Składki na ZUS przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (tzw. mały ZUS plus)

01.02.2020

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje mały ZUS „plus”, czyli zmodyfikowana wersja funkcjonującej do 31 stycznia 2020 r. ulgi polegającej na opłacaniu składek od podstawy uzależnionej od skali prowadzonej działalności gospodarczej.

Mały ZUS plus – kto jest uprawniony

Z ulgi może skorzystać osoba prowadząca w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni kalendarzowych działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, której przychód z aktywności biznesowej w ubiegłym roku nie przekroczył kwoty 120.000 zł (w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego roczny, ww. limit przychodu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej).

Okres, przez który można korzystać z ulgi

Niższe składki według nowych przepisów można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Jak ustalić postawę wymiaru składek

Wysokość podstawy wymiaru należności składkowych uzależniona jest od dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym w rozumieniu przepisów podatkowych.

Wyliczenia podstawy składkowej w ramach „małego ZUS plus” należy dokonywać się poprzez zastosowanie dwóch wzorów:

  • (roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym : liczba dni prowadzenia działalności z działalności w poprzednim roku kalendarzowym) × 30 = przeciętny miesięczny dochód z działalności;
  • przeciętny miesięczny dochód z działalności × 0,5 = miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Skalkulowana według nowych reguł podstawa wymiaru składek społecznych nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel