Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zobacz wzór »

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Zobacz wzór »

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy stanowi potwierdzenie wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, i to nim pracownik się posługuje, ubiegając się o określone świadczenia (np. zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne, emeryturę). Świadectwo służy też kolejnemu pracodawcy – na jego podstawie ustala on m.in. prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego, prawo do nagrody jubileuszowej itp. Zobacz wzór »

Rozwiązanie dyscyplinarne umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Najczęstszym sposobem rozwiązania umowy jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Wzór dostępny w formacie: MS WORD Zobacz wzór »

Potwierdzenie wygaśnięcia umowy o pracę

Ustanie stosunku pracy w drodze wygaśnięcia umowy o pracę następuje z mocy samego prawa, na skutek zaistnienia określonych zdarzeń, z którymi przepisy wiążą taki skutek. Z tego względu strony umowy o pracę nie muszą składać żadnych oświadczeń woli, by spowodować jej ustanie. Pracodawca powinien jednak potwierdzić pracownikowi ustanie stosunku pracy przekazując mu stosowna informacje o wygaśnięciu stosunku pracy. Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta. Najczęstszym sposobem rozwiązania umowy jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Wzór dostępny w formacie: MS WORD Zobacz wzór »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Jednym ze sposobem rozwiązania umowy o pracę jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Jest to najczęstszy sposób rozwiązania umowy o prace. Jak przygotować takie oświadczenie? Tutaj znajdziesz przykładowy wzór. Wzór dokumentu w formacie MS Word Zobacz wzór »

Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz wzór »

Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

Zobacz wzór »

Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego

Zobacz wzór »

Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz wzór »

Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej

Zobacz wzór »

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz wzór »

Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz wzór »

PIT-8AR (6)

PIT-8AR (6) - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zobacz wzór »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel