Obowiązek udzielenia zaległego urlopu do 30 września

Obowiązek udzielenia zaległego urlopu do 30 września

Izabela Nowacka

08.07.2016

Nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 30 000 zł. Broniąc się przed sankcjami ze strony inspekcji pracy, pracodawca powinien dopilnować udzielenia urlopów zaległych. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca wywiązując się z tego obowiązku, może przymusowo skierować pracownika na urlop.

Zaległy urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów, który podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w danej jednostce. Taki plan pracodawca układa, biorąc pod uwagę wnioski pracowników, i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Zasada ta dotyczy również zaległego urlopu wypoczynkowego.

Ważne! 

Planem urlopów nie obejmuje się jednak części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie.

Urlopu niewykorzystanego w ustalonym z pracownikiem terminie lub zgodnie z planem, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zatem zasadą jest, aby pracownik wypoczywał w roku, w którym wszedł w to uprawnienie. Jednak z różnych względów, zarówno leżących po stronie pracodawcy, jak i zatrudnionego, często nie udaje się w pełni zrealizować całego urlopu w tym okresie. Czasem uniemożliwia to choroba pracownika, czy urlop macierzyński, a czasem spiętrzenie pracy, której nie można przełożyć, a także braki kadrowe itp.

Zaległy urlop wypoczynkowy można rozpocząć nawet 30 września

Pracownik ma 10 dni zaległego urlopu za 2015 r. Z inicjatywy pracodawcy zgodził się na wrześniowy wypoczynek, ale w wymiarze 5 dni, które wykorzysta do 30 września 2016 r. Pozostałe 5 dni przełożył na grudzień 2016 r. Taki podział urlopu nie jest prawidłowy. Pracownik powinien wziąć od razu 10 dni, a urlop mógłby rozpocząć nawet 30 września.

Zaległy urlop wypoczynkowy to nie to samo co urlop przedawniony

Nawet jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu za 2015 r. w obowiązkowym terminie, to nie straci do niego prawa. Urlopy, tak jak inne uprawnienia, świadczenia ze stosunku pracy, przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

Przymusowe wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego

Pracownik nie może samowolnie rozpocząć urlopu, choćby miał się przedawnić lub choćby miał upłynąć termin, do którego powinien być udzielony (koniec września kolejnego roku). Natomiast z punktu widzenia pracodawcy, w świetle wyroku SN z 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 124/05), pracodawca może przymusowo skierować pracownika na urlop.

Jest on zobligowany do udzielenia pracownikowi wypoczynku w określonym ustawowo wymiarze i terminie, a zatrudniony nie może zrzec się prawa do niego i odmówić wykorzystania urlopu udzielonego zgodnie z przepisami. Dlatego więc, w razie uchylania się pracownika od wykorzystania zaległego urlopu, pracodawca może na piśmie wskazać termin urlopowania i wręczyć go pracownikowi.

Dla pracownika jest to obligujące i nawet jeśli i tak pojawi się w pracy, pracodawca może go do niej nie dopuścić. Jeśli pracownik uporczywie odmawia przejścia na urlop lub odwleka jego rozpoczęcie, pracodawca może go ukarać nakładając karę porządkową (upomnienia lub nagany) w ramach nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Izabela Nowacka

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel