Kwota wolna, ryczałty za pracę w nocy i godziny nadliczbowe - jak ustalać ich wysokość w 2017 roku

Kwota wolna, ryczałty za pracę w nocy i godziny nadliczbowe - jak ustalać ich wysokość w 2017 roku

Mariusz Pigulski

O wysokości kwoty wolnej od potrąceń, będącej gwarantem pewnego minimum bytowego pracownika, decydują: rodzaj dokonywanego z pensji potrącenia, wymiar etatu pracownika, „wskaźniki podatkowe” takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, którą stosujemy tylko wówczas, gdy pracownik złoży nam formularz PIT-2, ustawowa płaca minimalna, która w 2017 roku 2.000 zł brutto.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca od 1 stycznia 2017 r., obliczona na bazie płacy minimalnej 2.000 zł (przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe, wynosi 1.459,48 zł)

Lp.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie za pracę

 

2.000,00 zł

2.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

 

2.000,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

195,20 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

30,00 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

49,00 zł

6.

Suma składek na ubezpieczenie społeczne

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

274,20 zł

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

1.725,80 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona

Poz. 7 × 9%

155,32 zł

9.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

Poz. 7 × 7,75%

133,75 zł

10.

Koszty uzyskania przychodu

 

111,25 zł

11.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10

1.615,00 zł

12.

Zaliczka na podatek

(Poz. 11 × 18%) – 46,33 zł

244,37 zł

13.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych

Poz. 12 – poz. 9

111,00 zł

14.

Kwota netto

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 13

1.459,48 zł

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w 2016 i 2017 roku

Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Rok obowiązywania kwoty wolnej

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

2017

1.459,48 zł

1.413,48 zł

1.464,48 zł

1.418,48 zł

2016

1.355,69 zł

1.308,69 zł

1.360,69 zł

1.313,69 zł

Potrącanie kar pieniężnych

90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych

Rok obowiązywania kwoty wolnej

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

2017

1.313,53 zł

1.272,13 zł

1.318,03 zł

1.276,63 zł

2016

1.220,12 zł

1.177,82 zł

1.224,62 zł

1.182,32 zł

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych

Rok obowiązywania kwoty wolnej

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

2017

1.094,61 zł

1.060,11 zł

1.098,36 zł

1.063,86 zł

2016

1.016,77 zł

981,52 zł

1.020,52 zł

985,27 zł

Potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych

Rok obowiązywania kwoty wolnej

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

2017

1.167,58 zł

1.130,78 zł

1.171,58 zł

1.134,78 zł

2016

1.084,55 zł

1.046,95 zł

1.088,55 zł

1.050,95 zł

Niższy wymiar etatu to mniejsza kwota wolna

Gdy pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dobrowolnych (wymagających zgody pracownika), co potwierdził Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.

Kalkulując kwotę wolną dla niepełnoetatowca, w pierwszej kolejności należy ustalić minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu, a dopiero później odjąć od niego składki zusowskie i zaliczkę podatkową.

Kwoty wolnej nie pomniejsza się natomiast w sytuacji, gdy pracownik uzyskuje pensję tylko za część miesiąca, np. z powodu choroby lub ustania zatrudnienia w trakcie miesiąca (stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 3 lipca 2008 r., znak pisma: GPP-306-4560-457/08/PE). Oznacza to, że podwładnego, który przykładowo był nieobecny w firmie przez większość dni miesiąca, także chroni pełna miesięczna kwota wolna.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2017 roku (w złotych) proporcjonalna do wymiaru etatu

Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

420,18

368,62

425,22

373,62

1/3

538,08

484,50

543,12

489,50

1/2

763,24

717,24

768,24

722,24

3/4

1 111,86

1 064,86

1 116,86

1 069,86

Potrącanie kar pieniężnych

90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

378,16

331,76

382,7

336,26

1/3

484,27

436,05

488,81

440,55

1/2

686,92

645,52

691,42

650,02

3/4

1000,67

958,37

1005,17

962,87

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

315,14

276,47

318,92

280,22

1/3

403,56

363,38

407,34

367,13

1/2

572,43

537,93

576,18

541,68

3/4

833,90

798,65

837,65

802,4

Potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

336,14

294,9

340,18

298,9

1/3

430,46

387,6

434,5

391,6

1/2

610,59

573,79

614,59

577,79

3/4

889,49

851,89

893,49

855,89

Wskazane wyżej kwoty wolne od potrąceń skalkulowano przy założeniu, że stawki procentowe składek i podatku, koszty uzyskania przychodów oraz kwota zmniejszająca zaliczki podatkowe w 2017 roku nie ulegną w zmianie. Z projektu ustawy budżetowej na 2017 roku wynika, że wskaźniki te będą na takim samym poziomie jak w 2016 roku.

Kwota wolna na przełomie roku

Coroczna zmiana minimalnego wynagrodzenia każe się zastanowić nad tym, w jakiej wysokości stosować kwotę wolną od potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za grudzień wypłacanego w styczniu.

W literaturze przedmiotu prezentowane są dwa różne stanowiska. W myśl pierwszego z nich,

kwota wolna od zajęć powinna być kalkulowana na bazie płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Oznacza to, że znaczenie ma data umówionego terminu wypłaty pensji, która wynika np. z umowy o pracę. Jeżeli więc przykładowo pobory należne za grudzień 2016 roku trafiają do pracownika w styczniu 2017 roku, to stosuje się kwotę wolną od potrąceń z grudnia. Tak wyjaśniało Biuro Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z 18 stycznia 2011 r. (znak: KRK/IV/117/11).

Zgodnie z odmiennym stanowiskiem, podczas dokonywania potrąceń z należności za pracę pracodawca zobligowany jest uwzględniać kwotę wolną wyliczoną od ustawowego minimum obowiązującą w dacie dokonywania pomniejszenia pensji. Tak na poruszone zagadnienie zapatruje się Państwowa Inspekcja Pracy w piśmie z 26 stycznia 2011 r. (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP).Przychylając się do tego poglądu, przy realizowaniu potrąceń z pracowniczego wynagrodzenia na przełomie roku, od 1 stycznia zawsze powinniśmy stosować kwotę wolną ustaloną od nowej płacy minimalnej.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie kwoty wolnej, mającej być gwarantem minimum bytowego w miesiącu wypłaty wynagrodzenia, należy opowiedzieć się za słusznością drugiego z zaprezentowanych stanowisk.

 Przykład

W spółce akcyjnej termin wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc przypada na 10. dzień następnego miesiąca. Wynagrodzenie jednego z jej pełnoetatowych pracowników jest zajęte przez komornika z powodu niespłacanej pożyczki bankowej w kwocie kilku tysięcy złotych. Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną 2.500 zł brutto. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł) oraz kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (46,33 zł). Spółka realizując zajęcie komornicze z jego grudniowej pensji wypłaconej 10 stycznia 2017 r., powinna uwzględnić „nową” kwotę wolną od potrąceń z 2017 roku wynoszącą 1.459,48 zł.

Lista płac za grudzień

Lp.

Składniki

Działanie

Wartości

1.

Wynagrodzenie za pracę

 

2.500,00 zł

2.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

 

2.500,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

244,00 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

37,50 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

61,25 zł

6.

Suma składek na ubezpieczenie społeczne

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

342,75 zł

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

2.157,25 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona

Poz. 7 × 9%

194,15 zł

9.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

Poz. 7 × 7,75%

167,19 zł

10.

Koszty uzyskania przychodu

 

111,25 zł

11.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10

2.046,00 zł

12.

Zaliczka na podatek

(Poz. 11 × 18%) – 46,33 zł

321,95 zł

13.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych

Poz. 12 – poz. 9

155,00 zł

14.

Kwota netto

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 13

1.808,10 zł

15.

Maksymalna kwota zajęcia komorniczego

50% × poz. 14

904,05 zł

16.

Kwota wolna od potrąceń

 

1.459,48 zł

17.

Wysokość potrącenia uwzględniająca kwotę wolną (do przekazania komornikowi)

Poz. 14 – poz. 16

348,62 zł

18.

Kwota do wypłaty

Poz. 14 – poz. 17

1.459,48 zł

Dodatki i ryczałt za pracę w porze nocnej

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z ustawowej płacy minimalnej. Celem obliczenia dodatku, rekompensującego pracę nocną, należy:

 • minimalną płacę obowiązującą w miesiącu, w którym miała miejsce nocna praca podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (chodzi tu o wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 kp – nie wolno tu stosować jako dzielnika faktycznej liczby przepracowanych godzin, gdyż prowadziłoby to do różnicowania wysokości dodatku nocnego w zależności od rozkładu czasu pracy obowiązującego danego pracownika).
 • wyliczyć 20% otrzymanej stawki,
 • pomnożyć wynik przez liczbę godzin pracy w nocy.

Podstawę kalkulowania dodatku nocnego powinno stanowić minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w miesiącu, w którym wystąpiła praca w porze nocnej.

Dodatki za pracę w nocy skalkulowane wedle pensji minimalnej obowiązującej w 2017 roku należą się począwszy od pracy przypadającej w styczniu 2017 roku A zatem w razie wypłacania dodatków nocnych za grudzień 2016 roku w styczniu 2017 roku, należy stosować stawki obowiązujące w 2016 roku.

Przykład
Pracownik za pracę grudniową otrzyma wypłatę w styczniu 2017 roku. W grudniu pracował on przez 56 godzin w porze nocnej. W tej sytuacji przysługujące pracownikowi dodatki za nocną pracę powinny zostać wyliczone jak poniżej:

 • 1.850 zł : 168 godz. czasu nominalnego z grudnia 2016 roku × 20% = 2,20 zł,
 • 2,20 zł × 56 godz. pracy nocnej = 123,20 zł.

Warto w tym miejscu pochylić się nad pewną specyficzną sytuacją, z którą mamy do czynienia przy pracy świadczonej w noc sylwestrową, a więc na styku starego i nowego roku. W takim przypadku należy rozstrzygnąć to, jak obliczyć podstawę wymiaru dodatku za pracę w porze nocnej, skoro w momencie rozpoczęcia pracy (31 grudnia) obowiązywała jeszcze płaca minimalna ze starego roku kalendarzowego, a w momencie jej zakończenia (1 stycznia) – płaca minimalna już z nowego roku. Poprawnym działaniem we wskazanych okolicznościach jest przyjęcie, że dodatek za pracę w godzinach nocnych powinno kalkulować się od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego do 31 grudnia danego roku. Wynika to z faktu, iż wynagrodzenie za pracę za godziny od 21.00 w dniu 31 grudnia do 7.00 w dniu 1 stycznia nowego roku jest wynagrodzeniem pracownika za obowiązujący go grudniowy wymiar czasu pracy.

Przykład
Pełnoetatowy pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, zgodnie z ułożonym dla niego grafikiem pracował w nocy z 31 grudnia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r. w godzinach od 22.00 do 6.00 rano (wszystkie te godziny przypadały na obowiązującą u jego pracodawcy porę nocną).

Uwzględniając fakt, iż pracowników przysługują dodatki nocne wyliczane na bazie ustawowej płacy minimalnej, ich wyliczenie w analizowanym przypadku za pracę na przełomie 2016 i 2017 roku powinno przedstawiać się w następujący sposób:

Krok 1. Wyliczenie stawki godzinowej: 1.850 zł : 168 godz. czasu nominalnego w grudniu 2016 roku = 11,01 zł.

Krok 2. Ustalenie wysokości dodatku za 1 godzinę pracy w nocy: 11,01 zł × 20% = 2,20 zł.

Krok 3. Pomnożenie obliczonej kwoty dodatku przez liczbę godzin pracy przypadającej na porę nocną z 31 grudnia na 1 stycznia: 2,20 zł × 8 godzin = 17,60 zł.

Miejmy na uwadze, że pracodawca może bardziej korzystnie kalkulować dodatki nocne, niż to wynika z regulacji kodeksowych.

Ryczałt za noce do przeliczenia

Pracodawcy mają możliwość opłacania pracy nocnej stosownym ryczałtem. Taka opcja dotyczy jednak wyłącznie tych pracowników, którzy stale świadczą pracę w porze nocnej poza zakładem pracy. Wymogiem jest tu to, aby wysokość rzeczonego świadczenia w przybliżeniu odpowiadała iloczynowi przepracowanych godzin nocnych i stawki przysługującego za nie dodatku. Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 1 grudnia 1998 r. (sygn. akt I PKN 464/98), w którym czytamy, że „jeżeli pracodawca może spełnić świadczenie pieniężne w formie ryczałtu, to ryczałt ten powinien odpowiadać choćby w przybliżeniu świadczeniu, które przysługuje pracownikowi na ogólnych zasadach.”

Ryczałt należny za pracę nocną, podobnie jak dodatki za wykonywanie obowiązków służbowych w porze nocnej, podlega rekalkulacji, gdy dochodzi do podniesienia gwarantowanej płacy minimalnej. Ma to na celu dostosowanie kwoty ryczałtu do wyższych stawek przysługujących za nocną roboczogodzinę.

Przykład
Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat na stanowisku kierowcy wypłacany jest od sierpnia 2016 roku ryczałt za pracę w porze nocnej mający rekompensować w miesiącu 88 roboczogodzin wypracowywanych w nocy (w takim wymiarze średnio świadczona jest praca w nocy). Wysokość ryczałtu w 2016 roku została ustalona w następujący sposób:

 • przeciętna liczba godzin pracy w miesiącu w 2016 roku: 2016 godz. (łączny wymiar czasu pracy w 2016 roku) : 12 mies. = 168 godz.,
 • stawka godzinowa dodatku nocnego w 2016 roku: 1.850 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę) : 168 godz. = 11,01 zł,
 • wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej: 20% × 11,01 zł = 2,20 zł,
 • kwota ryczałtu w 2016 roku: 2,20 zł × 88 godz. = 193,60 zł.

W związku z podniesieniem płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 r., pracodawca powinien przeliczyć przyznany pracownikowi ryczałt za pracę nocną w następujący sposób:

 • przeciętna liczba godzin pracy w miesiącu w 2017 roku: 2.000 godz. (łączny wymiar czasu pracy w 2017 roku) : 12 mies. = 166,67 godz.
 • stawka godzinowa dodatku nocnego w 2017 roku: 2.000 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę) : 166,67 godz. = 12 zł,
 • wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej: 20% × 12 zł = 2,40 zł,
 • kwota ryczałtu w 2017 roku: 2,40 zł × 88 godz. = 211,20 zł.

Rekalkulacja ryczałtu za godziny nadliczbowe

W praktyce zdarza się, że firmy mają ograniczoną kontrolę rzeczywistej liczby godzin przepracowanych przez poszczególnych podwładnych. Zwykle dzieje się tak, gdy pracownicy realizują zadania służbowe stale poza zakładem pracy. Wynikające z tegoproblemy z ustalaniem ewentualnych przekroczeń norm czasu pracy oraz trudności z prawidłowym ich rekompensowaniem, uprawniają pracodawców do zastąpieniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych odpowiednim ryczałtem. Rozwiązanie tego typu przewiduje art. 1511 § 4 kp.

Co istotne, zryczałtowana forma rekompensaty nadgodzin nie pozbawia pracownika roszczeń o wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną, nieobjętych tym ryczałtem (wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 1979 r., sygn. akt I PRN 42/79).

Na wysokość ryczałtu ustalonego z myślą o rekompensowaniu wysiłku poświęconego pracy ponadnormatywnej może niekiedy wpływać zmiana poziomu płacy minimalnej. Dotyczy to ryczałtu kalkulowanego na bazie ustawowego minimum, co ma miejsce w przypadku pracowników wynagradzanych pensją zasadniczą na poziomie płacy minimalnej.

Przykład
Kilku pełnoetatowych pracowników zatrudnionych w spółce jawnej w podstawowym systemie czasu pracy, otrzymują co miesiąc:

 • stałe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości obowiązującej w danym roku minimalnej płacy,
 • ryczałt za pracę ponadnormatywną w wysokości 32 godzin, który ustalony jest w całości z 50% dodatkiem.

Przy obliczeniach wspomnianego ryczałtu spółka stosuje współczynnik ekwiwalentowy wyznaczony na dany rok kalendarzowy.

Do końca 2016 roku tytułem ryczałtu za nadgodziny pracownicy otrzymywali każdego miesiąca 528,48 zł brutto, zgodnie z wyliczeniem:

 • 1.850 zł : 21 (współczynnik ekwiwalentowy w 2016 roku) = 88,10 zł : 8 godz. = 11,01 zł;
 • 32 godz. × 11,01 zł × 1,5 (z racji 50-procentowego dodatku) = 528,48 zł.

Z powodu wzrostu od 1 stycznia 2017 r. ustawowego minimum płacowego do kwoty 2.000 zł i podniesienia pracownikom do tego samego poziomu miesięcznego wynagrodzenia, od nowego roku wystąpiła konieczność przeliczenia przyznanego ryczałtu za nadgodziny, jak poniżej:

 • 2.000 zł : 20,83* (współczynnik ekwiwalentowy w 2017 roku*) = 96,02 zł : 8 godz. = 12 zł;
 • 32 godz. × 12 zł × 1,5 (z racji 50-procentowego dodatku) = 576 zł.

* Współczynnik ekwiwalentowy na 2017 rok ustalono poprzez:

 • odjęcie od liczby dni kalendarzowych w 2017 roku łącznej liczby przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • podzielenie otrzymanego wyniku przez 12:

[365 dni – (53 niedziele + 10 dni świątecznych przypadających w dni inne niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy)] : 12 = 20,83.

Podstawa prawna: 
 • art. 6–8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385).
Autorem odpowiedzi jest: 

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - ekspert Portalu Kadrowego, specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Ostatnio na forum

Akta osobowe pracowników z Ukrainy - jak prowadzić
Dodane przez kala » 18 sierpnia 2017, 08:19

Czy można pracować ciągiem przez 8 dni?
Dodane przez Jagula79 » 14 sierpnia 2017, 06:54

Zakończenie umowy w trakcie trwania L4
Dodane przez Kasia89 » 11 sierpnia 2017, 11:17

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel