Składki na ZUS przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (tzw. mały ZUS)

02.01.2020

Przedsiębiorca opłacający tzw. mały ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne powinien ustalić samodzielnie.

Jak ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Krok 1. Ustal przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:

Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej
w poprzednim roku kalendarzowym
------------------------------------------------------------------------------------    x 30
Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Krok 2. Pomnóż przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik, który Prezes ZUS ogłosił  w Monitorze Polskim.

W 2020 r. współczynnik ten wynosi 0,4825.

Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa  niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Krok 3. Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (w 2020 r. 780 zł; 2.600 zł x 30%) i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (w 2020 r. 3.136,20 zł; 5.227 zł x 60%).

Podstawa prawna:

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel