Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Poniedziałek, 30 listopada 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe za pobyt w szpitalu dla pracownika 50+

Emilia Wawrzyszczuk 12 stycznia 2015
Pytanie:  Jak wypłacić wynagrodzenie chorobowe pracownikowi po 50 roku życia za pobyt w szpitalu 70% czy 80%?

Chorej pracownicy należy od 1 stycznia 2013 r. liczyć nowy limit 33 dni

Izabela Nowacka 15 stycznia 2013
Pytanie: Nasza pracownica przebywała na chorobowym od 18 października 2012 r. do 26 października 2012 r. tj. 9 dni. Następnie zachorowała od 19 grudnia 2012 r. do 9 stycznia 2013 tj. 22 dni. Następne zwolnienie pracownica dostarczyła od 10 stycznia 2013 r. do 30 stycznia 2013 r. tj. 21 dni. Wypłaciliśmy jej wynagrodzenie chorobowe do 31 grudnia 2012 r. tj. za 22 dni. Czy za okres od 1 stycznia 2013 r. powinniśmy wypłacić dalej wynagrodzenie za chorobę do okresu 33 dni tj. za 11 dni czyli do 11 stycznia 2013 r., a następnie zasiłek chorobowy od 12 stycznia 2013 r.? Czy liczyć od 1 stycznia 2013 r. na nowo 33 dni (nie było przerwy w zachorowaniu). Zachorowanie dotyczy pracownicy w ciąży.
więcej »

Pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe dopiero po upływie 30 dni

Izabela Nowacka 3 stycznia 2013
Pytanie: Pracownik zatrudniony 20 października 2012 r. ma zwolnienie lekarskie od 2 listopada 2012 r. do 20 grudnia 2012 r. Jak powinno wyglądać jego wynagrodzenie, jeżeli ma tylko roczny staż pracy w innej firmie, który został zakończony w czerwcu 2011 r.? Czy właściwe jest myślenie, że za okres wyczekiwania 30 dni nie należy się mu wynagrodzenie, następnie za 33 dni płaci pracodawca, dopiero potem ZUS?
więcej »

Obniżenie proporcjonalne do chorobowego

Izabela Nowacka 10 lipca 2012
Pytanie: Mam pytanie dotyczące bonusu pieniężnego. Bonus pieniężny pomniejszany jest proporcjonalnie o absencje przypadającą w dni robocze. W literaturze spotykamy się z interpretacją, że pomniejszanie o dni robocze nie jest pomniejszaniem „proporcjonalnym" i składniki te przyjmuje się w podstawie zasiłku chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej (nie uzupełnia się ich). Tylko składniki pomniejszane za okres choroby uzupełnia się do pełnej wartości. Okres choroby o dni wolne od pracy. Prosimy więc o ustosunkowanie się do tego zagadnienia.
więcej »

Chorobowe dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Izabela Nowacka 2 lipca 2012
Pytanie: Jak naliczyć zwolnienie lekarskie dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu pracującej, co drugi dzień po 8 godz.?
więcej »

Premie a podstawa wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Krystyna Tymorek 1 lutego 2012
Pytanie: W zakładzie pracy wypłacane są 3 rodzaje premii:jednorazowa premia uznaniowa, wypłacona w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom działu, będącym na tym samym stanowisku, na prośbę kierownika, jako nagroda i podziękowanie. Premia ta nie jest uzależniona od frekwencji pracowników, nie ma charakteru roszczeniowego i nie jest uwzględniona w żadnym z płacowych przepisów. premia tzw. stażowa, wypłacona w grudniu, będąca elementem systemu motywacyjnego. Jej założeniem było dodatkowe wynagrodzenie pracowników, którzy świadczyli pracę w okresie styczeń - listopad lub dłużej, kwotą w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego. Wypłata premii uzależniona jest od kondycji finansowej pracodawcy. Kierownictwo firmy każdego roku podejmuje decyzję, czy premia będzie wypłacona oraz którym pracownikom. Premia ta nie jest uwzględniona w regulaminie wynagradzania ani umowach o pracę, corocznie zależy od woli pracodawcy.dodatkowa premia wypłacona w grudniu, również będąca elementem systemu motywacyjnego, której założeniem jest dodatkowe uhonorowanie pracowników, którzy w okresie marzec - listopad wykazali się wzorową frekwencją (tj. minimum zwolnień lekarskich i urlopów na żądanie). Wysokość premii jest określona kwotowo i zależy od ilości dni zwolnienia lekarskiego (urlopów na żądanie), które wykorzystał pracownik. Brak zwolnień i urlopów na żądanie oznacza kwotę X, maksymalnie 1 dzień urlopu na żądanie i brak zwolnień to kwota Y, 1-3 dni zwolnienia to kwota Z, więcej niż 3 dni zwolnienia oznacza brak premii. Decyzja o wypłacie premii podejmowana jest każdego roku w zależności od kondycji finansowej firmy, a informacja przekazywana pracownikom w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i mailowo. Premia ta nie jest uwzględniona w regulaminie wynagradzania ani w umowach o pracę.Czy wypłacane przez pracodawcę premie należy uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego?
więcej »

Pakiety medyczne i karty multisport a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

Krystyna Tymorek 10 stycznia 2012
Pytanie: Firma wykupiła dla pracowników pakiety medyczne (o miesięcznej wartości 100 zł) oraz karty multisport, które częściowo finansowane są ze środków pracownika (całkowity koszt multisportu wynosi 100 zł, pracodawca i pracownicy finansują go po połowie, tj. 50 zł). Łączna wartość tych świadczeń (150 zł) jest przychodem pracownika, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i PIT. Pracownicy są wynagradzani stałym miesięcznym wynagrodzeniem. Czy kwota pakietu i części multisportu płaconej przez pracodawcę powinna wchodzić do podstawy świadczeń chorobowych? W regulaminie wynagradzania jest zapis mówiący o zachowaniu prawa do ww. świadczeń w okresie pobierania wynagradzania czas niezdolności do pracy.
więcej »

Ponowna niezdolność do pracy spowodowana tą samą chorobą po 62 dniach od zakończenia pobierania świadczenia rehabilitacyjnego a zasiłek chorobowy

Krystyna Tymorek 30 listopada 2011
Pytanie: Pracownica jednostki samorządowej (57 lat) wykorzystała 182 dni okresu zasiłkowego. Potem przebywała przez 8 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym. W sierpniu 2011 r. wróciła do pracy (lekarz medycyny pracy wydał zaświadczenie, że jest zdolna do pracy). Po 62 dniach przedłożyła zwolnienie lekarskie od lekarza, który wydawał zwolnienia poprzednio. Czy w opisanej sytuacji należy rozpocząć nowy okres zasiłkowy? Jeśli tak, to jak obliczyć podstawę?
więcej »

Świadczenia z tytułu choroby spowodowanej wcześniejszym wypadkiem przy pracy

Krystyna Tymorek 31 października 2011
Pytanie: Pracownik uległ wypadkowi w pracy w lutym 2009 r. Powrócił do pracy w lipcu 2010 r. - otrzymał orzeczenie o zdolności do pracy. W październiku 2011 r. przyniósł zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że aktualne dolegliwości i schorzenia wynikają z wypadku przy pracy z lutego 2009 r. Czy na tej podstawie należy się pracownikowi za okres zwolnienia lekarskiego zasiłek 100% z ubezpieczenia wypadkowego? Jeżeli tak, to jaki kod powinnam wykazać w RSA? Czy do każdego kolejnego zwolnienia lekarskiego będącego ciągłością poprzedniego powinnam żądać zaświadczenia potwierdzającego związek choroby z wypadkiem w pracy? Czy podstawa wypłaty zasiłku powinna być ustalona ponownie? Czy mogę przyjąć zwolnienie lekarskie ze wskazaniem „chory może chodzić”, jeżeli w tym czasie pracownik jest w szpitalu i mnie o tym informuje?
więcej »

Sposób uzupełnienia trzynastki dla potrzeb ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pracownika niepełnoetatowego

Izabela Nowacka 19 października 2011
Pytanie: Zatrudniamy pracownicę na 3/4 etatu (pracuje przez 5 dni w tygodniu). W 2010 r. przepracowała 131 dni roboczych (na zwolnieniu lekarskim przebywała 122 dni robocze). W 2011 r. ponownie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jak należy uzupełnić jej dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę) niezbędną do wyliczenia 1 dnia zasiłku? Czy należy tak jak przy pełnym etacie dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto minus składki na ubezpieczenie społeczne (13,71%) podzielić przez 131 dni razy 253 dni?
więcej »

Ponowna choroba pracownika, który wrócił do pracy po upływie okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego a prawo do świadczeń z tytułu choroby

Krystyna Tymorek 31 sierpnia 2011
Pytanie: Pracownik od 14 lutego 2010 r. do 14 sierpnia 2010 r. chorował 182 dni. Od 15 sierpnia 2010 r. do 9 sierpnia 2011 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Dnia 12 sierpnia 2011 r., po powrocie do pracy, zachorował (ta sama choroba). Jakie świadczenie przysługuje pracownikowi, który wykorzystał świadczenie rehabilitacyjne, wrócił do pracy i ponownie zachorował?
więcej »

Rehabilitacja lecznicza pracownika za granicą podczas urlopu wypoczynkowego a możliwość wypłaty za ten okres wynagrodzenia chorobowego i zasiłku

Krystyna Tymorek 17 sierpnia 2011
Pytanie: Pracownik w ubiegłym roku wyjechał w celach leczniczych i rehabilitacyjnych za granicę. W naszej firmie jego nieobecność została potraktowana jako urlop wypoczynkowy. Po powrocie przedstawił dokumentację medyczną, potwierdzającą odbyte leczenie. Czy istnieje podstawa, aby jego nieobecność w pracy została potraktowana jako nieobecność z powodu choroby i pracownik otrzymał za ten okres wynagrodzenie chorobowe? Oczywiście wymagałoby to korekty dokumentów rozliczeniowych. Jakie dokumenty musiałyby być dostarczone do ZUS, aby został wypłacony zasiłek chorobowy?
więcej »

Wynagrodzenie za pracę w dniach orzeczonej niezdolności do pracy a prawo do zasiłku chorobowego

Krystyna Tymorek 9 sierpnia 2011
Pytanie: Otrzymaliśmy z ZUS pismo z wyrokiem sądowym nakazującym wypłacić jednemu z naszych pracowników zasiłek chorobowy za okres od 11 do 14 grudnia 2010 r. Osoba ta przebywała na zwolnieniu lekarskim po wypadku w drodze z pracy. ZUS początkowo odmówił przyznania pracownikowi zasiłku za ten okres, ale pracownik się odwołał i teraz przywrócono mu prawo do zasiłku. Nie mając jednak zgody na zasiłek, pracownik stawił się do pracy i od 11 do 14 grudnia 2010 r. pracował, za co otrzymał wynagrodzenie zasadnicze (+ nadgodziny + wynagrodzenie za dyżur w domu i w pracy). Jak powinniśmy postąpić? Czy mamy wypłacić pracownikowi zaległy zasiłek?
więcej »

Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego a składniki przysługujące za okres pobierania świadczeń chorobowych

Krystyna Tymorek 6 lipca 2011
Pytanie: Pracownik zatrudniony 1 kwietnia 2011 r. otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 1.300 zł oraz dodatek za wysługę lat (stażowe 20%) 260 zł, razem 1.560 zł. Dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 22 do 27 czerwca 2011 r. Podstawę wynagrodzenia za czas choroby obliczam z kwietnia i maja. Jaka będzie podstawa liczona od 1.300 zł - 13,71% (składki ZUS)? Dodatek za wysługę lat przysługuje także za dni choroby w pełnej wysokości i będzie wypłacony za te 5 dni (zwolniony z ZUS).
więcej »

Dodatek za szkodliwe warunki pracy ustalony w stawce godzinowej a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Krystyna Tymorek 13 kwietnia 2011
Pytanie: Zgodnie z naszym regulaminem wynagradzania wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych mają wypłacane dodatki szkodliwe ustalone w stawce godzinowej. Dodatek ten jest wypłacany w ścisłej zależności od ilości godzin przepracowanych przez pracownika w danym miesiącu, w godzinach dniówkowych i w godzinach akordowych - np. pracownik akordowy, który w lutym przepracował cały nominalny czas pracy, czyli 160 godzin, otrzymał dodatek w wysokości 160 godzin x stawka dodatku za 1 godzinę. Jeżeli pracownik w danym miesiącu przepracował 120 godzin, a 40 godzin był na chorobowym lub nieobecny z innego powodu, dodatek dostaje w wysokości 120 godzin x stawka dodatku za 1 godzinę. Czy ten dodatek powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu, czy w kwocie faktycznie wypłaconej?
więcej »

Sposób dokonania korekty w razie wypłaty wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku

Izabela Nowacka 30 marca 2011
Pytanie: W 2010 r. wypłacono 2 pracownicom powyżej 50. roku życia wynagrodzenia chorobowe za więcej niż 14 dni (26 i 21 dni). W 2010 r. zatrudnialiśmy 17 pracowników. W jaki sposób dokonać korekty w ZUS? Jak uzyskać zwrot nadpłaty chorobowego od pracownika w przypadku, gdy pracownik nadal jest pracownikiem naszej firmy, a jak w przypadku gdy dana osoba już u nas nie pracuje?
więcej »

Długotrwała choroba na przełomie lat pracownika 50+ a wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

Izabela Nowacka 2 marca 2011
Pytanie: Pracownica powyżej 50. roku życia przebywa na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie od 17 listopada 2010 r. W dniu 22 stycznia 2011 r. przedłożyła następne zwolnienie lekarskie (od 22 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2011 r. - liczba dni zwolnienia 10). Zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru wypłaciłam na liście płac 27 stycznia 2011 r. W dniu 1 lutego 2011 r. pracownica przedłożyła następne zwolnienie lekarskie, które pokrywa się z wypłaconym już zasiłkiem chorobowym od 27 stycznia 2011 r. do 13 lutego 2011 r. (liczba dni zwolnienia 18, z czego pobyt w szpitalu 4 dni). Czy powinnam skorygować wypłacony w styczniu zasiłek chorobowy za okres od 27 stycznia 2011 r. do 30 stycznia 2011 r. w wysokości 80% podstawy wymiaru na zasiłek w wysokości 70% wymiaru w związku z pobytem w szpitalu?
więcej »

Przerwa w niezdolności do pracy, w czasie której pracownik świadczył pracę, a ustalanie okresu zasiłkowego

Krystyna Tymorek 5 stycznia 2011
Pytanie: Zatrudniamy pracownika, który jest ciężko chory. Przebywał na zwolnieniu lekarskim od 15 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., za co otrzymywał zasiłek chorobowy. Następnie pracował od 1 lipca do 25 listopada 2010 r. i znów zachorował (będzie na zwolnieniu lekarskim na pewno do końca tego roku). Za okres od 25 listopada do 9 grudnia 2010 r. wypłacam mu wynagrodzenie chorobowe (w tym roku jeszcze nie pobierał wynagrodzenia chorobowego tylko zasiłek, a w związku z tym, że ma 60 lat, naliczam tylko wynagrodzenie chorobowe za 14 dni), za okres od 10 do 31 grudnia wypłacę zasiłek chorobowy z ZUS-u. Czy jest to poprawne postępowanie? Czy w związku z tym, iż jest to ta sama choroba, to okres zasiłkowy naliczam od początku, czy dodaje do tych 181 dni? Co zrobić, kiedy nauczyciel przekroczy 182 dni zasiłku chorobowego?
więcej »

Opóźnione dostarczenie zwolnienia lekarskiego przez pracownika a obniżenie wynagrodzenia chorobowego

Krystyna Tymorek 24 listopada 2010
Pytanie: Czy pracodawca może sam zadecydować, że zwolnienia lekarskie dostarczone po terminie (po upływie 7 dni), za które przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, nie będą rozliczane pod kątem obniżonej o 25% podstawy wymiaru? Obecnie zgodnie z przepisami niezależnie od tego, czy to wynagrodzenie za chorobę czy zasiłek chorobowy, zwolnienia „spóźnione” mają obniżaną podstawę.
więcej »

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownicy w razie wcześniejszego pobierania zasiłku opiekuńczego, gdy w międzyczasie nastąpiła podwyżka wynagrodzenia

Izabela Nowacka 27 października 2010
Pytanie: Pracownica od 1 grudnia 2008 r. do 7 czerwca 2009 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim będąc w ciąży, a potem do 26 października 2009 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Następnie: od 25 do 29 stycznia 2010 r., od 1 do 5 marca 2010 r., od 13 do 14 maja 2010 r. oraz od 24 maja do 11 czerwca 2010 r. korzystała z zasiłku opiekuńczego na dziecko. Obecnie znowu jest w ciąży i poinformowała pracodawcę, że do dnia porodu (luty 2011 r.) będzie przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie wykorzysta urlop macierzyński. Przed grudniem 2008 r. otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.610 zł oraz dodatek stażowy. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego 1 stycznia 2010 r. otrzymała podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego do 2.810 zł. Jakie wynagrodzenie przyjąć obecnie do podstawy obliczenia zasiłku chorobowego? Czy od dodatku stażowego, którego nie pomniejsza się za czas choroby, należy naliczyć składki ZUS, a jeśli nie, to w którym raporcie ZUS ująć je w płatniku? Czy w okresie, kiedy pracownica będzie znowu przebywała na urlopie macierzyńskim należy jej wypłacać dodatek stażowy i w jakim ewentualnie raporcie ZUS to ujmować? W jakim wymiarze będzie jej ponownie przysługiwał urlop macierzyński?
więcej »
1  2  3  4  5  6  7  8    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.