Informacja o wysokości trzynastki dla pracownika

Wielkość trzynastej pensji wynosi 8,5% wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który ono przysługuje. Uwzględnia się przy tym również inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zobacz wzór »

Informacja o braku uprawnienia do otrzymania trzynastki

Prawo do pensji w pełnej wysokości przysługuje po przepracowaniu u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Jeżeli zatrudniony nie przepracował całego roku, nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego – w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego. Warunkiem jest jednak przepracowanie co najmniej 6 miesięcy Zobacz wzór »

Porozumienie stron zmieniające warunki pracy lub płacy (aneks do umowy o pracę)

Zmiana istotnych elementów umowy o pracę może nastąpić bądź w drodze porozumienia zmieniającego - za zgodną wolą obu stron stosunku pracy, bądź też w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy i pracy (wypowiedzenie zmieniające) - jeżeli zmiana nie wynika z woli obu stron. Zmiana warunków umowy o pracę zawsze wymaga formy pisemnej. Zobacz wzór »

Porozumienie zmieniające (aneks do umowy o pracę)

Zmiana istotnych elementów umowy o pracę może nastąpić bądź w drodze porozumienia zmieniającego - za zgodną wolą obu stron stosunku pracy, bądź też w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy i pracy (wypowiedzenie zmieniające) – jeżeli zmiana nie wynika z woli obu stron. Zmiana warunków umowy o pracę zawsze wymaga formy pisemnej. Zobacz wzór »

Statystyczna karta wypadku przy pracy

Statystyczną kartę wypadku przy pracy (symbol Z-KW) sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Zobacz wzór »

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy stanowi potwierdzenie wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, i to nim pracownik się posługuje, ubiegając się o określone świadczenia (np. zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne, emeryturę). Świadectwo służy też kolejnemu pracodawcy – na jego podstawie ustala on m.in. prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego, prawo do nagrody jubileuszowej itp. Zobacz wzór »

Porozumienie o wyborze instytucji zarządzającej PPK

Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Pobierz wzór dokumentu. Zobacz wzór »

Wniosek o obniżenie wpłaty podstawowej do PPK

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Jednak uczestnik PPK może złożyć wniosek o jej obniżenie, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli osiągane przez niego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pobierz wzór wniosku. Zobacz wzór »

Wniosek o przystąpienie do PPK (dotyczy osoby powyżej 55 roku życia)

Osoba zatrudniona, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia może złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o przystąpienie do pracowniczego planu kapitałowego. Pobierz wzór dokumentu. Zobacz wzór »

Deklaracja w sprawie rezygnacji z wpłat na PPK

W tym miejscu znajdziesz urzędowy wzór deklaracji w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat na pracowniczy plan kapitałowy. Zobacz wzór »

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp

Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego bhp oraz szkolenia bhp dla pracodawcy, który samodzielnie wykonuje zadania bhp w swoim zakładzie, jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Pobierz wzór dokumentu. Zobacz wzór »

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Zespół powypadkowy w wymaganym terminie, 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku (od dnia powołania), sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według obowiązującego wzoru. Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (wzór pomocniczy MRPiPS)

Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór pomocniczy MRPiPS)

Zobacz wzór »

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wzór pomocniczy MRPiPS)

Zobacz wzór »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel