PPK: Zawieranie porozumienia z organizacjami związkowymi w celu wyboru instytucji finansowej

PPK: Zawieranie porozumienia z organizacjami związkowymi w celu wyboru instytucji finansowej

Michał Culepa

30.07.2019

Wprowadzenie obowiązkowych pracowniczych planów kapitałowych musi następować we współpracy pracodawcy z reprezentacją pracowników, którą są przede wszystkim związki zawodowe. Jednakże brak chęci współpracy po stronie związkowej spowoduje ich odsunięcie od procesu decyzyjnego w sprawach związanych z planami.

Wprowadzenie w bieżącym roku pracowniczych planów kapitałowych (PPK), zgodnie z obowiązującą już ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm. – dalej: UPPK), ma duże znaczenie dla wszystkich zatrudnionych u pracodawców. Środki będące częścią ich wynagrodzeń będą bowiem pobierane, a następnie lokowane we wspomnianych programach, zarządzanych przez wskazane ustawą instytucje finansowe. Instytucje finansowe, które mogą zarządzać PPK, wskazuje art. 2 ust. 1 pkt 9 UPPK. Są nimi:

  • fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),

  • fundusz emerytalny zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PTE),

  • zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe),

które zostały wpisane do rejestru podmiotów prowadzących PPK.

Zarządzanie planami ma następować na bazie umowy, którą zawiera pracodawca z wybraną instytucją finansową.Ponieważ sprawa dotyczy zarządzania finansami zatrudnionych, ustawa przewidziała, że osoby zatrudnione, uczestnicy PPK, w których będą lokowane ich środki pieniężne pochodzące z wynagrodzeń, powinni mieć wpływ na wybór instytucji, która ma zarządzać ich funduszami. Dlatego pracodawca musi w tym zakresie współdziałać z osobami, które zatrudnia.

Sposób reprezentowania załogi przez związki

Pracodawca uruchamiający w swoim zakładzie pracy PPK, obowiązany jest – jak wskazano wyżej – zawrzeć umowę z instytucją finansową zarządzającą planami kapitałowymi. Przed zawarciem umowy zatrudniający ma oczywiście wybrać daną instytucję. Wyboru tego – zgodnie z art. 7 ust. 3 UPPK – ma dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym.

Obowiązek współpracy pracodawcy przy wyborze instytucji finansowej z działającymi w danym zakładzie związkami zawodowymi wynika z ustawy.

Porozumienie ze związkami – jednym czy wszystkimi?

Jeżeli u danego pracodawcy funkcjonuje jedna zakładowa organizacja związkowa, wówczas oczywiste jest, że tylko z tą organizacją pracodawca ma współdziałać przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK. Co jednak pracodawca ma zrobić, w przypadku gdy działa kilka związków zawodowych?

W tej kwestii w piśmiennictwie pojawił się pogląd (por. komentarz do art. 7 UPPK w: M. Wojewódka, „Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz” Legalis, Warszawa 2019), zgodnie z którym pracodawca powinien uzgodnić kwestię wyboru instytucji finansowej ze wszystkimi związkami zawodowymi. Wprawdzie bowiem art. 7 ust. 3 UPPK posługuje się „jednostkowym” określeniem zakładowa organizacja związkowa, nie regulując sytuacji związanej z obowiązkami spoczywającymi na podmiocie zatrudniającym, w przypadku gdy działa u niego więcej niż jedna organizacja związkowa, ale w takim przypadku należy przyjąć, że obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest osiągnięcie porozumienia co do wyboru instytucji finansowej, zarządzającej danym PPK, z każdą z działających w danym podmiocie organizacji związkowych. W dodatku uznaje się również, że wobec braku rozróżnienia na reprezentatywne oraz niereprezentatywne organizacje związkowe kwestia ta jest też prawnie obojętna co do porozumienia w przedmiocie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Przyjmuje się też, że w sytuacji gdy stanowiska poszczególnych organizacji są rozbieżne (tj. gdy część jest gotowa podzielić stanowisko pracodawcy w kwestii wyboru instytucji finansowej, a część nie), porozumienie nie zostanie osiągnięte.

Pracodawca ma więc obowiązek uzgodnić ze wszystkimi związkami zawodowymi kwestię wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, niezależnie od tego, czy jest to organizacja reprezentatywna, czy nie. Istotne, by były to działające zakładowe organizacje związkowe.

Konsekwencje braku porozumienia

Jak już wcześniej wskazano, przeprowadzenie uzgodnień w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK jest obowiązkiem prawnym pracodawcy. Nie oznacza to jednak, by istniał taki sam prawny obowiązek po stronie pracodawcy zawarcia stosownego porozumienia. Przepisy UPPK przewidują bowiem możliwość samodzielnego wyboru przez pracodawcę tej instytucji w przypadku braku porozumienia.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 5 UPPK, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie ze związkami zawodowymi (lub reprezentacją załogi), wówczas podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, kierując się kryteriami wyboru określonymi w art. 7 ust. 3 zdanie 2 UPPK.

Brak porozumienia z pracodawcą pozbawi związki zawodowe wpływu na wybór instytucji zarządzającej PPK.

Zawarcie porozumienia: tryb i forma

Przepisy UPPK nie regulują szczegółowo kwestii zawierania takiego porozumienia ani też jego formy, określając jedynie w art. 7 ust. 5 UPPK końcowy termin do jego zawarcia.

W tym zakresie pracodawca powinien się stosować do dotychczasowej praktyki w zakresie negocjacji. Może to przyjąć formę np. prezentacji poszczególnych ofert instytucji finansowych ze wskazaniem, które z nich rekomenduje pracodawca, albo wskazanie jednej, konkretnej oferty − tę związki mogą przyjąć lub odrzucić. Należy też uznać, że również związki zawodowe mogą przedłożyć pracodawcy swoje propozycje co do instytucji finansowych – jeżeli takowe mają.

Porozumienie wskazane w art. 7 ust. 3 UPPK nie ma określonej prawnie formy, jednak uznać należy, że do celów dowodowych takie porozumienie powinno zostać zawarte na piśmie (por. w tej kwestii: M. Wojewódka, „Pracownicze Plany Kapitałowe. Obowiązki pracodawcy”, Warszawa 2018).

Wzór. Porozumienie o wyborze instytucji finansowej
Pobierz w formacie MS Word

POROZUMIENIE W SPRAWIE WYBORU INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.)

w dniu ……………… w ……………………

 

pomiędzy:

………………………….........................................................................................................

(oznaczenie pracodawcy)

reprezentowanym przez …………………................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………............................

(oznaczenie zakładowej organizacji związkowej)

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….

zwanym dalej Związkiem,

 

zawarto porozumienie następującej treści:

 

1. Strony niniejszego porozumienia ustalają, że instytucją finansową zarządzającą Pracowniczym Planem Kapitałowym będzie

..................................................................................................................................

(oznaczenie instytucji finansowej)

z siedzibą w .............................................................................................................

(adres siedziby instytucji finansowej)

2. Pracodawca zobowiązuje się zawrzeć do dnia ....................................... umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową określoną w pkt 1 niniejszego porozumienia, na następujących warunkach, zgodnych z przedłożoną przez tę instytucję ofertą w dniu .............................................:

1) ......................................................................................................................................

2) ......................................................................................................................................

3) ......................................................................................................................................

4) ......................................................................................................................................

3. Pracodawca przedłoży Związkowi do wglądu umowę o zarządzanie PPK w formie elektronicznej, niezwłocznie po jej zawarciu.

..........................................................................

(podpisy osób reprezentujących pracodawcę)

......................................................................................

(podpisy osób reprezentujących związek zawodowy)

Kryteria wyboru – dla pracodawcy i związków zawodowych

Przepisy UPPK określają kryteria wyboru instytucji zarządzającej PPK, którymi powinni się kierować pracodawcy, ale i związki zawodowe. Zgodnie więc z art. 7 ust. 3 zdanie 2 i 3 UPPK wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie:

  • oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,

  • ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi oraz

  • wziąwszy pod uwagę interesy osób zatrudnionych – potencjalnych uczestników PPK.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Michał Culepa

Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel