Świadectwo pracy – wzór obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.

Świadectwo pracy stanowi potwierdzenie wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, i to nim pracownik się posługuje, ubiegając się o określone świadczenia (np. zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne, emeryturę). Świadectwo służy też kolejnemu pracodawcy – na jego podstawie ustala on m.in. prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego, prawo do nagrody jubileuszowej itp. Zobacz wzór »

PIT-2A (5)

PIT-2A (5) - Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych składane przez osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowane lub skazane, otrzymujące należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne. Zobacz wzór »

PIT-2 (5)

PIT-2 (5) - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Jednym ze sposobem rozwiązania umowy o pracę jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Jest to najczęstszy sposób rozwiązania umowy o prace. Jak przygotować takie oświadczenie? Tutaj znajdziesz przykładowy wzór. Wzór dokumentu w formacie MS Word Zobacz wzór »

PIT-8AR (4), PIT-8AR (5), PIT-8AR (6)

PIT-8AR (4), PIT-8AR (5), PIT-8AR (6) - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zobacz wzór »

Rozwiązanie dyscyplinarne umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Najczęstszym sposobem rozwiązania umowy jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Wzór dostępny w formacie: MS WORD Zobacz wzór »

Potwierdzenie wygaśnięcia umowy o pracę

Ustanie stosunku pracy w drodze wygaśnięcia umowy o pracę następuje z mocy samego prawa, na skutek zaistnienia określonych zdarzeń, z którymi przepisy wiążą taki skutek. Z tego względu strony umowy o pracę nie muszą składać żadnych oświadczeń woli, by spowodować jej ustanie. Pracodawca powinien jednak potwierdzić pracownikowi ustanie stosunku pracy przekazując mu stosowna informacje o wygaśnięciu stosunku pracy. Zobacz wzór »

ArchiwalnyŚwiadectwo pracy – wzór obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

Świadectwo pracy stanowi potwierdzenie wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, i to nim pracownik się posługuje, ubiegając się o określone świadczenia (np. zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne, emeryturę). Świadectwo służy też kolejnemu pracodawcy – na jego podstawie ustala on m.in. prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego, prawo do nagrody jubileuszowej itp. Zobacz wzór »

PIT-12 (6)

PIT-12 (6) - Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Zobacz wzór »

PIT-11 (21), PIT-11 (22), PIT (23) - aktualny wzór do rozliczeń za 2015 r.

PIT-11 (21, 22 i 23) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta. Najczęstszym sposobem rozwiązania umowy jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Wzór dostępny w formacie: MS WORD Zobacz wzór »

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia należy do katalogu umów cywilnoprawnych i jest umową starannego działania. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Należy pamiętać, iż umowa zlecenia nie może odznaczać się elementami charakterystycznymi dla umowy o pracę. Wzór dostępny w formacie: MS WORD Zobacz wzór »

Rachunek do umowy zlecenia

Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Poniżej znajdziesz wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia. Zobacz wzór »

Informacja o nieuwzględnieniu wniosku pracownika o podjęcie pracy w okresie urlopu rodzicielskiego

Pracodawca, co do zasady, jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze nie wyższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. Odmówić może jedynie wtedy, gdy nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie. Zobacz wzór »

Zapisz się na Newsletter

Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Darmowy e-book w
prezencie!

Umowa o pracę
co musi się w niej znaleźć, a jakich zapisów lepiej unikać.
 

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel