Delegacja pracownika zatrudnionego na dwie umowy u tego samego pracodawcy

Delegacja pracownika zatrudnionego na dwie umowy u tego samego pracodawcy

Katarzyna Wrońska-Zblewska

26.08.2015

W przypadku dzielenia czasu pracy pomiędzy dwie umowy o pracę zawarte z tym samym pracodawcą, pracodawca wysyłający pracownika z tytułu jednej z umów w delegację, powinien – w mojej ocenie – usprawiedliwić nieobecność pracownika w pracy z tytułu drugiej umowy o pracę i wypłacić mu wynagrodzenie za czas w związku z tym nieprzepracowany w ramach drugiej umowy (choć przepisy prawa pracy mu tego wyraźnie nie nakazują).

Zatrudnienie na dwie umowy u tego samego pracodawcy

Zasadą jest, że ten sam pracownik i ten sam pracodawca powinni pozostawać ze sobą w jednym stosunku pracy. Zatrudnienie tego samego pracownika na podstawie dwóch różnych umów o pracę u tego samego pracodawcy jest dopuszczalne jako wyjątek od zasady i jedynie pod warunkiem, że rodzaj wykonywanej pracy jest diametralnie inny. Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach jednego stosunku pracy, pracownik wykonywał obowiązki wynikające z więcej niż jednego stanowiska pracy. W umowie o pracę można bowiem wpisać, że pracownik będzie świadczył pracę na „łamanym stanowisku pracy” (łączonym stanowisku pracy).

Zdaniem Sądu Najwyższego: Pomiędzy tymi samymi stronami zasadą jest jeden stosunek pracy, choćby nawet przedmiotem pracowniczego zobowiązania był rodzaj pracy szeroko określony nazwą kilku zawodów lub specjalności czy funkcji (z uzasadnienia wyroku SN z 14 lutego 2002 r., I PKN 876/00).

Zatrudnienie tego samego pracownika na podstawie dwóch odrębnych, równoległych umów o pracę przez tego samego pracodawcę nie będzie do końca prawidłowe, chyba, że w ramach obu umów pracownik świadczy całkowicie różną pracę. Zatrudnienie takie, powoduje jednak problemy praktyczne, np. związane z urlopem wypoczynkowym, czy delegacją.

Podróż służbowa pracownika zatrudnionego na dwie umowy u tego samego pracodawcy

Co do zasady obydwa stosunki pracy są odrębne i w taki sposób również są ustalane obowiązki i uprawnienia stron stosunku pracy. W konsekwencji czas pracy z obu umów jest rozliczany osobno. Jeżeli więc w ramach jednej z umów pracownik wyjeżdża w delegację, to może się zdarzyć (w zależności od rozkładu czasu pracy pracownika), że w ramach drugiej z umów pojawi się konieczność usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

W takiej sytuacji przepisy prawa pracy nie przewidują wyraźnego obowiązku usprawiedliwienia nieobecności w pracy, jednakże wskazują, że przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Pracodawca wysyłający pracownika w delegację z tytułu pierwszej z umów o pracę doskonale wie, co w czasie nieobecności z tytułu drugiej umowy robi jego pracownik. Zatem powinien – w mojej ocenie – usprawiedliwić mu tą nieobecność.

Jeśli zaś chodzi o wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej delegacją, żaden przepis prawa pracy nie nakazuje wypłaty za ten okres (wypłatę mogą jednak gwarantować korzystniejsze zapisy wewnątrzzakładowe, np. regulaminu pracy, czy umów o pracę).

Jednakże w praktyce, zważywszy na fakt, iż to pracodawca jest „sprawcą” tego, że pracownik nie może w związku z delegacją wypracować pełnego wymiaru czasu pracy wynikającego z drugiej umowy, pracodawca – w mojej ocenie – powinien taką stratę pracownikowi zrekompensować, wypłacając mu wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności z drugiej umowy, w związku z delegacją z pierwszej umowy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel