Praca ponad wymiar czasu pracy kierownika zatrudnionego na ½ etatu

Praca ponad wymiar czasu pracy kierownika zatrudnionego na ½ etatu

Marek Rotkiewicz

08.07.2016

Kierownik nie ma prawa do dodatkowej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Nie zostało jednak wyłączone jego uprawnienie do wynagrodzenia za pracę ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy, w tym do dodatku za pracę ponad określony przez strony umowy limit. Kierownik – podobnie jak każdy inny pracownik – pracuje w nadgodzinach dopiero po przekroczeniu normy czasu pracy. Przed osiągnięciem tego pułapu ma prawo do wynagrodzenia za nadpracowany czas.

Praca kierownika poza normalnymi godzinami pracy

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Ważne: Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1 kodeksu pracy, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej

Kodeks pracy nie definiuje pojęcia „kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych”. Powszechnie przyjmuje się, że oznacza ono zajmowanie stanowiska połączone z posiadaniem możliwości wydawania podległym pracownikom wiążących poleceń dotyczących świadczenia pracy, organizowania pracy podległych pracowników.

Zdaniem Sadu Najwyższego: Pracownik, który – kierując wyodrębnioną komórką organizacyjną – wykonuje równocześnie pracę na równi z członkami kierowanego zespołu, nie może być uznawany za kierownika komórki organizacyjnej pozbawionego rekompensaty pracy w nadgodzinach (wyrok SN z 8 marca 2011 r., II PK 221/10).

Ważne jest także, aby pracownik kierował wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej komórką organizacyjną. Wyodrębnienie to powinno wynikać z przepisów wewnątrzzakładowych, a także w komórce tej powinny być zatrudnione osoby podlegające nadzorowi kierownika.

Godziny ponadwymiarowe kierownika zatrudnionego na ½ etatu

Kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej jest zatrudniony na 1/2 etatu, w miesięcznych okresach rozliczeniowych czasu pracy. W umowie o pracę wskazano, że ma prawo do dodatków jak za nadgodziny w razie przekroczenia godzin pracy odpowiadających 3/4 etatu w okresie rozliczeniowym. We wrześniu 2015 r. przepracował łącznie 180 godzin. Praca miała miejsce w zwykłych dniach pracy tej osoby.
Wszystkie 4 godziny ponad wymiar czasu pracy dla września (wynoszący 176 godzin) były nadgodzinami dobowymi. Za te 4 godziny nadliczbowe kierownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia ani dodatku.
Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu we wrześniu wynosi 88 godzin. Za każdą z 88 nadpracowanych godzin kierownik powinien otrzymać wynagrodzenie, przy czym za część godzin również dodatek:
• 176 godzin x 3/4 = 132 godziny,
• 176 godzin – 132 godziny = 44 godziny, za które kierownik otrzyma poza wynagrodzeniem również dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Przy takim określeniu limitu pracy ponad umowny wymiar dodatek powinien wynosić 100%.

Autorem odpowiedzi jest: 

Marek Rotkiewicz

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel