Odpis na ZFŚS w 2019 r. – ustawa podpisana

Odpis na ZFŚS w 2019 r. – ustawa podpisana

07.10.2019

Od 1 sierpnia 2019 r. podstawa naliczenia odpisu na ZFŚS zwiększy się do kwoty 3.389,90 zł. Taką zmianę przewiduje nowelizacja przepisów o ZFŚS, którą podpisał prezydent.

Celem zmienianych przepisów odmrożenie, poczynając od 1 sierpnia 2019 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W konsekwencji, podstawą naliczania odpisu na ZFŚS będzie, w okresie od dnia:

  1. 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3.278,14 zł;

  2. 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3.389,90 zł.

Równowartość́ dokonanych odpisów i zwiększeń́, w wysokości naliczonej według dwóch różnych przeciętnych wynagrodzeń pracodawca zobowiązany będzie przekazać na rachunek bankowy ZFŚS w dodatkowym terminie (do 31 października 2019 r.), uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę poczynionych odpisów i zwiększeń w terminach do końca maja i września

Przeczytaj więcej:

Składany odpis na ZFŚS w 2019 r., czyli według dwóch różnych przeciętnych wynagrodzeń

Do końca października 2019 r. pracodawcy będą zobowiązani do odprowadzenia na rachunek ZFŚS dodatkowych środków odpowiadających zwiększonej wysokości odpisu. W jaki sposób powinno przebiegać naliczenie kwot odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach wprowadzanych w 2019 r.?

Zmianie ulegnie wysokości naliczania od 1 sierpnia 2019 r. odpisu na fundusz socjalny dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin. Zmiana ta dotyczy emerytów i rencistów – byłych żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel