PPK: Jak zawrzeć porozumienie w celu wyboru instytucji finansowej

PPK: Jak zawrzeć porozumienie w celu wyboru instytucji finansowej

24.02.2020

Najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r. pracodawca, który na dzień 30 czerwca ub.r. zatrudniał co najmniej 50 osób, obowiązany jest zawrzeć umowę z instytucją finansową zarządzającą planami kapitałowymi. Natomiast najpóźniej na miesiąc przed zawarciem tej umowy podmiot zatrudniający musi dokonać wyboru instytucji finansowej, która poprowadzi PPK. Wyboru tego należy dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników wyłonioną w tym podmiocie zatrudniającym. Sprawdź szczegóły.

Zarządzanie planami ma następować na bazie umowy, którą zawiera pracodawca z wybraną instytucją finansową. Ponieważ sprawa dotyczy zarządzania finansami zatrudnionych, ustawa przewidziała, że osoby zatrudnione, uczestnicy PPK, w których będą lokowane ich środki pieniężne pochodzące z wynagrodzeń, powinni mieć wpływ na wybór instytucji, która ma zarządzać ich funduszami. Dlatego pracodawca musi w tym zakresie współdziałać z osobami, które zatrudnia.

Przygotowujesz się do zawarcia umów w ramach PPK? Weź udział w XXII edycji Ogólnopolskiego Forum Ekspertów KADRY-PŁACE-HR, które odbędzie się w dniach 25-26 marca 2020 r. w Warszawie i rozwiąż wszystkie swoje wątpliwości związane z wdrożeniem i stosowaniem przepisów w praktyce.

Upewnij się:

  • jak prawidłowo przygotować się do zawarcia umów w ramach PPK;
  • w oparciu o jakie składniki wynagrodzenia ustalić wysokość wpłat;
  • od kiedy naliczyć pierwsze wpłaty.

Ważne: Jeszcze tylko do 28 lutego br. możesz zarezerwować miejsce na Konferencji w promocyjnej cenie i oszczędzić 500 zł. Dowiedz się więcej >>

Ze związkami albo wyłonioną reprezentacją

W przypadku podmiotów zatrudniających, u których funkcjonuje zakładowa organizacji związkowa, uprawnionymi do zawarcia porozumienia są wszystkie organizacje. Nie ma przy tym tutaj znaczenia posiadanie przymiotu reprezentatywności czy liczebność członków organizacji. Porozumienie o zawarciu umowy o zarządzanie podmiot zatrudniający zobligowany jest zawrzeć z każdą organizacją związkową.

Jeżeli jednak w danego pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa, jednak rekomendowanym jest, aby wybór instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, został dokonany w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Ustawodawca pozostawia jednak swobodę w procedurze wyłonienia reprezentacji zatrudnionych, choć w ramach tego niezbędne jest, aby osoby zawierające z podmiotem zatrudniającym porozumienie były do tego odpowiednio umocowane przez pozostałe osoby zatrudnione.

Pytania z praktyki:

1. Jak wyłonić reprezentację pracowników?


Jestem pracodawcą, który zatrudnia 229 osób. Nie posiadam związków zawodowych i chciałbym – zgodnie z przepisami ustawy o PPK – zawrzeć porozumienie z reprezentacją pracowników W jaki sposób powinna zostać wyłoniona reprezentacja pracowników, o której mowa w art. 7 ustawy o PPK?

Ustawa o PPK nie wskazuje trybu, w jakim należy wyłonić reprezentację pracowników. Od decyzji pracodawcy zależy, w jaki sposób przeprowadzi wybory.

Jak się wydaje, w sytuacji wskazanej w pytaniu najlepiej wyłonić kilkuosobową reprezentację pracowników (np. 2–4 osobową, choć może to być zarówno 1 przedstawiciel, jak i 6 przedstawicieli). Wyboru należy dokonać spośród wszystkich osób zatrudnionych (zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców).

Jeżeli chodzi o wybór reprezentacji, to warto sporządzić na jego potrzeby krótki, jedno- lub dwustronicowy regulamin, w którym zostanie wskazany cel, liczba członków komisji, wielkość reprezentacji, sposób wyboru (klasyczne głosowanie poprzez skreślenie X przy nazwisku kandydata lub elektroniczne, np. ankieta/mail), frekwencje ważności wyborów, a także skład komisji liczącej głosy. Są to przykładowe elementy, ustawa o PPK tego nie reguluje. Kiedy zostanie już wyłoniona reprezentacja pracowników, pracodawca może przystąpić do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o PPK.

2. Konsultacja wyboru instytucji finansowej: z całą załogą czy jej reprezentacją?

Jestem pracodawcą, który zatrudnia 55 osób, nie posiadam związków zawodowych ani żadnej innej sformalizowanej reprezentacji pracowników. Decyzje dotyczące np. benefitów podejmuje cała załoga. Czy w przypadku PPK mam obowiązek wybrania reprezentacji pracowników, czy mogę konsultować wybór instytucji zarządzającej z całą załogą?

Pracodawca ma możliwość dokonania wyboru instytucji finansowej w porozumieniu ze wszystkimi pracownikami u niego zatrudnionymi.

Ustawa o PPK w art. 7 ust. 3 i 4 wskazuje, że podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Natomiast jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Oznacza to, że pracodawca może, jeżeli taki jest zwyczaj, skonsultować wybór PPK i zawrzeć porozumienie o wyborze instytucji finansowej z całą 55-osobową załogą. Warto przy tym sporządzić notatkę bądź protokół, z którego będą wynikały powody zastosowania takiego właśnie trybu konsultacji (np. w związku z wieloletnią praktyką istniejącą w tym zakresie).

W braku porozumienia pracodawca sam wybiera instytucję finansową

Jeżeli na jeden miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte odpowiednie porozumienie z organizacją związkową, podmiot zatrudniający wybiera jako instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, instytucję oferującą najbardziej korzystne warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK.

Zawarcie porozumienia: tryb i forma

Przepisy ustawy o PPK nie regulują szczegółowo kwestii zawierania takiego porozumienia ani też jego formy, określając jedynie w art. 7 ust. 5 ustawy o PPK końcowy termin do jego zawarcia.

W tym zakresie pracodawca powinien się stosować do dotychczasowej praktyki w zakresie negocjacji. Może to przyjąć formę np. prezentacji poszczególnych ofert instytucji finansowych ze wskazaniem, które z nich rekomenduje pracodawca, albo wskazanie jednej, konkretnej oferty − tę związki mogą przyjąć lub odrzucić. Należy też uznać, że również związki zawodowe mogą przedłożyć pracodawcy swoje propozycje co do instytucji finansowych – jeżeli takowe mają.

Porozumienie wskazane w art. 7 ust. 3 ustawy o PPK nie ma określonej prawnie formy, jednak uznać należy, że do celów dowodowych takie porozumienie powinno zostać zawarte na piśmie (por. w tej kwestii: M. Wojewódka, „Pracownicze Plany Kapitałowe. Obowiązki pracodawcy”, Warszawa 2018).

Wzór. Porozumienie o wyborze instytucji finansowej
Pobierz w formacie MS Word

POROZUMIENIE W SPRAWIE WYBORU INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.)

w dniu ……………… w ……………………

pomiędzy:

………………………….........................................................................................................

(oznaczenie pracodawcy)

reprezentowanym przez …………………................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………............................

(oznaczenie zakładowej organizacji związkowej)

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….

zwanym dalej Związkiem,

zawarto porozumienie następującej treści:

1. Strony niniejszego porozumienia ustalają, że instytucją finansową zarządzającą Pracowniczym Planem Kapitałowym będzie

..................................................................................................................................

(oznaczenie instytucji finansowej)

z siedzibą w .............................................................................................................

(adres siedziby instytucji finansowej)

2. Pracodawca zobowiązuje się zawrzeć do dnia ....................................... umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową określoną w pkt 1 niniejszego porozumienia, na następujących warunkach, zgodnych z przedłożoną przez tę instytucję ofertą w dniu .............................................:

1) ......................................................................................................................................

2) ......................................................................................................................................

3) ......................................................................................................................................

4) ......................................................................................................................................

3. Pracodawca przedłoży Związkowi do wglądu umowę o zarządzanie PPK w formie elektronicznej, niezwłocznie po jej zawarciu.

..........................................................................

(podpisy osób reprezentujących pracodawcę)

......................................................................................

(podpisy osób reprezentujących związek zawodowy)

Kryteria wyboru – dla pracodawcy i związków zawodowych

Przepisy UPPK określają kryteria wyboru instytucji zarządzającej PPK, którymi powinni się kierować pracodawcy, ale i związki zawodowe. Zgodnie więc z art. 7 ust. 3 zdanie 2 i 3 ustawy o PPK wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie:

  • oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,

  • ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi oraz

  • wziąwszy pod uwagę interesy osób zatrudnionych – potencjalnych uczestników PPK.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel