Stawka minimalna zleceniobiorcy – nowość od 2017 r.

Stawka minimalna zleceniobiorcy – nowość od 2017 r.

13 zł brutto za godzinę pracy zleceniobiorcy. Wypłata minimum raz w miesiącu. Obowiązek rejestrowania godzin pracy. Ochrona wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej. Wszystkie te nowości z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadziła nowelizacja ustawy o płacy minimalnej. Sprawdźmy, kogo objęły nowe zasady i jakie nowe obowiązki doszły zleceniodawcy.

Dotychczas ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewidywała jedynie płacę minimalną dla osób zatrudnionych na etacie (na podstawie stosunku pracy). Określała m.in. sposób ustalania wysokości minimalnej krajowej, składniki płacy minimalnej, zasady naliczania i wypłacania dodatku wyrównawczego w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy było niższe niż ustawowa minimalna krajowa. Wiele zmieniło się jednak od początku 2017 roku. Znowelizowana ustawa o płacy minimalnej wprowadziła bowiem stawkę minimalną za 1 godzinę pracy dla:

 1. zleceniobiorców i

 2. osób zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Nowa ustawa określa ponadto sposób ustalania wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zakazuje zrzeczenia się prawa do minimalnej stawki godzinowej. Nakazuje też ewidencjonować godziny pracy zleconej i określa sposoby, jak to robić. Poza tym ustanawia kary w przypadku wypłaty niższej niż minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia.

Chodzi o osoby fizyczne świadczące usługi

Nowelizacja nie obejmie wszystkich osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, a jedynie osoby przyjmujące zlecenie lub świadczące usługi, czyli:

 1. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w RP albo w państwie niebędącym państwem członkowskim UE lub państwem EOG, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami albo

 2. osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Przykład 1. Różne osoby fizyczne podlegają nowym zasadom
Nowe przepisy obejmą zarówno ratownika zatrudnionego na kąpielisku w sezonie letnim na umowę zlecenie, jak i specjalistę ds. bhp lub ppoż. prowadzącego własną działalność gospodarczą i zawierającego w ramach tej działalności umowy o świadczenie usług z klientami.

Nowe przepisy dotyczą więc:

 • nie tylko osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście wykonujących zadania wynikające z zawartych umów,

 • ale również zatrudnionych na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, zatrudnianych przez przedsiębiorców oraz inne podmioty w ramach prowadzonej przez nie działalności.

Nie ma przy tym znaczenia, czy podmioty te prowadzą działalność zarobkową, czy niezarobkową.

Przykład 2. Zlecenie u podmiotu niebędącego przedsiębiorcą
Fundacja non profit zatrudnia na zlecenie kierowcę do przewozu niepełnosprawnychdzieci. Z uwagi na niewielki budżet fundacji kierowca otrzymuje jedynie symbolicznewynagrodzenie w wysokości 5 zł brutto na godzinę. Po zmianie przepisówwynagrodzenie kierowcy trzeba podwyższyć do ustawowego minimum (w 2017roku – 13 zł brutto za godzinę).

Nowe przepisy nie obejmują natomiast zatrudniania nieprzedsiębiorców na zlecenie przez osoby fizyczne. Takie stosunki prawne pozostają poza nową regulacją i nie będzie potrzeby zapewniania zatrudnianym minimalnej stawki godzinowej. Chodzi tu o umowy zlecenia lubo świadczenie usług, np. na:

 • posprzątanie domu przed świętami,

 • umycie okien,

 • robienie zakupów,

 • malowanie ścian,

 • naprawę płotu,

 • prace porządkowe w ogrodzie itp.

Umowy o dzieło, prowizyjne i kilka innych – wyłączone

Znowelizowane przepisy nie obejmują:

 1. umów o dzieło;

 2. umów zlecenia i o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i jednocześnie przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;

 3. umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy;

 4. umów:

  1. o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

  2. o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,

  3. w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pełnienia funkcji rodziny pomocowej, lub funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego albo wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora – jeżeli ze względu na charakter opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

 1. umów o usługi opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

 2. umów o usługi opieki domowej nad niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, gdy świadczący usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Przykład 3. Wynagrodzenie wyłącznie prowizyjne oraz pełna swoboda miejsca i czasu świadczenia
Firma zatrudniła na zlecenie osobę, która ma zdobywać nowych klientów. Umowaprzewiduje wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od liczby umów podpisanychz klientami. Zatrudniony sam decyduje o czasie i miejscu wykonania zlecenia.Umowa nie zawiera żadnego limitu minimalnego zdobytych co miesiąc klientów.Zatem jeśli zleceniobiorca chce mieć wyższe wynagrodzenie w danym miesiącu– musi zdobyć więcej klientów (a tym samym poświęcić na ich poszukiwanie więcejczasu). Jeżeli zaś zadowoli go wynagrodzenie mniejsze – nie musi dużo pracować.Taka umowa nie będzie podlegała nowym przepisom. A zatem wynagrodzenie w przeliczeniuna godzinę zlecenia nie musi być równe minimalnej stawce godzinowej.

Płacę minimalną z umowy o pracę liczymy osobno, a minimum na zleceniu – osobno

W przypadku gdy osoba zatrudniona na umowę o pracę ma jednocześnie umowę zlecenia, należy przyjąć, że płacę minimalną na obu umowach oblicza się osobno. Składników z jednej umowy nie możemy więc brać pod uwagę przy naliczaniu płacy minimalnej na drugiej.

Obliczając wynagrodzenie minimalne z umowy o pracę, uwzględniamy przysługujące pracownikowi:

 • składniki wynagrodzenia i

 • inne świadczenia wynikające tylko ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Nie wliczamy jedynie:

 • nagród jubileuszowych,

 • odpraw emerytalno-rentowych,

 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

 • od 2017 r. – także dodatku za pracę nocną.

Natomiast na minimalną stawkę godzinową z umowy cywilnoprawnej składa się wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługujące przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi z zawartej umowy.

Przykład 4. Umowa o pracę równolegle z umową cywilnoprawną
Pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego i wykonujący praceporządkowe w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje zgodnie z obowiązującymw zakładzie pracy regulaminem wynagradzania:
-
wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1.500 zł brutto,
-
dodatek stażowy w kwocie 300 zł,
-
premię regulaminową w kwocie 200 zł.

W sumie jego wynagrodzenie z umowy o pracę wynosi więc 2.000 zł brutto. Równolegledo umowy o pracę firma zatrudniła go na umowę zlecenia do wykonywaniaprac związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów w magazynie firmowym. Z tej umowy otrzymuje 10 zł brutto na godzinę. Po zmianach firma będzie musiała podwyższyć mu stawkę godzinową z umowy zlecenia, aby zachować wymagane minimum (w 2017 roku – 13 zł brutto za godzinę pracy na zleceniu). Nie można bowiem zsumować kwot otrzymywanych ze stosunku pracy z kwotami przysługującymi z umów cywilnoprawnych.

Stawka godzinowa będzie corocznie waloryzowana

Wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie uzgadniana przez Radę Dialogu Społecznego (podobnie jak wysokość etatowej płacy minimalnej) i corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z:

 • podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny, przez

 • wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje.

Końcowy wynik będzie zaokrąglany do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej gr podwyższa się do pełnych dziesiątek. Minimalną stawkę godzinową Prezes Rady Ministrów ogłosi do 15 września każdego roku (podobnie jak minimalną płacę etatową).

Stawka minimalna w 2017 roku

Minimalną stawkę godzinową na 2017 rok ustalono w kwocie wynikającej ze zwaloryzowania 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości płacy minimalnej na etacie na 2017 rok przez wysokość płacy minimalnej z 2016 roku. Ustalona w taki sposób minimalna stawka godzinowa na 2017 rok została ogłoszona 30 września 2016 r. i wynosi 13 zł brutto za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

Wynagrodzenie ze zlecenia chronione i płatne raz w miesiącu

Dotychczas strony umowy zlecenia lub o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, mogły w treści umowy postanowić, że wynagrodzenie np.:

 • w ogóle nie będzie przysługiwało,

 • będzie ustalone w symbolicznej stawce odbiegającej od stawek rynkowych,

 • zostanie wypłacone innej osobie wskazanej w umowie,

 • przysługuje dopiero po zakończeniu prac objętych umową (np. nawet za kilka miesięcy),

 • zostanie częściowo lub w całości spełnione w innej formie niż pieniężna (np. w formie towarów zleceniodawcy).

Po zmianach, od 1 stycznia 2017 r., nie ma już takich możliwości. Mimo zasady swobody zawierania umów należy ustalić w umowie:

 • wynagrodzenie w stawce równej co najmniej minimalnej stawce godzinowej określonej przepisami (jeśli będzie za niska, i tak trzeba będzie płacić minimalną),

 • wypłatę wynagrodzenia w formie pieniężnej (w innej formie można będzie wypłacać tylko część przewyższającą minimalną stawkę godzinową),

 • wypłatę wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu (przy umowach dłuższych niż 1 miesiąc).

Ponadto wynagrodzenia w zakresie minimalnej stawki godzinowej nie można wypłacać innej osobie, a zleceniobiorca (wykonujący usługi) nie może go się zrzec. Przeniesienie praw do wynagrodzenia lub zrzeczenie się go może dotyczyć jedynie części wynagrodzenia przekraczającej wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Przykład 5. Zleceniobiorca otrzyma pensję co najmniej raz w miesiącu
Zleceniobiorca jest zatrudniony na czas nieokreślony przy organizacji seansów aromaterapeutycznych w salonie spa. Ma stawkę godzinową. Jego wynagrodzenie w miesiącu byłoby niskie, gdyż przychodzi na seanse raz w tygodniu na 4 godziny. Dlatego otrzymuje wynagrodzenie raz na kwartał. Po zmianie przepisów nie będzie już takiej możliwości. Przy umowie bezterminowej oraz terminowej dłuższej niż miesiąc wynagrodzenie będzie trzeba płacić raz w miesiącu. Uwaga! Nowe przepisy obejmą także umowy zawarte przed 1 stycznia 2017 r. Jeśli więc umowa przewiduje wypłatę rzadszą niż raz w miesiącu, warto ją zaktualizować przed tym dniem. Choć i bez tego zatrudniający będzie musiał wypłacać wynagrodzenie co miesiąc.

Przykład 6. Wynagrodzenie zleceniobiorcy będzie chronione przed potrąceniem
Zleceniobiorca spłaca pożyczkę zaciągniętą u osoby prywatnej. Umówił się z zatrudniającą go firmą, że w każdym miesiącu przekaże na konto pożyczkodawcy połowę wynagrodzenia przysługującego mu ze zlecenia. Po zmianie przepisów, od 1 stycznia 2017 r., nie będzie już takiej możliwości, chyba że część wypłacana co miesiąc zleceniobiorcy będzie co najmniej równa minimalnej stawce godzinowej (nadwyżkę ponad stawkę minimalną można przenieść na inną osobę).

Nowy obowiązek: ewidencjonowanie godzin pracy

Płaca minimalna zleceniobiorcy została określona stawką godzinową. Dlatego bardzo ważne jest ustalanie liczby godzin poświęconych na realizację umowy. Dotyczy to także przypadków, gdy zleceniobiorca otrzymuje stawkę miesięczną (taką stawkę nadal możemy stosować, ale musimy przeliczać ją na godziny pracy, by sprawdzić, czy zachowaliśmy minimalną płacę godzinową). Dlatego strony umowy zlecenia muszą ewidencjonować godziny pracy zleconej. Początkowo projekty zmian przewidywały sformalizowaną ewidencję godzin bez względu na ustalenia stron w tym zakresie. Ostatecznie przyjęto łagodniejszą wersję. Mianowicie strony mają same ustalać w umowie, w jaki sposób będą potwierdzać przepracowane godziny. Dopiero w braku takich ustaleń informację o liczbie godzin powinien przedkładać zleceniobiorca w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w terminie poprzedzającym termin wypłaty.

Przykład 7. Potwierdzanie godzin pracy zleceniobiorcy
Strony umowy zlecenia ustaliły, że informatyk pracujący u siebie w domu nad stroną internetową zleceniodawcy będzie co miesiąc wysyłał mu w formie arkusza kalkulacyjnego zestawienie liczby godzin poświęconych na prace nad stroną.

Sposób potwierdzania godzin musimy udokumentować

Umowa zlecenia lub o świadczenie usług nie wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. Jeśli jednak zawarto ją bez zachowania formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, najpóźniej do dnia rozpoczęcia wykonywania zadań wynikających z umowy trzeba ustalić pisemnie, elektronicznie lub w formie dokumentu, jak są ewidencjonowane godziny pracy. Potwierdzenie takie sporządza zleceniodawca. Jeżeli jednak strony niczego w tym zakresie nie ustaliły, to zleceniobiorca powinien informować o liczbie „przepracowanych” godzin.

Przykład 8. Pisemne potwierdzenie umowy – ustalenia co do rejestrowania godzin
Firma otrzymała duży kontrakt. W związku z tym zatrudniła zleceniobiorcę na 3 miesiące do pakowania wyrobów i przygotowywania ich do transportu. Umowę zawarto ustnie, więc zanim zleceniobiorca przystąpił do jej realizacji, zatrudniający wydał mu pisemne oświadczenie o następującej treści:
W związku z zawartą 31 marca 2017 r. umową zlecenia pomiędzy AMEX S.A. z siedzibą w Poznaniu a Panem Robertem Nowakiem zamieszkałym w Poznaniu, ul. Konwaliowa 17c/5, w imieniu zleceniodawcy potwierdzam, że liczba godzin spędzonych na realizacji umowy będzie ustalana na podstawie pisemnego wykazu przedstawianego przez zleceniobiorcę. Wykaz będzie obejmował miesięczne zestawienie godzin zlecenia i będzie przez zleceniobiorcę przekazywany kierownikowi działu Magazynu Wyrobów Gotowych Amex S.A. ostatniego dnia danego miesiąca. Jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy w firmie Amex S.A., wykaz będzie przekazywany w dniu poprzedzającym.

Powyższe zasada ta nie dotyczy osób zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej. W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, musi prowadzić ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Dokumenty będziemy przechowywać przez 3 lata

Dokumenty związane z liczbą godzin pracy zleconej, czyli określające sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin oraz potwierdzające konkretną liczbę godzin w poszczególnych miesiącach, zleceniodawca musi przechowywać przez okres 3 lat od dnia wymagalności wynagrodzenia.

Inspekcja pracy z nowymi uprawnieniami

Nowelizacja rozszerza również uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. PIP może kontrolować wysokość wynagrodzeń cywilnoprawnych objętych ustawą. W tym zakresie ma prawo wydawać wystąpienia i polecenia na wyrównanie minimalnej stawki godzinowej.

Niezachowanie minimalnej stawki godzinowej – wbrew ustawowemu obowiązkowi – jest wykroczeniem przeciwko prawom zatrudnionych. Groziła za nie kara grzywny w wysokości 1.000 zł do 30.000 zł. Postępowanie w tej sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Do umów sprzed 1 stycznia 2017 r. też stosuje się nowe zasady

Umowy zawarte w starym stanie prawnym, czyli przed 1 stycznia 2017 r., które trwają po tym dniu, są objęte nowymi przepisami. Należy więc dostosować ich treść do nowych regulacji, np. w zakresie wysokości wynagrodzenia i zapewnienia minimalnej stawki godzinowej, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia czy zakazu zrzekania się wynagrodzenia itp.

Nowelizacja nie zobowiązuje stron wprost do zmian w umowach ani nie wskazuje konkretnego terminu na ich wprowadzenie. Wyraźnie obejmuje jednak takie umowy „przejściowe” nowymi zasadami. Tak czy inaczej, brak zmian w umowie nie zwalnia np. z konieczności wypłaty minimalnej stawki godzinowej czy z obowiązku dokonywania comiesięcznych wypłat.

Podsumowanie zmian w przepisach o wynagrodzeniu minimalnym

 

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2016 r.

Znowelizowana wersja, obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

Kogo dotyczą przepisy

Dotyczy tylko osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Dotyczy pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia (oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu) oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą (jeżeli w ramach działalności zawierają wymienione wyżej umowy) z nielicznymi wyjątkami określonymi w ustawie.

Wysokość wynagrodzenia

Dopuszcza wypłatę wynagrodzenia w wysokości 80% minimalnej krajowej w pierwszym roku pracy (dla absolwentów).

Znosi stawkę 80% minimalnej krajowej, obejmując wszystkich pracowników jedną gwarancyjną stawką płacy minimalnej.

Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia

Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia oraz przenieść praw do wynagrodzenia na inną osobę (zakaz z Kodeksu pracy).

Zakaz dotyczący pracowników rozszerzono na zleceniobiorców i osoby świadczące usługi w zakresie minimalnej stawki godzinowej.

Co wliczamy do

wynagrodzenia minimalnego

Do wynagrodzenia minimalnego wlicza się wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem: nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Do katalogu składników wynagrodzenia niewliczanych do płacy minimalnej dodano dodatek za pracę w porze nocnej.

Forma wypłat

Wynagrodzenie etatowe trzeba wypłacać w formie pieniężnej (obowiązek z Kodeksu pracy).

Rozszerzono ten obowiązek na zleceniobiorców i osoby świadczące usługi w zakresie minimalnej stawki godzinowej.

Ewidencja godzin

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy (obowiązek z Kodeksu pracy).

Rozszerzono ten obowiązek na zleceniobiorców i osoby świadczące usługi, ale strony same decydują, w jaki sposób go zrealizują.

Częstotliwość wypłaty

Pracownikowi trzeba wypłacać wynagrodzenie nie rzadziej niż raz w miesiącu (obowiązek z Kodeksu pracy).

Rozszerzono ten obowiązek na zleceniobiorców i osoby świadczące usługi.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Ostatnio na forum

Akta osobowe pracowników z Ukrainy - jak prowadzić
Dodane przez kala » 18 sierpnia 2017, 08:19

Czy można pracować ciągiem przez 8 dni?
Dodane przez Jagula79 » 14 sierpnia 2017, 06:54

Zakończenie umowy w trakcie trwania L4
Dodane przez Kasia89 » 11 sierpnia 2017, 11:17

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel