Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty

Dokument aktualny

01.12.2020

Wielu emerytów lub rencistów, który po przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego kontynuują pracę zarobkową lub też rozpoczynają wykonywanie takiej pracy, muszą się liczyć z tym, że osiągane przez nich zarobki mogą wpłynąć na zawieszenie prawa do świadczenia lub zmniejszenie jego wysokości.

Prawo do pobierania świadczenia w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszenie prawa do emerytury lub renty uzależnione jest od tego, czy zostaną przekroczone dopuszczalne kwoty przychodu. Dopuszczalne kwoty przychodu określone są wskaźnikiem 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dopuszczalne kwoty przychodu ogłasza Prezes ZUS w terminie do 14. dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Tak więc progi zarobkowe zmieniają się w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu.

Zwolnieni z podlegania zawieszalności są emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytaln

Od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Przychód

Kwota

przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2020 r.)

do 3.618,30 zł

przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2020 r.)

powyżej 3.618,30 zł do 6.719,70 zł

przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2020 r.)

powyżej 6.719,70 zł

 

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 53),
  • komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 17 listopada 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z 2020 r. poz. 1055).

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel