Sankcje w PPK

Sankcje w PPK

Oskar Sobolewski

17.06.2019

W ustawie o PPK zostało przewidzianych wiele sankcji, w szczególności dla pracodawców, którzy nie będą przestrzegali terminów i obowiązków wnikających z tworzenia i prowadzenia PPK.

Brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w odpowiednim terminie

Początkowo projekt ustawy o PPK przewidywał nawet karę pozbawienia wolności do lat 3 za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, chociażby w sytuacji niezawarcia umowy o zarządzanie PPK. Odstąpiono od tego jednak w toku konsultacji społecznych i w ostatecznym kształcie pracodawcy muszą liczyć się jedynie z sankcjami finansowymi w związku z brakiem zawarcia w odpowiednim terminie umowy o zarządzanie PPK.

W przypadku pracodawców, którzy nie dochowają terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przewidzianego w ustawie o PPK (patrz: terminy zawarcia umów określone w tabeli zawartej w rozdziale 3), mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Tego rodzaju karą jest zagrożony pracodawca, ale również osoba działająca w jego imieniu. Oznacza to, że odpowiedzialność za nieterminowe wdrożenie PPK poniosą pracodawcy albo osoby działające w ich imieniu, np. dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy działu HR itp.

W dniu, kiedy minie termin na zawarcie umowy o zarządzanie, PFR wezwie pracodawcę do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową, ale niezależnie od tego wezwania pracodawca może już zostać ukarany grzywną przez Państwową Inspekcję Pracy.

Przykład
Nałożenie kary grzywny

PIP może nałożyć karę na pracodawcę już od dnia następującego po ostatecznym terminie na zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Można założyć, że pod koniec 2019 roku PIP zdecyduje się na nałożenie kilku kar, w maksymalnej wysokości, żeby pokazać, że pilnuje obowiązku weryfikacji terminowego tworzenia PPK.

Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków związanych z tworzeniem i prowadzeniem PPK

Pracodawca albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego będzie zagrożona otrzymaniem grzywny od PIP w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł w sytuacji, gdy:

 1. nie dopełni obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,

 2. nie dopełni obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,

 3. nie zgłosi wymaganych ustawą danych lub zgłosi nieprawdziwe dane albo udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówi ich udzielenia,

 4. nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

W przypadku punktów od drugiego do czwartego mamy do czynienia z wykroczeniami pracodawcy, które zaistnieją na etapie prowadzenia i funkcjonowania PPK, natomiast punkt pierwszy jest jednorazowo zagrożony karą grzywny na etapie tworzenia planów kapitałowych w podmiocie zatrudniającym. Oznacza to, że odpowiedzialność poniosą pracodawcy albo osoby działające w ich imieniu, np. dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy działu HR itp.

Ważne
Grzywna związana z nieprowadzeniem dokumentacji

Ustawa nie definiuje pojęcia dokumentacji. Można założyć, że brak jakichkolwiek dokumentów, które pracodawca ma obowiązek przechowywać, np. deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, wiąże się dla pracodawcy z ryzykiem otrzymania kary grzywny. Dopiero praktyka pokaże, w jakiej wysokości PIP będzie takie kary nakładała.

Zniechęcanie do uczestnictwa w PPK

Ważnym aspektem sankcjonowanym przez ustawę o PPK jest fakt zniechęcania przez pracodawcę osób zatrudnionych do uczestnictwa w PPK. Warto przede wszystkim zdefiniować, czym jest zniechęcanie. Ustawodawca nie określa i nie definiuje w przepisach ustawy tego pojęcia, w związku z tym, biorąc pod uwagę brak orzecznictwa i nie znając praktyki Państwowej Inspekcji Pracy w tym aspekcie, na tym etapie trudno jest określić, co może zostać uznane jako zniechęcanie.

Pracodawcy powinni więc ograniczyć wszelkie działania mogące zostać uznane jako zniechęcanie, tj.:

 • mówienie wprost swoim pracownikom, aby zrezygnowali z PPK,

 • wielokrotne przekazywanie pracownikom deklaracji o rezygnacji z PPK czy

 • informowanie tylko o wypisaniu się z PPK bez podawania żadnych innych informacji związanych z charakterem PPK.

Niewątpliwie pracodawcy mają możliwość poinformowania swoich pracowników o możliwości wycofania się z PPK, jak również przekazania im wzoru deklaracji o rezygnacji z PPK, jednakże warto pamiętać, by takie działania miały zdecydowanie jednorazowy charakter.

Informowanie o warunkach uczestnictwa w PPK

Pracodawcy którzy będą informowali pracowników o PPK, powinni przedstawić całość informacji dotyczących PPK bez szczególnego akcentu na informowanie pracowników o możliwości rezygnacji. Przekazując wzór deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK pracownikom, pracodawcy powinni to zrobić wraz z kompletem dokumentów a nie jako pojedynczy dokument. Powyższe powinno uchronić pracodawcę od odpowiedzialności za zniechęcanie do uczestnictwa w PPK. Praktyka pokaże jakie zachowania zostaną uznane za zniechęcanie do PPK.

Pracodawcy albo osoby działające w jego imieniu, którzy będą zniechęcali pracowników do rezygnacji z uczestnictwa w PPK, będą podlegać karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

3 lata pozbawienia wolności za PPK

Jedyną sytuacją, w której może zostać zastosowana kara pozbawienia wolności, jest ta, w której osoba, nie będąc do tego uprawnioną, używa do określenia prowadzonej działalności lub reklamy określeń „pracowniczy plan kapitałowy” lub skrótu „PPK”. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywna do 1.000.000 zł.

Przykład
Nieuprawnione posługiwanie się terminem PPK

Dom maklerski lub bank posługuje się na określenie swojego produktu nazwą „pracownicze plany kapitałowe” i oferuje produkty i fundusze podobne do przewidzianych w przepisach ustawy o PPK, bez jednoczesnego ujawnienia takiego podmiotu w ewidencji PPK oraz na udziału na Portalu PPK.

Nowe uprawnienia PIP

Warto podkreślić, że na mocy ustawy o PPK Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała nowe zadania, do których należy:

 1. kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy o PPK, w szczególności:

 • obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK,

 • dokonywania wpłat do PPK;

 1. ściganie wykroczeń, o których mowa w art. 106 i art. 107 ustawy o PPK, oraz udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego.

Autorem odpowiedzi jest: 

Oskar Sobolewski

Oskar Sobolewski

Oskar Sobolewski

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w Instytucie Emerytalnym. Autor pierwszej pracy magisterskiej o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas 2-letniej współpracy z ZUS, gdzie zajmował się III filarem emerytalnym i orzecznictwem lekarskim. Współtworzył raport Przegląd systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa przy tworzeniu i funkcjonowaniu PPE oraz przygotowaniu produktów PPK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel