Co z 30-krotnością w Płatniku w 2018 r.?

Co z 30-krotnością w Płatniku w 2018 r.?

25.01.2018

Pytanie:

Czy program Płatnik nadal weryfikuje maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotność), czy też od 2018 r. zostały wprowadzone jakieś zmiany w tym zakresie?

Odpowiedź:

W programie Płatnik w zakresie weryfikacji maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, poza kwotą górnego ograniczenia, nic nie uległo zmianie. Kwota ograniczenia podstawy na 2018 r. wynosi 133.290 zł.

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia, w tym na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ciąży na płatniku składek. W określonych przypadkach płatnik składek jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Do takich okoliczności należy sytuacja, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe danego ubezpieczonego osiągnęła górny roczny limit.

Przy ustalaniu tej kwoty sumuje się przychody ze wszystkich tytułów, z których ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom lub przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Tabela. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe latach 1999–2018

Rok

Kwota

1999 r.

50.375,22 zł.

2000 r.

54.780,00 zł.

2001 r.

62.940,00 zł.

2002 r.

64.620,00 zł.

2003 r.

65.850,00 zł.

2004 r.

68.700,00 zł.

2005 r.

72.690,00 zł.

2006 r.

73.560,00 zł.

2007 r.

78.480,00 zł.

2008 r.

85.290,00 zł.

2009 r.

95.790,00 zł.

2010 r.

94380,00 zł.

2011 r.

100. 770,00 zł.

2012 r.

105.780,00 zł.

2013 r.

111.390,00 zł.

2014 r.

112.380,00 zł.

2015 r.

118.770,00 zł.

2016 r.

121.650,00 zł.

2017 r.

127.890,00 zł.

2018 r.

133.290,00 zł.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek nie dotyczy składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dlatego pomimo przekroczenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatnik składek nadal powinien naliczać i opłacać należne składki na powyższe ubezpieczenia i fundusze.

Jeden płatnik składek…

Obowiązek zaprzestania obliczania i przekazywania składek na te ubezpieczenia, ponad kwotę graniczną został nałożony na płatnika składek, ponieważ może on na bieżąco kontrolować wysokość podstawy, od której odprowadzane są składki. Bez problemu może to zrobić, w sytuacji, gdy jest jedynym płatnikiem składek dla ubezpieczonego.

albo kilku płatników

Jeżeli ubezpieczony ma dwóch lub więcej płatników (np. wykonuje równocześnie dwie umowy o pracę), na podstawie informacji otrzymywanych od płatników (np. pasków wynagrodzeń) może na bieżąco ustalić miesiąc, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie rocznego limitu, poprzez dodanie podstaw wymiaru składek za poszczególne miesiące. W przypadku gdy kwota graniczna zostanie osiągnięta, ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić o tym wszystkich płatników składek, składając oświadczenie na piśmie.

Informacja o przekroczeniu 30-krotności w Płatniku

Istotnym rozwiązaniem problemu dotyczącego informowania płatnika składek o miesiącu przekroczenia lub osiągnięcia kwoty górnej granicy wymiaru składek dla danego ubezpieczonego, jest pobranie poprzez program Płatnik danych z konta ubezpieczonego w ZUS. Dotyczy tylko płatników, którzy należą pobierają dane z konta płatnika składek i kont ubezpieczonych w ZUS. W programie Płatnik informacja o osiągnięciu przez ubezpieczonego 30-krotności pojawia się na etapie weryfikacji pozycji imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA za danego ubezpieczonego (w przypadku płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie – na etapie weryfikacji deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA).

Gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla ubezpieczonego przekroczy limit 30-krotności, weryfikacja pozycji imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA za ubezpieczonego za pierwszy i drugi miesiąc po miesiącu przekroczenia 30-krotności wykaże błąd 69004903 o statusie zwykły. Natomiast od trzeciego miesiąca będzie to błąd 69004901 o statusie krytyczny. Oznacza to, że przez dwa miesiące po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie dla ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek, płatnik składek będzie mógł przekazać do ZUS raporty z podstawami wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyższymi od zera i rozliczonymi składkami na te ubezpieczenia. Od trzeciego miesiąca płatnik będzie mógł przekazać do ZUS wyłącznie raporty z zerową podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zerowymi składkami na te ubezpieczenia.

Rozwiązanie to daje płatnikowi czas na wyjaśnienie z ubezpieczonym bądź z ZUS kwestii związanej z prawidłowym ustaleniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za miesiąc, w którym ubezpieczony osiągnął górny limit tej podstawy, co ma także wpływ na sporządzanie imiennych raportów miesięcznych za kolejne miesiące.

Wprowadzone rozwiązanie oznacza, że u danego płatnika składek mogą wystąpić sytuacje, gdy weryfikacja pozycji raportu ZUS RCA za poszczególnych ubezpieczonych będzie wykazywała błędy dotyczące osiągnięcia przez ubezpieczonych górnego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe o różnych statusach, np. dla jednego ubezpieczonego będzie to błąd zwykły, a dla innego będzie to błąd krytyczny. Będzie to zależało od tego, kiedy ubezpieczony ten limit przekroczył (przez pierwsze dwa miesiące po miesiącu przekroczenia 30-krotności będzie to błąd zwykły, od trzeciego miesiąca – błąd krytyczny).

Na podstawie jakich dokumentów (informacji) można zaprzestać opłacania składek po przekroczeniu 30-krotności?

Płatnik składek zaprzestaje opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu osiągnięcia przez ubezpieczonego w 2018 r. limitu 30-krotności na podstawie:

  • własnej dokumentacji płacowej,

  • informacji pobranej z konta ubezpieczonego w ZUS, która pojawi się w wyniku weryfikacji pozycji imiennego raportu ZUS RCA za danego ubezpieczonego (w przypadku płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie – na etapie weryfikacji deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA) lub na podstawie informacji uzyskanej z ZUS, tzn. jeżeli ZUS w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki i poinformuje płatnika/płatników,

  • oświadczenia ubezpieczonego, jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek.

Jak wykazać przekroczenie 30-krotności w raportach ZUS RCA?

W sytuacji gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego osiągnęła limit 30-krotności, płatnik składek sporządzając imienny raport miesięczny ZUS RCA za kolejne miesiące po przekroczeniu tego limitu, powinien pamiętać, aby w bloku III.B. w polu 02 wpisać odpowiedni kod:

  • „1” – jeżeli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony,

  • „2” – jeżeli to płatnik składek stwierdził przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek,

  • „3” – jeżeli o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek poinformował płatnika ZUS.

Od kolejnego miesiąca po miesiącu przekroczeniu górnego limitu do końca danego roku, płatnik składek nie nalicza i nie odprowadza składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Za ten okres w składanych za ubezpieczonego imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA wykazuje zerową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zerowe składki na te ubezpieczenia.

Jeżeli w przypadku osiągnięcia przez ubezpieczonego górnego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, płatnik składek nie wypełni w bloku III.B. pola 02 „Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy …”, wtedy weryfikacja pozycji raportu wykaże m.in. błędy 61038809 i 61021201.

Podstawa prawna: 
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 222 ze zm.).

Autorem odpowiedzi jest: 

Robert Łuczak
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel