ZUS IWA za 2017 r. do 31 stycznia

ZUS IWA za 2017 r. do 31 stycznia

07.01.2018

Do 31 stycznia 2018 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA zawierający dane za 2017 r. potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Informacje zawarte na tym druku są przekazywane, aby ZUS mógł ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, według której w kolejnym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Nie wszyscy płatnicy ten druk powinni jednak składać.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana w zależności od liczby osób, które płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego oraz zagrożeń zawodowych i ich skutków. Składka na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest na rok składkowy obejmujący okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego.

Płatnicy składek podzieleni zostali na dwie grupy:

 1. płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz

 2. płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana. Podstawę zróżnicowania stanowi kategoria ryzyka ustalana zarówno na poziomie grup działalności i płatników składek. Kategoria ryzyka ustalana jest na podstawie danych za trzy kolejne lata kalendarzowe przekazywanych przez płatników składek do odpowiednich oddziałów lub inspektoratów ZUS na formularzu ZUS IWA.

Kogo dotyczy obowiązek przekazania druku IWA do ZUS

Formularz ZUS IWA mają obowiązek przekazać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2018 r.,

 • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych oraz

 • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2017 r.

Przez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, że w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, czyli od stycznia do grudnia, przynajmniej jeden ubezpieczony płatnika podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają więc ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu 2017 r. nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Przykład 1
Płatnik zgłoszony do ZUS od lutego 2017 roku

Płatnik składek, spółka z o.o., rozpoczął prowadzenie działalności w lutym 2017 r. Od lutego zgłosił do ubezpieczeń społecznych 12 pracowników. W kolejnych miesiącach liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu wynosiła średnio 20  osób.  Ponieważ płatnik nie prowadził działalności w styczniu, nie powinien składać informacji ZUS IWA za 2017 r.

Przykład 2
Wszyscy pracownicy firmy w jednym miesiącu przebywali na urlopach bezpłatnych
Spółka jawna była zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek przez cały 2017 r., ale w grudniu, od 1 do 31,  wszyscy pracownicy przebywali na urlopie bezpłatnym. W tym  miesiącu spółka nie miała zawartej żadnej umowy zlecenia. W związku z tym, że w grudniu 2017 r. spółka nie zatrudniała żadnej osoby podlegającej ubezpieczeniu wypadkowemu, nie powinna składać za 2017 r. informacji ZUS IWA.

Kto podlega ubezpieczeniu wypadkowemu

Ubezpieczenie wypadkowe nie występuje jako samodzielne ryzyko ubezpieczeniowe. Zawsze mogą podlegać mu tylko osoby, które podlegają także ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. Są to:

 • pracownicy,

 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej  lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia oraz osoby współpracujące,

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące,

 • posłowie i senatorowie pobierający uposażenie,

 • osoby pobierające stypendium sportowe,

 • pobierający stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

 • osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

 • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,

 • osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,

 • duchowni.

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych

Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest informacja, oraz liczby miesięcy tego roku. Ze względu na wymóg nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS, przy wyliczaniu liczby ubezpieczonych w każdym przypadku liczba miesięcy będzie wynosi 12.

Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się do jedności w górę, jeżeli końcówka jest większa lub równa 0,5 albo w dół, jeżeli jest mniejsza od 0,5 (16,49 = 16; 14,51 = 15).

Ustalając liczbę ubezpieczonych w poszczególnych miesiącach, należy uwzględnić tych ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu przynajmniej przez jeden dzień. W liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się osób, które przez cały miesiąc nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się więc osób, które:

 • podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, np. osoby pobierające zasiłek macierzyński, osoby przebywające na urlopie wychowawczym, osoby wykonujące pracę nakładczą,

 • podlegając z danego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. zleceniobiorca, który w innym zakładzie pracy jest w tym samym okresie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu, z wykonywanej równocześnie w innej firmie umowy zlecenia obowiązkowo podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu; członek rady nadzorczej (w 2017 r.) podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, np. student, który nie ukończył 26 lat zatrudniony na podstawie umowy zlecenia nie podlega z umowy zlecenia zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • przez cały miesiąc przebywających na urlopie bezpłatnym, wychowawczym albo pobierających zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

 • za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu nawet przez jeden dzień).

W przypadku gdy dana osoba podlega ubezpieczeniu wypadkowemu w danym miesiącu z dwóch tytułów u jednego płatnika należy ją uwzględnić jako jednego ubezpieczonego.

Przykład 3
Urlop bezpłatny pracownika od 1 do 30 listopada

Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym w od 1 do 30 listopada 2017 r. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych za listopad nie uwzględnia się tej osoby, ponieważ w tym miesiącu ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Przykład 4
Urlop bezpłatny pracownika od 2 do 30 listopada

Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie od 2 do 30 listopada 2017 r. W listopadzie nie przepracował żadnego dnia, gdyż 1 listopada to święto. W takiej sytuacji w listopadzie jeden dzień ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu i mimo tego że faktycznie pracy nie wykonywał, należy go uwzględnić przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu tego miesiąca.

Przykład 5
Pracownik na zasiłku chorobowym

Pracownik od 2 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. był chory i otrzymywał za ten okres wynagrodzenie za czas choroby, a potem zasiłek chorobowy. W każdym z tych miesięcy powinien być uwzględniany w liczbie ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu.

Przykład 6
Obliczanie liczby ubezpieczonych
W 2017 r. firma zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego nieprzerwanie przez 12 miesięcy następującą liczbę ubezpieczonych:
- styczeń – 10,
- luty – 10,
- marzec – 15,
- kwiecień – 15,
- maj – 15,
- czerwiec – 14,
- lipiec – 16,
- sierpień – 19,
- wrzesień – 21,
- październik – 15,
- listopad – 19,
- grudzień – 19,
razem – 152.

Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w 2017 r. wyniosła 188 ubezpieczonych. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki wypadkowej wynosi:
188 : 12 miesięcy = 15,666, po zaokrągleniu 16 ubezpieczonych.

W konsekwencji płatnik ma obowiązek przekazać informację ZUS IWA za 2017 r.

Przykład 7
Firma, w której jest zatrudnionych tylko dwóch pracowników
Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą z której obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także ubezpieczeniu wypadkowemu. Przy działalności zatrudnia dwóch pracowników W związku z tym, że nie spełnia warunku zgłaszania do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych nie składa za 2017 r. informacji ZUS IWA.

W jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać druk IWA do ZUS

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w przypadku dokumentów określonych przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej poprzez teletransmisję danych, to również informację ZUS IWA przekazuje w tej formie.

Płatnik składek ma obowiązek przekazać do ZUS korektę informacji ZUS IWA w ciągu 7 dni od:

 • stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie,

 • otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Jeżeli konieczność złożenia korekty informacji ZUS IWA wynika ze stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS:

 • w decyzji – płatnik powinien złożyć korektę informacji ZUS IWA nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,

 • podczas kontroli – płatnik powinien złożyć korektę informacji ZUS IWA nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Jak długo i w jakiej formie należy przechowywać kopię ZUS IWA

Warto zwrócić uwagę na to, że kopie informacji ZUS IWA oraz korekty tych informacji należy przechowywać przez okres 10 lat, licząc od dnia ich przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Podstawa prawna: 
 • art. 27–36 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1773 ze zm.).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel