Kalkulator okresu wypowiedzenia i wysokości odprawy pieniężnej

Dokument aktualny

01.01.2021

Za pomocą tego kalkulatora ustalisz okres wypowiedzenia i datę rozwiązania umowy o pracę: na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony.

Kalkulator umożliwia ustalenie okresu wypowiedzenia dla pojedynczej umowy zawartej z pracownikiem, w zależności od jej rodzaju, okresu zatrudnienia na podstawie wskazanej umowy oraz daty złożenia wypowiedzenia.

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony - okresy wypowiedzenia

1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony wynosi:

  • 2 tygodnie -  jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony, a także umów o pracę na czas określony zawartych począwszy od 22.02.2016 r. przy ustalaniu okresu wypowiedzenia bierze się pod uwagę cały okres zatrudnienia u pracodawcy na podstawie stosunku pracy i stosuje się okresy wypowiedzenia przewidziane w art. 36 §  1 kp, tj. w zależności od długości stażu pracy u danego pracodawcy.

Zapamiętaj!

W przypadku więc ustalania okresu wypowiedzenia dla pracownika, który był u pracodawcy zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, należy uwzględnić łączny staż pracy, na podstawie wszystkich umów zawartych z pracownikiem.

2. Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, trwającej zawartej przed 22.02.2016 r., której wypowiedzenie następuje począwszy od tego dnia, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u pracodawcy, przypadających przed dniem 22.02.2016 r.

3. Przed dniem 22.02.2016 r. umowa o pracę na czas określony mogła być wypowiedziana, jeżeli została zawarta na okres co najmniej 6 miesięcy i przewidziano w niej klauzulę o 2-tygodniowym wypowiedzeniu. Jeżeli umowa spełnia te warunki, może być wypowiedziana również po 22.02.2016 r. Jednakże w takim przypadku stosuje się do niej okresy wypowiedzenia przewidziane w art. 36 §  1 kp, tj. uzależnione od stażu pracy u danego pracodawcy, przy czym przy wypowiedzeniu tej umowy uwzględnieniu podlega wyłącznie okres zatrudnienia przypadający od 22.02.2016 r.

4. Umowy o pracę na czas określony podlegają limitowaniu. Do dnia 22.02.2016 r. pracodawca mógł zawrzeć z pracownikiem 2 tego rodzaju umowy. Natomiast począwszy od 22.02.2016 r. pracodawca może zawrzeć z pracownikiem 3 umowy na czas określony, a łączny okres zatrudnienia na podstawie tego rodzaju umów nie może przekroczyć 33 miesięcy. Do limitu umów nie podlegają wliczeniu umowy zawarte: na czas zastępstwa, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji oraz umowy, w stosunku do których pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie uzasadniające zatrudnienie ponadlimitowe. Umowa przekraczająca limit ilościowy lub czasowy, od dnia przekroczenia limitu z mocy prawa ulega przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

5. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zna okres próbny zależy od czasu, na jaki zawarto umowę i wynosi:

  • 3 dni robocze - jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień - jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel