Jak rozliczyć świadczenia medyczne dla rodziny pracownika

Jak rozliczyć świadczenia medyczne dla rodziny pracownika

Mariusz Pigulski

06.03.2018

Wiele firm dla swoich pracowników, zleceniobiorców, czy członków zarządu w przypadku spółek, wykupuje pakiety medyczne. Obejmują one usługi spoza zakresu medycyny pracy i zazwyczaj mogą z nich korzystać także członkowie najbliższych rodzin osób zatrudnionych. Płatnicy pytają: czy świadczenie tego typu powinno podlegać opodatkowaniu i oskładkowaniu? Czy na jego rozliczenie podatkowo-składkowe w 2018 roku wpływa fakt, że współfinansują je zatrudnione osoby? Sprawdź, co na ten temat sądzą organy podatkowe i eksperci.

Wyjaśnijmy, że wartość świadczenia medycznego opłacana przez zakład pracy stanowi dla zatrudnionych osób (niezależnie od podstawy wykonywania przez nich pracy) przychód podlegający opodatkowaniu i zasadniczo oskładkowaniu (oczywiście jeśli zatrudniony posiada tytuł do ubezpieczeń społecznych). Przychód ten powinien być im przypisywany także wtedy, gdy z ww. świadczeń korzystają ich członkowie rodziny. Składek zusowskich nie trzeba naliczać, gdy pakiet medyczny jest po części finansowany przez zatrudnioną osobę i fakt ten wynika z regulacji wewnątrzzakładowych. Nabycie dla pracowników, zleceniobiorców czy członków zarządu (także tych pełniących swą funkcję na mocy aktu powołania) pakietów medycznych, do przekazania których nie zobowiązują pracodawcy przepisy prawa pracy, stanowią dla zatrudnionych przychód wchodzący do podstawy wymiaru zaliczki na podatek. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnego zwolnienia.

Przysporzeniem majątkowym jest sama możliwość skorzystania z określonych świadczeń medycznych i nie ma tu znaczenia fakt, iż:

 • w ramach pakietu medycznego świadczone są również usługi z zakresu medycyny pracy,
 • zatrudniona osoba w okresie, w którym była objęta opieką medyczną,
  nie skorzystała z żadnej usługi oferowanej w ramach abonamentu
  medycznego bądź skorzystała tylko z niektórych usług.

Powyższy pogląd już od dłuższego czasu utrwalił się w interpretacjach podatkowych oraz orzecznictwie sądowym, czego potwierdzeniem są dwie uchwały NSA z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10) oraz 24 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10).

Jeśli świadczeniami medycznymi są objęci również członkowie rodziny zatrudnionego, wówczas wartość „bonusu” generuje przychód po stronie zatrudnionej osoby. Potwierdził to m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2015 r. (nr ILPB1/4511- 1-494/15-4/AMN).

Abonamenty medyczne powinny wchodzić co do zasady także do podstawy składkowej (oczywiście jeśli, osoba, której go zapewniono, pracuje w ramach stosunku rodzącego obowiązek ubezpieczeniowy). Czasami jednak obciążeń zusowskich da się uniknąć. W myśl bowiem § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego wolne od należności składkowych są korzyści materialne wynikające z:

 • układów zbiorowych pracy,
 • regulaminów wynagradzania lub
 • przepisów o wynagradzaniu,

polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Jeżeli prawo do pakietu medycznego gwarantują akta wewnątrzzakładowe
a osoby zatrudnione ponoszą z tego tytułu częściową odpłatność (choćby symboliczną), to wartość tego świadczenia nie podlega składkom ZUS.

Warto nadmienić, iż za przepisy o wynagradzaniu w kontekście omawianego zwolnienia nie można uznawać:

 • zarządzenia niebędącego integralną częścią wyżej wymienionych
  aktów normatywnych (interpretacja indywidualna oddziału
  ZUS w Lublinie z 6 lipca 2016 r., znak WPI/200000/43/751/2016),
 • umowy o pracę (interpretacja indywidualna Oddziału ZUS
  w Lublinie z 2 czerwca 2015 r., znak WPI/200000/43/618/2015),
 • obwieszczenia w sprawie zasad premiowania oraz dodatkowych uprawnień pracowników (por. interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Lublinie z 15 września 2016 r. znak: WPI/200000/43/900/2016).

Przykład

Pakiet medyczny dla żony pracownika

Pracownik Karol R. otrzymujący co miesiąc stałe wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł brutto, ma prawo do pakietu medycznego o wartości 50 zł, z którego może korzystać także jego żona Joanna. Tytułem współfinansowania ww. pakietu, z jego pensji pracodawca potrąca (za pisemną zgodą) 5 zł miesięcznie, co wynika z zapisów regulaminu wynagradzania, w którym wskazane są zawsze zasady wspomnianego współfinansowania.
W tej sytuacji podwładny uzyskuje dodatkowy przychód w kwocie 45 zł (50 zł – 5 zł).
Uwzględniając fakt, iż pan Karol ma on prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej zaliczki podatkowe (46,33 zł), rozliczenie jego miesięcznych dochodów powinno wyglądać jak w tabeli:

Lp.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie za pracę

 

3.000,00 zł

2.

Wartość pakietu medycznego finansowanego
przez pracodawcę

50 zł – 5 zł

45,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 1 × 9,76%

292,80 zł

4.

Składka na ubezpieczenie rentowe

Poz. 1 × 1,5%

45,00 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 1 × 2,45%

73,50 zł

6.

Suma składek na ubezpieczenie społeczne

Poz. 3 + poz. 4
+ poz. 5

411,30 zł

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne

Poz. 1 – poz. 6

2.588,70 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona

Poz. 7 × 9%

232,98 zł

9.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne
do odliczenia od podatku

Poz. 7 × 7,75%

200,62 zł

10.

Koszty uzyskania przychodu

 

111,25 zł

11.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po
zaokrągleniu do pełnych złotych

Poz. 1 + poz. 2
– poz. 6 – poz.
10

2.522,00 zł

12.

Zaliczka na podatek

(Poz. 11 × 18%)
– 46,33

407,63 zł

13.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu
do pełnych złotych

Poz. 12 – poz.
9

207,00 zł

14.

Kwota netto

Poz. 1 – poz. 6
– poz. 8 – poz.
13

2.148,72 zł

15.

Potrącenie kwoty wynikającej z faktu współfinansowania pakietu medycznego

 

5,00 zł

16.

Kwota do wypłaty

Poz. 14 – poz.
15

2.143,72 zł

Podstawa prawna: 
 • art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),
 • § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia
  1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).
Autorem odpowiedzi jest: 

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Specjalista w zakresie kadr i płac
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel