Przesłanki i procedura wyboru instytucji finansowej

Przesłanki i procedura wyboru instytucji finansowej

Antoni Kolek

22.06.2019

Procedura wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK nie została szczegółowo uregulowana w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawodawca zdecydował się jedynie wskazać, że podmiot zatrudniający podejmuje decyzje o wyborze instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową albo z wyłonioną do tego celu reprezentacją pracowników, jak też wskazał kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej danym PPK.

Wyboru dokonuje się na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe:

  • warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,

  • efektywności w zarządzaniu aktywami,

  • posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Ponadto ustawa stanowi, że wyboru, z którą instytucją finansową podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie, dokonuje się, mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Jak rozumieć kryteria wyboru instytucji finansowej

Z perspektywy podmiotu zatrudniającego wybór instytucji finansowej, dokonany na podstawie zawartych w ustawie kryteriów, może okazać się dość problematyczny. Po pierwsze, należy zauważyć, że oceniając warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, można brać pod uwagę nie tylko wysokość wynagrodzenia za zarządzania oraz innych opłat, do których pobierania uprawnione są poszczególne instytucje, ale także formę, w jakiej prowadzone będzie PPK. Ustawodawca dopuścił 4 grupy podmiotów uprawnionych do oferowania PPK:

  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,

  • Powszechne Towarzystwa Emerytalne,

  • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,

  • Zakłady Ubezpieczeń.

Ważne
Właściwy wybór ma znaczenie

Warto zauważyć, że specyfika produktu PPK odnoszona do formy prawnej i organizacyjnej instytucji finansowej prowadzącej PPK może mieć wpływ na bezpieczeństwo środków, efektywność inwestowania czy możliwość wypłaty świadczenia. Wobec tego istotną decyzją z punktu widzenia pracodawcy wdrażającego PPK będzie już sama forma, w jakiej PPK będą prowadzone.

Trudności w porównywaniu ofert może dostarczyć także ocena wyników inwestycyjnych poszczególnych instytucji finansowych, która pozwoliłaby na ustalenie, który z podmiotów odnotowywał lepsze wyniki inwestycyjne. Z całą pewnością za kilka lat, gdy fundusze zdefiniowanej daty, będące głównym instrumentem PPK, zyskają miały już swoją historię i porównywalne wyniki, możliwość dokonywania analizy, która z instytucji finansowych notuje lepsze wyniki będzie dostępna. Jednak dzisiaj, gdy ocena efektywności opiera się jedynie na podstawie równych produktów (fundusze inwestycje, otwarte fundusze emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne czy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe), porównania mogą dotyczyć jedynie wyników finansowych funduszy o odpowiedniej ekspozycji na poszczególne klasy aktywów rozumiane jako stopa zwrotu z poszczególnych funduszy inwestycyjnych, lub emerytalnych, za określony czas lub na określony termin.

Z kolei kryterium dotyczące doświadczenia instytucji finansowych w zarządzaniu funduszami, jeśli odnosić ją tylko do stażu na polskim rynku finansowym, nie powinno zbyt różnicować podmiotów oferujących PPK. Ustawodawca bowiem wykluczył wszystkie podmioty, które mają mniej niż 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Warto także zauważyć, że znaczna część podmiotów, które prawdopodobnie będą oferowały PPK, funkcjonuje na polskim rynku ponad 10 lat. Oznacza to, że pracodawcy będą dokonywać wyboru wśród instytucji, które mogą znać z innych produktów oszczędnościowych, emerytalnych czy ubezpieczeniowych.

Podmioty zatrudniające powinny jednak mieć na uwadze, że wybór instytucji finansowej powinien dokonywać się przy zachowaniu należytej staranności, a także w sposób odpowiednio udokumentowany. Działania takie jak przygotowanie zapytania ofertowego, zebranie ofert od instytucji finansowych czy przygotowanie raportu z analizy ofert mogą być uznane za dobre praktyki rynku PPK. Także zawarcie porozumienia z przedstawicielami osób zatrudnionych i odpowiednie udokumentowanie procesu konsultowania, którą instytucję wybrać, może być wskazane jako kierowanie się najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych. Co więcej, w przypadku gdy pracownicy będą wyrażać niezadowolenie z wyników czy obsługi przez instytucję finansową, pracodawca będzie miał prawo dokonać zmiany podmiotu zarządzającego środkami pracowników.

Należy porozumieć się z przedstawicielstwem zatrudnionych

W przypadku podmiotów zatrudniających, u których funkcjonuje zakładowa organizacji związkowa, uprawnionymi do zawarcia porozumienia są wszystkie organizacje. Nie ma przy tym tutaj znaczenia posiadanie przymiotu reprezentatywności czy liczebność członków organizacji. Porozumienie o zawarciu umowy o zarządzanie podmiot zatrudniający zobligowany jest zawrzeć z każdą organizacją związkową.

Ważne
Brak porozumienia – pracodawca sam wybiera instytucję finansową
Jeżeli na jeden miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte odpowiednie porozumienie z organizacją związkową, podmiot zatrudniający wybiera jako instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, instytucję oferującą najbardziej korzystne warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK.

Jeżeli jednak w danego pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa, jednak rekomendowanym jest, aby wybór instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, został dokonany w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Ustawodawca pozostawia jednak swobodę w procedurze wyłonienia reprezentacji zatrudnionych, choć w ramach tego niezbędne jest, aby osoby zawierające z podmiotem zatrudniającym porozumienie były do tego odpowiednio umocowane przez pozostałe osoby zatrudnione.

Zmiana instytucji finansowej zarządzającej PPK

Z perspektywy podmiotów zatrudniających istotne jest, że posiadają one prawo do zmiany instytucji finansowej bez konieczności uzasadniania, co było przyczyną wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK. Należy jednak podkreślić, że zmiana instytucji finansowej jest możliwa dopiero po uprzednim zawarciu umowy o zarządzanie z innym podmiotem tak, by nie powstawała luka pomiędzy okresami oszczędzania w PPK. Pracodawca powinien również dochować procedury konsultacyjnej z reprezentantami osób zatrudnionych.

Ważne
Czy potrzebna jest zakładowa konsultacja
Ustawodawca w tym przypadku nie przewidział wprost konieczności zawarcia porozumienia z reprezentacją osób zatrudnionych. Ale w opinii ekspertów decyzja o wypowiedzeniu i zawarcie umowy o zarządzanie z inną instytucją finansową powinny być poprzedzone procedurą konsultacyjną, jak w przypadku pierwszego wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK u danego pracodawcy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Antoni Kolek

Antoni Kolek

Antoni Kolek

Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Pracownik naukowy realizujący działalność dydaktyczną. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS, realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkunastu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel