Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2397)

1 stycznia 2021 r.

Dz.U.19..2397
2020-01-18 Dz.U.20..1940 § 1
2020-12-31 Dz.U.20..2432 § 1
2021-01-01 Dz.U.20..2432 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 1 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
(Dz.U. z dnia 1 stycznia 2019 r.)

Na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się wzór:
1)
oświadczenia:
a)
pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b)
dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną (PIT-2A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
c)
osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2)
deklaracji:
a)
rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
b)
do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z  działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (PIT-6), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
c)
rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
3)
informacji o:
a)
niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
b)
przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
c)
wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
d)
wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 2.
1.
Wzory, o których mowa w:
1)
§ 1 pkt 1 – stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.;
2)
§ 1 pkt 2 i 3 – stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje podatkowe zostały złożone na formularzach dotychczasowych.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Załącznik 1 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2)
Załącznik 2 Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2A)
Załącznik 3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3)
Załącznik 4 Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R)
Załącznik 5 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (PIT-6)
Załącznik 6 Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)
Załącznik 7 Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)
Załącznik 8 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
Załącznik 9 Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)
Załącznik 10 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w rzeczypospolitej polskiej miejsca zamieszkania [information on revenue (income) derived by nonresident natural persons] (IFT-1 / IFT-1R)
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel