Jak zerowy PIT wpływa na kwotę wolną od potrąceń?

Jak zerowy PIT wpływa na kwotę wolną od potrąceń?

Mariusz Pigulski

08.08.2019

Jeżeli pracodawca nie pobiera podatku od przychodów zatrudnionej osoby na mocy „zerowego PIT”, wówczas kwota wolna od potrąceń dla tej osoby jest wyższa, gdyż przy kalkulowaniu omawianej kwoty ustawowa płaca minimalna brutto nie będzie pomniejszona o podatek.

Od 1 sierpnia 2019 r. funkcjonuje nowe zwolnienie z podatku – tzw. „zerowy PIT” - obejmujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz z przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

„Zerowy PIT” jest ograniczony limitem kwotowym – począwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosił będzie 85.528 zł (przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku). W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia stanowi zaś 5/12 ww. kwoty, czyli 35.636,67 zł.

Przeczytaj również:

5 odpowiedzi, które powinieneś znać o PIT 0

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o PIT, wprowadzające zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia. Poznaj odpowiedzi na 5 pytań i o zastosowanie nowego zwolnienia w praktyce.

Odnosząc się do kwestii tego, czy „zerowy PIT” wpływa kwotę wolną od potrąceń podkreślić należy, że w aktualnym stanie prawnym w myśl art. 871 Kodeksu pracy, wspomnianą kwotę wolną ustala się na bazie minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom, po odliczeniu:

  • składek na ubezpieczenia społeczne,

  • zaliczki na podatek oraz

  • wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

A więc w przypadku, gdy pracodawca nie pobiera podatku od przychodów zatrudnionej osoby na mocy „zerowego PIT”, wówczas kwota wolna od potrąceń dla tej osoby jest wyższa, gdyż przy kalkulowaniu omawianej kwoty ustawowa płaca minimalna brutto nie będzie pomniejszona o podatek.

Przykład

Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego korzystającego z „zerowego PIT” (który nie przystąpił do PPK) w 2019 r. powinno wyglądać jak poniżej:

Lp.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie brutto

 

2.250,00 zł

2.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

 

2.250,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

219,60 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

33,75 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

55,13 zł

6.

Suma składek na ubezpieczenie społeczne

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

308,48 zł

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

1.941,52 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona

Poz. 7 × 9%

174,74 zł

9.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

Poz. 7 × 7,75%

0,00 zł

10.

Koszty uzyskania przychodu

 

0,00 zł

11.

Podstawa obliczenia zaliczki podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych

 

0,00 zł

12.

Zaliczka na podatek

(Poz. 11 × 18%)

0,00 zł

13.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych

Poz. 12 – poz. 9

0,00 zł

14.

Kwota netto

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 13

1.766,78 zł

Podstawa prawna: 
Autorem odpowiedzi jest: 

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Specjalista w zakresie kadr i płac. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel