Kalkulator wynagrodzenia wykonawcy z umowy o dzieło

Dokument aktualny

01.01.2021

Aktualny kalkulator wynagrodzenia z umowy o dzieło, który pozwoli Ci na wyliczenie wynagrodzenia netto wykonawcy, a także kwot należności podatkowych i składkowych z tytułu tej umowy. Kalkulator w formacie HTML.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu i wymaga, by działanie przyjmującego określone zamowienie doprowadziło do konkretnego, indywidualnie oznaczonego efektu (dzieła). Umowa o dzieło, jako umowa rezultatu, a nie starannego działania oznacza, że w wyniku działania przyjmujący zamówienie powinien wykonać określoną rzecz – dzieło. Przy umowie o dzieło nie jest istotne miejsce i czas wykonywania dzieła, przyjmujący zamowienie nie działa pod kierownictwem zamawiającego, co do zasady nie musi też wykonać dzieła osobiście, ale w umowach o dzieło zapis o osobistym wykonaniu dzieła jest powszechnie stosowany.

Wykonanie oznaczonego dzieła przez konkretną osobę stanowi bowiem pewien proces pracy lub tworczości o możliwym do określenia momencie początkowym i końcowym, ktorego celem jest doprowadzenie do efektu (rezultatu) określonego przez strony w momencie zawierania umowy. Rezultat zawsze stanowi zjawisko przyszłe, jest czymś, co w chwili zawarcia umowy o dzieło nie istnieje, lecz ma dopiero powstać w jakiejś określonej przyszłości za pomocą konkretnego wykonawcy. Dlatego nie można objąć tą umową czynności zmierzających do osiągnięcia bliżej nieokreślonego rezultatu lub po prostu wykonywania określonych czynności.

Umowa o dzieło odznacza się m.in. tym, że wykonawca ma daleko posuniętą swobodę co do sposobu, w jaki będzie postępował w celu uzyskania ustalonego w umowie końcowego efektu.

Przedmiotem omawianej umowy powinno być konkretne dzieło, uzgodnione przez strony, przy czym może być ono rozumiane szeroko: jako obejmujące zarowno przedmioty w postaci materialnej (np. napisanie tekstu utworu, przygotowanie tekstowych i multimedialnych materiałow dziennikarskich na potrzeby serwisow internetowych), jak i w postaci niematerialnej (np. zaśpiewanie piosenki podczas koncertu czy konferencji, wykonanie aranżacji muzycznej danego utworu lub opracowanie projektow koncertow muzyki określonego rodzaju).

W praktyce często nie z uwagi na charakter samej umowy, ale ze względu na niskie koszty zatrudnienia na podstawie takich umów przedsiębiorcy zawierają umowy o dzieło. Jest to praktyka błędna, ponieważ nie każdy rodzaj pracy może być wykonywany na podstawie umowy o dzieło i nie każdy rezultat pracy oznacza dzieło.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel