Oświadczenie kierowcy o dodatkowym zatrudnieniu

Oświadczenie kierowcy o dodatkowym zatrudnieniu

29.07.2016

Kierowca nie zawsze musi informować pracodawcę o tym, że pozostaje w zatrudnieniu lub wykonuje przewozy na innej podstawie niż umowa o pracę, gdyż obowiązek ten ciąży jedynie na kierowcach pozostających w stosunku pracy. Z drugiej strony brak podstawy prawnej dla odbierania tych oświadczeń od przedsiębiorców i stron kontraktów cywilnoprawnych skutecznie uniemożliwia egzekwowanie ograniczeń przepisów o czasie pracy.

Pracodawca ma obowiązek odebrać tylko od tych kierowców, którzy są jego pracownikami pisemne oświadczenie o:

  • wymiarze zatrudnienia lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz

  • przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy bądź

  • ich niewykonywaniu.

Takie oświadczenia nie są wymagane od kierowców przedsiębiorców oraz wykonujących przewozy na podstawie umów cywilnoprawnych. Byłoby ono wobec takich osób mało pomocne, skoro przepisy ograniczają w ich przypadku zatrudnienie w charakterze kierowcy i wykonywanie przewozów na innej podstawie niż stosunek pracy, a nie aktywność zawodową w ogóle.

Z drugiej strony brak podstawy prawnej dla odbierania tych oświadczeń od przedsiębiorców i stron kontraktów cywilnoprawnych skutecznie uniemożliwia egzekwowanie ograniczeń przepisów o czasie pracy. Taką możliwość ma jedynie przedsiębiorca z licencją osobiście wykonujący przewozy na rzecz kilku innych podmiotów. Wówczas sam prowadzi swoją ewidencję czasu pracy, więc może kontrolować przestrzeganie ograniczeń.

Odbieranie od kierowców pracowników oświadczeń o dodatkowym zatrudnieniu nie daje pracodawcy możliwości takiego planowania zadań, by całkowicie wykluczyć przypadki przekraczania tygodniowych limitów czasu pracy. Wynika to z bardzo ogólnego zakresu informacji, których udzielenia można żądać od zatrudnionych kierowców. Jeśli zadeklarują, że pracują jeszcze gdzieś, pracodawca może żądać jedynie danych dotyczących jego wymiaru, a gdy kierowca prowadzi własną działalność lub dorabia na podstawie zlecenia lub umowy o dzieło − informacji o przeciętnej tygodniowej liczbie wykonywanych przewozów drogowych albo innych czynności. Taka informacja to zbyt mało, by zagwarantować, że łączna liczba godzin pracy i innych aktywności nie przekroczy 60 w tygodniu lub przeciętnie 48 godzin w skali okresu rozliczeniowego.

Wyjściem z sytuacji mogłaby być współpraca pracodawców lub ogólnie przedsiębiorców zatrudniających tych samych kierowców. Polegałaby na przekazywaniu sobie wzajemnie dokumentacji związanej z ich czasem pracy, w tym rozkładów i kart ewidencji.

W oparciu o te dokumenty istniałaby możliwość takiego zaplanowania pracy kierowcy, by pomimo wykonywania zadań na rzecz kilku podmiotów nie przekraczał 60 godzin pracy w tygodniu, ani 48 godzin przeciętnie na tydzień w skali okresu rozliczeniowego.

Jednak takie działanie narusza przepisy. Taki wniosek płynie z analizy odpowiedzi Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 10 stycznia 2012 r. w sprawie oświadczeń kierowców dotyczących dodatkowego zatrudnienia. Na łamach tego pisma wyjaśniono, że prawo żądania od kierowcy oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu nie uzasadnia pozyskiwania danych o czasie pracy kierowcy od innych firm.

Zdaniem GIODO, przekazując na zewnątrz firmy dane osobowe kierowcy-pracownika lub osoby współpracującej, pracodawca narusza obowiązek przetwarzania tych danych zgodnie z prawem. Jako administrator danych osobowych udostępniający je osobom nieupoważnionym, ryzykuje grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Taka sama odpowiedzialność grozi pracodawcy, który przetwarzałby dane osobowe kierowców zatrudnionych lub wykonujących zadania na rzecz innego podmiotu. Ta interpretacja przepisów skutecznie wyklucza możliwość współpracy pracodawców i podmiotów korzystających z pracy kierowców w zakresie przestrzegania sztywnego i przeciętnego tygodniowego ograniczenia czasu pracy.

Oznacza to, że pomimo obowiązku odebrania od kierowców oświadczenia, ograniczenie maksymalnego i przeciętnego tygodniowego czasu pracy nie może być egzekwowane w praktyce. Skoro pracodawca nie może dysponować danymi, które pozwoliłyby planować pracę bez naruszeń omawianych limitów, nie można go za nie karać.

W efekcie najlepszym rozwiązaniem okazuje się odebranie od kierowców oświadczeń o dodatkowym zatrudnieniu i jego wymiarze oraz przeciętnej tygodniowej liczbie godzin przewozów i innych aktywności realizowanych na innej podstawie niż stosunek pracy oraz przechowywanie ich w aktach osobowych.

Warto również zobowiązać kierowców do aktualizacji zadeklarowanych danych, jeśli się zmienią. To, że przy podpisywaniu umowy kierowca zadeklarował brak dodatkowych aktywności zawodowych, nie oznacza, że tak już będzie zawsze. Ostatecznie pracodawca powinien planować pracę kierowców tak, by w ramach zatrudnienia na jego rzecz nie przekraczali 60 godzin na tydzień oraz przeciętnie 48 godzin w skali tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Autorem odpowiedzi jest: 

Łukasz Prasołek, Karol Lankamer

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel