Składki na ZUS przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (tzw. mały ZUS plus)

Dokument aktualny

01.01.2021

Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozpoczyna się kolejny okres rozliczeniowy dla płatników, którzy korzystają z ulgowej formy oskładkowania uzależniającej wysokość obciążeń składkowych od wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej (tzw. mały ZUS plus).

 

Z ulgi może skorzystać osoba prowadząca w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni kalendarzowych działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, której przychód z aktywności biznesowej w 2020 roku nie przekroczył kwoty 120.000 zł (w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego roczny, ww. limit przychodu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej).

Okres, przez który można korzystać z ulgi

Niższe składki według nowych przepisów można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Jak ustalić postawę wymiaru składek

Wysokość podstawy wymiaru należności składkowych uzależniona jest od dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym w rozumieniu przepisów podatkowych.

Wyliczenia podstawy składkowej w ramach „małego ZUS plus” należy dokonywać się poprzez zastosowanie dwóch wzorów:

  • (roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym : liczba dni prowadzenia działalności z działalności w poprzednim roku kalendarzowym) × 30 = przeciętny miesięczny dochód z działalności;
  • przeciętny miesięczny dochód z działalności × 0,5 = miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Skalkulowana według nowych reguł podstawa wymiaru składek społecznych nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel