Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty

01.06.2020

Wielu emerytów lub rencistów, który po przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego kontynuują pracę zarobkową lub też rozpoczynają wykonywanie takiej pracy, muszą się liczyć z tym, że osiągane przez nich zarobki mogą wpłynąć na zawieszenie prawa do świadczenia lub zmniejszenie jego wysokości.

Prawo do pobierania świadczenia w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszenie prawa do emerytury lub renty uzależnione jest od tego, czy zostaną przekroczone dopuszczalne kwoty przychodu. Dopuszczalne kwoty przychodu określone są wskaźnikiem 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dopuszczalne kwoty przychodu ogłasza Prezes ZUS w terminie do 14. dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Tak więc progi zarobkowe zmieniają się w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu.

Zwolnieni z podlegania zawieszalności są emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Przychód

Kwota

przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2020 r.)

do 3.732,10 zł

przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2020 r.)

powyżej 3.732,10 do 6.931,00

przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2020 r.)

powyżej 6.931,00

 

 

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 53),
  • komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15 maja 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z 2020 r. poz. 192).

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel