Statystyczna karta wypadku przy pracy

Statystyczną kartę wypadku przy pracy (symbol Z-KW) sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Zobacz wzór »

Wniosek o zastosowanie 17,75% stawki PIT (od 1 października 2019 r.)

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17% lub wyjątkowo – 17,75%, ale tylko na wniosek podatnika. Pobierz wzór wniosku o zastosowanie stawki podatkowej w wysokości 17,75%. Zobacz wzór »

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy stanowi potwierdzenie wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, i to nim pracownik się posługuje, ubiegając się o określone świadczenia (np. zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne, emeryturę). Świadectwo służy też kolejnemu pracodawcy – na jego podstawie ustala on m.in. prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego, prawo do nagrody jubileuszowej itp. Zobacz wzór »

Oświadczenie w sprawie zastosowania zerowego PIT w 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mogą zostać objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pobierz wzór oświadczenia podatnika w sprawie zastosowania zerowego PIT. Zobacz wzór »

Porozumienie o wyborze instytucji zarządzającej PPK

Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Pobierz wzór dokumentu. Zobacz wzór »

Wniosek o obniżenie wpłaty podstawowej do PPK

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Jednak uczestnik PPK może złożyć wniosek o jej obniżenie, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli osiągane przez niego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pobierz wzór wniosku. Zobacz wzór »

Wniosek o przystąpienie do PPK (dotyczy osoby powyżej 55 roku życia)

Osoba zatrudniona, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia może złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o przystąpienie do pracowniczego planu kapitałowego. Pobierz wzór dokumentu. Zobacz wzór »

Deklaracja w sprawie rezygnacji z wpłat na PPK

W tym miejscu znajdziesz urzędowy wzór deklaracji w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat na pracowniczy plan kapitałowy. Zobacz wzór »

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Pobierz wzór dokumentu. Zobacz wzór »

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp

Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego bhp oraz szkolenia bhp dla pracodawcy, który samodzielnie wykonuje zadania bhp w swoim zakładzie, jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Pobierz wzór dokumentu. Zobacz wzór »

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Zespół powypadkowy w wymaganym terminie, 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku (od dnia powołania), sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według obowiązującego wzoru. Zobacz wzór »

Kwestionariusz osobowy kandydata (wzór pomocniczy MRPiPS)

Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (wzór pomocniczy MRPiPS)

Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór pomocniczy MRPiPS)

Zobacz wzór »

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wzór pomocniczy MRPiPS)

Zobacz wzór »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel