Nowa preferencja podatkowa od 19 listopada 2020 r.

Nowa preferencja podatkowa od 19 listopada 2020 r.
Dokument aktualny

Sławomir Liżewski

20.11.2020

Przedłużono terminy odprowadzania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego przez niektórych płatników podatku dochodowego. Chodzi o tych podatników, którzy prowadzą działalność m.in. handlową, gastronomiczną, hotelarską, transportową, kulturalną, sportową, turystyczną, rozrywkową itd. Sprawdź nowe terminy i branże, które mogą skorzystać z nowych terminów rozliczeń z fiskusem.

Które zaliczki i podatek można odprowadzić później

Z rozporządzenia wynika, że przedłużono terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 r., przewidziane w:

 • art. 38 ust. 1 ustawy o PIT – w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy;
 • art. 42 ust. 1 ustawy o PIT – w odniesieniu zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego od świadczeń dokonywanych przez zleceniodawców z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (czyli z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło), oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (chodzi o zleceniodawców zobowiązanych do poboru zaliczek i podatku wymienionych w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT).

Do kiedy odroczono płatność

Przedłużone terminy upływają dnia:

 • 20 maja 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.;
 • 20 czerwca 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.;
 • 20 lipca 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w grudniu 2020 r.

Pracodawca pobrał 12 października 2020 r. zaliczki od wynagrodzeń, które powinien odprowadzić do 20 listopada 2020 r. (piątek) na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Na odprowadzenie tych zaliczek ma czas do 20 maja 2021 r.


Pracodawca pobrał 10 listopada 2020 r. zaliczki od wypłaconych wynagrodzeń, które powinien odprowadzić do 21 grudnia 2020 r. (20 grudnia przypada w niedzielę). Przypominam bowiem, że zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, jeżeli (poza wyjątkiem, który nie ma tu zastosowania) ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (m.in. niedzielę), za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jak wynika z wprowadzonej preferencji, zaliczki i podatek zryczałtowany pobrany w listopadzie 2020 r. wskazani płatnicy mogą odprowadzić do 20 czerwca 2021 r. W związku z tym, że 20 czerwca 2021 r. przypada w niedzielę, to zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej termin płatności zaliczek za listopad 2020 r. upływa 21 czerwca 2021 r.


Załóżmy, że pracodawca wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca, a zatem wynagrodzenia za grudzień 2020 r. są płatne do 11 stycznia 2021 r. (10 stycznia przypada w niedzielę). Jednak część świadczeń za grudzień 2020 r. pracodawca wypłacił jeszcze w grudniu i w tym miesiącu pobrał zaliczkę na podatek. W takiej sytuacji wszystkie zaliczki pobrane w grudniu 2020 r. (niezależnie, od tego za jaki okres wypłacono wynagrodzenie) pracodawca może odprowadzić do 20 lipca 2021 r.

Czy wszyscy płatnicy skorzystają z przedłużenia terminu płatności jesiennych zaliczek

Preferencja ta dotyczy płatników (pracodawców i zleceniobiorców), którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), prowadzących na 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, wskazanym kodem PKD.

Którzy płatnicy mogą w późniejszym terminie odprowadzić zaliczki na podatek

 • 47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 • 49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • 55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • 56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • 56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

 • 56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • 56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

 • 59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • 59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 • 59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • 59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

 • 74.20.Z

Działalność fotograficzna

 • 77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • 77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 79.11.A

Działalność agentów turystycznych

 • 79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

 • 79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 • 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • 85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • 85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • 85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 • 85.59.A

Nauka języków obcych

 • 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

 • 86.90.D

Działalność paramedyczna

 • 90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • 90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • 90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

 • 91.02.Z

Działalność muzeów

 • 93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

 • 93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • 93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

 • 93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

 • 93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

 • 93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Podstawa prawna: 
Autorem odpowiedzi jest: 

Sławomir Liżewski

Sławomir Liżewski

Sławomir Liżewski

Prawnik, specjalista w zakresie podatków i prawa gospodarczego

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel