Nasi Partnerzy

16.08.2016


Business Advisors Legal Miłosz i Partnerzy Radcowie Prawni

Strona internetowa: www.batl.pl

Spółka partnerska zawiązana w 2015 roku przez kilkoro radców prawnych, mających wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym uzyskane w polskich i międzynarodowych kancelariach. Jest częścią Grupy Business Advisors Tax & Legal, która oferuje szeroki zakres usług prawnych, obsługi korporacyjnej oraz doradztwa podatkowego zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych.

Eksperci Kancelarii współpracują na co dzień z firmami oferującymi szeroki wachlarz usług wsparcia biznesu, takich jak usługi: księgowe, płacowe, kadrowe, audytorskie czy IT.


Kancelaria Prawa Pracy Krzysztof Stucke

Strona internetowa: www.kancelariaprawa-pracy.pl

Kancelaria świadczy pomoc prawną z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie:

 • bieżącej obsługi przedsiębiorców w zakresie prawa pracy (kadry-płace),

 • przygotowania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym: umów o pracę, umów współpracy, o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, klauzul dotyczących przeniesienia praw majątkowych do utworów pracowniczych, porozumień, dokumentów rozwiązujących stosunek pracy,

 • przygotowania projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 • reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi,

 • audytu w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej,

 • wdrażania procedury przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,

 • restrukturyzacji zatrudnienia, w szczególności wdrażania procedury zwolnień grupowych,

 • optymalizacji kosztów zatrudnienia,

 • opracowywania procedur wewnętrznych, zasad etyki w środowisku pracy,

 • doradztwa w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych, pakietów socjalnych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników,

 • uczestnictwa w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i innymi przedstawicielami pracowników,

 • wsparcia pracodawców przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,

 • kontroli legalności wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych,

 • sporządzania opinii prawnych oraz informacji prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

 • reprezentacji pracodawcy w sporach z organem rentowym,

 • pomocy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Europejskich Rad Zakładowych oraz Rad Pracowników,

 • szkolenia i warsztatów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

 • pomocy prawnej dla pracowników.

Metody współpracy:

 • stała opieka prawna nad firmą,

 • doraźna konsultacja na zlecenie klienta,

 • porady prawne drogą e-mailową,

 • konsultacje telefoniczne,

 • audyty wewnętrzne u pracodawcy.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel