Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1102)

29 czerwca 2019 r.

Dz.U.19..1102
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
(Dz.U. z dnia 14 czerwca 2019 r.)

Na podstawie art. 23 ust. 12 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej "PPK", oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych.
§ 2.
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zawiera:
1)
dane dotyczące uczestnika PPK:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia,
c)
serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
2)
nazwę podmiotu zatrudniającego;
3)
oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.
§ 3.
Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik WZÓR: Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel