Wykaz: Zakres danych w ewidencji czasu pracy od 2019 r.

Wykaz: Zakres danych w ewidencji czasu pracy od 2019 r.

13.12.2018

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem MRPiPS w ewidencji czasu pracy znajdą się oprócz karty ewidencji czasu pracy także kopie rozkładów (harmonogramów, grafików) czasu pracy przekazanych pracownikowi, wnioski pracownika w sprawach związanych z czasem pracy, dokumenty związane z pewnymi kwestiami powiązanymi z czasem pracy oraz zgody pracowników – rodziców małych dzieci oraz pracownic w ciąży.

Dokumentacja ewidencji czasu pracy od 2019 r.
(zgodnie z projektem rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej
z 22 listopada 2018 r.)

KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY

Karta ewidencji czasu pracy – zgodnie z projektem – powinna zawierać informacje o:

 • liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,

 • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,

 • liczbie godzin nadliczbowych,

 • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,

 • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

 • rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,

 • rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

 • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

 • czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO EWIDENCJI

Wnioski dotyczące:

 • udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,

 • ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy),

 • ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 Kodeksu pracy),

 • stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy),

 • – stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy),

 • – stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401 § 1 Kodeksu pracy),

 • – stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 Kodeksu pracy)

Dokumenty związane:

 • ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy),

 • z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 1513 Kodeksu pracy),

 • z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy

Zgody:

 • pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin, na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3 i art. 178 § 2 Kodeksu pracy),

 • pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 Kodeksu pracy)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel