Stopa procentowa składki wypadkowej – jak ją zapisać w kartotece płatnika?

Stopa procentowa składki wypadkowej – jak ją zapisać w kartotece płatnika?

03.04.2018

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest niezbędna do poprawnego sporządzenia dokumentów rozliczeniowych, tzn. do wyliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Przeczytaj, w jaki sposób dodać lub zmienić wartości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w kartotece płatnika.

W zakresie ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, płatników składek można podzielić na dwie grupy, tzn. na płatników:

  1. którzy sami ustalają właściwą dla siebie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe;

  2. dla których wartość tę ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W programie Płatnik wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zapisana jest w kartotece płatnika, w zakładce „Inne dane” w bloku „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” (rys. 1).

Rys. 1. Kartoteka płatnika → zakładka „Inne dane” → blok „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” → wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązująca danego płatnika w kolejnych latach składkowych

Dodatkowo, ze względu na sposób wprowadzania do kartoteki płatnika nowych wartości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatników można podzielić na płatników, którzy:

  1. ręcznie wprowadzają/zmieniają/usuwają tę wartość;

  2. wartość tę pobierają automatycznie z konta płatnika w ZUS; nie mają oni możliwości ręcznego wprowadzenia tej wartości.

W programie Płatnik funkcja umożliwiająca dodawanie, zmianę czy też usuwanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dostępna jest tylko dla płatników składek, których kartoteki nie są potwierdzone w ZUS, czyli dla płatników składek, którzy nie pobierają jeszcze danych z konta płatnika i kont ubezpieczonych w ZUS. Oznacza to także, że dodać, zmienić, usunąć wartość stopy procentowej składki wypadkowej mogą płatnicy, którzy nie pracują jeszcze z Interaktywnym Płatnikiem Plus (IPP).

Natomiast płatnicy, którzy pobierają już dane z konta płatnika i kont ubezpieczonych w ZUS i których kartoteki mają status „Potwierdzona w ZUS”, tzn. pracują z Interaktywnym Płatnikiem Plus, nie mogą wprowadzić do kartoteki płatnika wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wartość tę pobierają automatycznie. Nie mają także możliwości dokonania zmiany zapisanej wartości oraz jej usunięcia.

Przeczytaj również: Składka wypadkowa: co powinien zrobić płatnik, jeżeli nie otrzyma informacji z ZUS? >>

I.  PŁATNIK SKŁADEK PRACUJĄCY Z IPP

Kartoteka płatnika składek o statusie „Potwierdzona w ZUS” jest zablokowana do ręcznej edycji danych (rys. 2). Oznacza to, że płatnik nie może wprowadzić do niej m.in. wartości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy.

Rys. 2. Kartoteka płatnika oznaczona statusem „Potwierdzona w ZUS” → zakładka „Inne dane” → blok „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” → polecenia – „Dodaj”, „Otwórz” i „Usuń” – nieaktywne

Na to, że płatnik pracuje z Interaktywnym Płatnikiem Plus wskazuje m.in. wynik aktualizacji programu i danych płatnika. Jeżeli po aktualizacji danych w pkt 2 i 3 występuje informacja „zaktualizowano” lub „aktualne”, to oznacza, że płatnik pracuje już w IPP (rys. 3). Jeśli płatnik składek nie pracuje jeszcze z IPP, w punktach tych występuje informacja „nie dotyczy” (rys. 4).

Rys. 3. Wynik aktualizacji programu dla płatnika pracującego z IPP

Rys. 4. Wynik aktualizacji programu dla płatnika niepracującego z IPP

Jeżeli płatnik składek pobiera dane (płatnika i ubezpieczonych) z ZUS, wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe pobierana jest z jego konta w ZUS (w procesie aktualizacji danych) i automatycznie zapisywana w kartotece płatnika w zakładce „Inne dane”, w bloku „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe”.

Należy pamiętać, że część płatników składek samodzielnie ustala właściwą dla siebie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla pozostałej części ustala ją ZUS na podstawie przekazanych przez płatnika dokumentów ZUS IWA za 3 ostatnie, kolejne lata kalendarzowe. W przypadku stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. są to dokumenty ZUS IWA za lata: 2015, 2016 i 2017.

Płatnik składek, który sam ustala wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za kwiecień danego roku (jest to początek obowiązywania danej wartości w roku składkowym) powinien wpisać w bloku III – „Inne informacje”, w polu 03 „Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe” wartość stopy procentowej składki, jaka będzie obowiązywała płatnika w okresie od 1 kwietnia danego roku do 31 marca przyszłego roku (np. w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.).

Po przekazaniu deklaracji do ZUS, jej przetworzeniu i zapisaniu stopy procentowej składki wypadkowej na koncie płatnika, a następnie kolejnym pobraniu danych z ZUS stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe zostanie zapisana w kartotece płatnika. Jeśli w przypadku płatnika, dla którego wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala ZUS po wykonaniu aktualizacji danych w kartotece płatnika brak jest stopy procentowej składki (a nadszedł czas przekazania deklaracji ZUS DRA za kwiecień), to płatnik wprowadza stopę procentową składki (wartość wynikającą z zawiadomienia z ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe) do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za kwiecień danego roku. Wartość tę wpisuje w bloku III „Inne informacje” w polu 03 „Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe”. Po przekazaniu deklaracji do ZUS, jej przetworzeniu i zapisaniu danych, w tym stopy procentowej składki na koncie płatnika i kolejnym pobraniu danych z ZUS, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe zostanie zapisana w kartotece płatnika.

Należy pamiętać, że w przypadku kartoteki płatnika, która posiada status „Potwierdzona w ZUS”, nie ma także możliwości zmiany oraz usunięcia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

II.  PŁATNIK SKŁADEK NIEPRACUJĄCY JESZCZE Z IPP

W przypadku gdy kartoteka płatnika posiada status „Niepotwierdzona w ZUS”, tzn. płatnik nie pobiera jeszcze danych z konta płatnika i kont ubezpieczonych w ZUS, nową wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe należy wprowadzić do kartoteki płatnika →

w zakładce „Inne dane” → w bloku „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe”.

Na to, że płatnik nie pracuje jeszcze z Interaktywnym Płatnikiem Plus, wskazuje także m.in. wynik aktualizacji programu i danych płatnika. W tej sytuacji, po aktualizacji danych, w pkt 2 i 3 pojawia się informacja „nie dotyczy”.

1. Dodawanie wartości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

W celu wprowadzenia do kartoteki płatnika nowej wartości stopy procentowejskładki na ubezpieczenie wypadkowe (co jest możliwe tylkodla kartotek niepotwierdzonych w ZUS) należy wykonać następująceczynności.

1. Otwieramy kartotekę płatnika składek w trybie edycji (rys. 5).

Rys. 5. Otwieranie kartoteki płatnika w trybie edycji

2. Jeżeli w rejestrze dokumentów znajdują się już dokumenty dla danego płatnika, na ekranie pojawia się komunikat. Aby kontynuować wprowadzanie stopy procentowej składki, należy użyć opcji „Tak” (rys. 6).

Rys. 6. Komunikat pojawiający się przy otwieraniu kartoteki płatnika w trybie edycji

3. Gdy na ekranie pojawi się okno „Kartoteka płatnika”, przechodzimy na zakładkę „Inne dane”. Następnie w bloku „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” klikamy polecenie „Dodaj” (rys. 7).

Rys. 7. Kartoteka płatnika → zakładka „Inne dane” → blok „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” → polecenie „Dodaj”

4. W oknie „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe”, które pojawi się na ekranie, wskazujemy rok składkowy, w którym ma obowiązywać dana wysokość stopy procentowej składki oraz wpisujemy jej wartość w polu „Wysokość stopy procentowej”. Potwierdzamy przyciskiem „OK” (rys. 8).

Rys. 8. Kartoteka płatnika → zakładka „Inne dane” → blok „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” → dodawanie wartości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy

5. Po dodaniu wartości stopy procentowej na kolejny rok składkowy potwierdzamy poleceniem „Zapisz i zamknij”.

2. Zmiana wartości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Jeżeli chcemy zmienić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczeniewypadkowe, to na zakładce „Inne dane” w bloku „Stopa procentowaskładki na ubezpieczenie wypadkowe” zaznaczamy odpowiednirok składkowy, używając polecenia „Otwórz” i dokonując odpowiednichzmian (rys. 9).

Zapamietaj!

Rys. 9. Kartoteka płatnika → zakładka „Inne dane” → blok „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” → polecenie „Otwórz”

Po wprowadzeniu zmiany stopy procentowej składki pojawi się komunikat informujący o konieczności skorygowania dokumentów rozliczeniowych (ZUS RCA, ZUS DRA) za dany rok składkowy, którego dotyczy wprowadzona zmiana (rys. 10).

Rys. 10. Komunikat pojawiający się w przypadku zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

3. Usuwanie wartości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Aby usunąć stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, zaznaczamy odpowiedni rok składkowy i potwierdzamy to przyciskiem „Usuń” (rys. 11).

Rys. 11. Kartoteka płatnika → zakładka „Inne dane” → blok „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” → polecenie „Usuń”

Po użyciu opcji „Usuń” pojawi się odpowiedni komunikat. Aby potwierdzić usunięcie wskazanej stopy procentowej, klikamy „Tak” (rys. 12). Jeżeli klikniemy „Nie”, będzie to oznaczać rezygnację z usunięcia zaznaczonej stopy procentowej składki obowiązującej w danym roku składkowym. Jeżeli usuniemy stopę procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, musimy skorygować dokumenty rozliczeniowe (ZUS RCA, ZUS DRA) za dany rok składkowy (jeśli w przekazanych do ZUS dokumentach była rozliczona składka na ubezpieczenie wypadkowe).

Rys. 12. Komunikat pojawiający się w przypadku usuwania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Należy pamiętać, że zarówno zmiana, jak i usunięcie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe możliwe jest tylko w przypadku kartoteki, która ma status „Niepotwierdzona w ZUS”.

Autorem odpowiedzi jest: 

Robert Łuczak

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel