporządzając listę płac dla pracowników, będziesz stosował te same wskaźniki

W 2013 roku sporządzając listę płac dla pracowników, będziesz stosował te same wskaźniki

Izabela Nowacka

Nie zmienią się stawki podatkowe, ani składkowe. Pozostanie również ta sama wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na pewno zmianie ulegnie wymiar czasu pracowników, a także dodatek nocny. Sprawdź co jeszcze się zmieni.

Na kolejny rok zamrożono też próg podatkowy. Co miesiąc będą też potrącane te same koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, w formie zryczałtowanej. Jedyna zmiana, jaka może dotknąć niektórych pracowników dotyczy procentowych kosztów uzyskania przychodu z tytułu pracy twórczej wykonywanej na rzecz pracodawcy.

Wskaźniki podatkowo-składkowe potrzebne do sporządzenia listy płac w 2013 r.

Wskaźnik

Wysokość w 2013 roku

Stawka podatku dochodowego do dochodu w wysokości:

- do 85.528 zł

- ponad 85.528 zł

18%

32%

Kwota zmniejszająca podatek dochodowy:

- roczna

- miesięczna

556,02 zł

46,33 zł

Koszty uzyskania przychodów:

- miesięczne podstawowe

- miesięczne zamiejscowe

- roczne podstawowe - przy przychodach od jednego zakładu pracy

- roczne zamiejscowe - przy

przychodach od jednego zakładu pracy

- roczne podstawowe - przy przychodach z więcej niż jednego zakładu pracy

- roczne zamiejscowe - przy przychodach od więcej niż jednego zakładu pracy

111,25 zł

139,06 zł

1.335 zł

1.668,72 zł

2.002,05 zł

2.502,56 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

- emerytalna

- rentowa

- chorobowa

- wypadkowa

- na Fundusz Pracy

- na FGŚP

19,52% (płatnik składek i ubezpieczony po 9,76%)

8% (płatnik składek 6,5%, ubezpieczony - 1,5%)

2,45% (ubezpieczony)

1,93% (połowa najwyższej stopy, płatnik składek)

2,45% (płatnik składek)

0,1% (płatnik składek)

Składka zdrowotna:

- należna do ZUS

- do odliczenia od podatku PIT

9%

7,75%


Koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w 2013 r.

Przypomnijmy, że pracownicy korzystający z praw autorskich czyli wykonujący dla pracodawcy prace twórcze podlegające ochronie prawem autorskim i pokrewnymi. Obecnie do tej grupy pracowników są stosowane podwyższone, 50% koszty uzyskania przychodu. W 2013 r. pracownicy w stosunku do dochodów uzyskanych z tego źródła będą nadal mogli korzystać z tych kosztów.

Zapamietaj!

Zostanie jednak ograniczona wysokość tych kosztów w danym roku podatkowym.

Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, koszty uzyskania przychodów wynoszą 50% uzyskanego przychodu, przy czym koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W roku podatkowym łączne autorskie koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1⁄2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42.764 zł (85.528 zł : 2). Do sprawdzenia, czy koszty nie przekroczyły kwoty limitu, zlicza się wszystkie przychody uzyskane z praw autorskich i pokrewnych, zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umów cywilnych np. o dzieło.

Jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania 50% normy (42.764 zł), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Zapamietaj!

To podatnik będzie musiał kontrolować roczną wysokość kosztów autorskich i w razie, gdy ustali, że koszty faktycznie dotąd uwzględnione zbliżają się do ustawowej granicy lub ją przekroczyły, składa płatnikowi pisemne oświadczenie o zaprzestaniu ich stosowania. Inaczej, po zakończeniu roku podatkowego, gdy przyjdzie do rozliczenia rocznego podatnik będzie musiał dopłacić podatek, bo wcześniej odliczył zbyt wysokie koszty i wpłacił za mały podatek.

Zakład pracy (bądź np. zamawiający dzieło), przy obliczaniu zaliczki nie stosuje 50% kosztów uzyskania przychodów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik (wykonawca dzieła) złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wymiar czasu pracy w 2013 r.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Tak ustalony, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża ustalony w powyższy sposób wymiar czasu pracy, o 8 godzin.

Przepis art. 130 § 21 Kodeksu pracy, który nie pozwalał na obniżenie wymiaru czasu pracy w sytuacji, gdy święto przypadło w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (np. w sobotę), został uchylony na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11, opublikowany w Dz. U., poz. 1110). Przepis ten uznano za niekonstytucyjny.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie także obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi - dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Miesiąc

Godziny pracy

Dni pracy

(po 8 godzin)

Obliczenia

styczeń

176

22

4 x 40 + 3 x 8 - 1 x 8

luty

160

20

4 x 40

marzec

168

21

4 x 40 + 1 x 8

kwiecień

168

21

4 x 40 + 2 x 8 - 1 x 8

maj

160

20

4 x 40 + 3 x 8 - 3 x 8

czerwiec

160

20

4 x 40

lipiec

184

23

4 x 40 + 3 x 8

sierpień

168

21

4 x 40 + 2 x 8 - 1 x 8

wrzesień

168

21

4 x 40 + 1 x 8

październik

184

23

4 x 40 + 3 x 8

listopad

152

19

4 x 40 + 1 x 8 - 2 x 8

grudzień

160

20

4 x 40 + 2 x 8 - 2 x 8


Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla 3- miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy (po 8 godzin)

Styczeń - marzec

504

63

Kwiecień - czerwiec

488

61

Lipiec - wrzesień

520

65

Październik - grudzień

496

62


Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy (po 8 godzin)

Styczeń - kwiecień

672

84

maj - sierpień

672

84

Wrzesień - grudzień

664

83


Wymiar czasu pracy w 2013 r. dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego wynosi:

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy (po 8 godzin)

Styczeń - grudzień

2008

251


Dodatek za pracę w porze nocnej w 2013 r.

W 2013 r. wzrośnie dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej, który stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Poniżej przedstawiamy tabelę z wyliczonymi kwotami dodatków.

 

Miesiąc

Kwota dodatku za 1 godz.

Wzór obliczenia dla podstawowego

czasu pracy

styczeń

1,82 zł

(1.600 zł : 176 godzin) x 20%

luty

2 zł

(1.600 zł : 160 godzin) x 20%

marzec

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godzin) x 20%

kwiecień

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godzin) x 20%

maj

2 zł

(1.600 zł : 160 godzin) x 20%

czerwiec

2 zł

(1.600 zł : 160 godzin) x 20%

lipiec

1,74 zł

(1.600 zł : 184 godzin) x 20%

sierpień

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godzin) x 20%

wrzesień

1,90 zł

(1.600 zł : 168 godzin) x 20%

październik

1,74 zł

(1.600 zł : 184 godzin) x 20%

listopad

 2,11 zł

(1.600 zł : 152 godzin) x 20%

grudzień

 2 zł

(1.600 zł : 160 godzin) x 20%


Podstawa prawna: 

- art. 129, art. 130 i art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- art. 1 pkt 2 lit. b, lit. c - e ustawy z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1278),
- rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1026).

Autorem odpowiedzi jest: 

Izabela Nowacka, specjalista ds kadrowo-płacowych

Odpowiedź udzielona:

23 listopada 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Ostatnio na forum

Umowa na okres próbny, bez przedłużenia i bez świadectwa
Dodane przez Dawid94 » 19 listopada 2017, 19:17

Jak prawidłowo uzasadnić przyczynę wypowiedzenia
Dodane przez eweols2054 » 16 listopada 2017, 10:38

Monitoring pracowników
Dodane przez Magda1970 » 10 listopada 2017, 08:24

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Konferencje

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel